JEDNÁNÍ O PROPOJENÍ MOLDAVSKÉ/FREIBERSKÉ DRÁHY POKRAČUJÍ

Eurore­gion dlouhodobě pod­poru­je a ini­ci­u­je jed­nání na téma  znovupropo­jení Freiberské/Moldavské dráhy. Plánu­jeme vytvořit i pra­cov­ní pod­skupinu v rám­ci dopravní komise, která se bude touto ini­cia­tivou aktivně zabý­vat. Zas­tupováním eurore­gionu byl pověřen Ing. Petr Fišer, který průběh a shrnutí celého jed­nání vydal v tiskové zprávě na stránkách http://www.moldavska-zeleznice.cz/?art=b62f3fc546934148abd270ea13bb5d76&fbclid=IwAR0CJwetQhdkDPiBV6RsZdAd6YTgckv-4si_y_1vIwy3ZysZXreEg45cWSI.

Setkání se zúčast­ni­ly více než dvě desítky zás­tupců regionál­ních, stát­ních i záj­mových insti­tucí z obou zemí. Účast­ní­ci schůzky společně disku­to­vali o přípravě studie proveditel­nos­ti, jejímž garan­tem je Saské min­is­ter­st­vo hospodářství, práce a dopravy (SMWA Dres­den). Jed­nání předsedali poslan­ci Evrop­ského par­la­men­tu Mgr. Tomáš Zde­chovský (KDU-ČSL) a jeho saský kole­ga Dr. Peter Jahr, kteří pro­jekt dlouhodobě pod­poru­jí. Ti před­nes­li mimo jiné možnos­ti finan­cov­ání pro­jek­tu dostav­by trati z evrop­ských fondů.

A vyš­ly i články a reportáž k tomu­to jed­nání.

https://www.idnes.cz/usti/zpravy/moldava-nemecko-holzhau-zeleznicni-spojeni-vlak-trat-ceskojiretinsky-spolek-moldavskou-drahu.A200703_140655_usti-zpravy_pakr?

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/220411000140703-udalosti-v-regionech/obsah/777257-moldavskou-drahou-az-do-freibergu?fbclid=IwAR0h6UFoq_3C9Ftq5CTOP_XbiKoDeLl-DoN0YLSu5KDnUKSpr1x1vWldvQA