Výroční zpráva za rok 2019 Euroregion Krušnohoří

Zpráva o činnosti sdružení Euroregion Krušnohoří za rok 2019

V naší prá­ci v uplynulém roce 2019 doš­lo k pod­stat­ným změnám. Po komunál­ních vol­bách doš­lo na začátku nového roku na val­né hro­madě k obměně Rady Eurore­gionu Krušno­hoří. Dosavad­ní předse­da Ing. Jiří Hlin­ka odstoupil a na jeho mís­to byl zvolen Ing. Vlas­tim­il Voz­ka.  V červnu min­ulého roku odešla do důchodu dosavad­ní jed­natel­ka saské části eurore­gionu Bea­ta Eben­höh, násle­dovala ji finanční man­ažer­ka Doris Preusch­er a pra­cov­ní poměr krátce nato ukonči­la i pro­jek­tová man­ažer­ka Elke Zepak. Nový pro­jek­tový man­ag­er Daniel Groß­mann ukončil pra­cov­ní poměr ještě ve zkušeb­ní době. Na saské straně tedy doš­lo k úplné změně per­son­álu. Přesto se nám společně podaři­lo pokračo­vat v prá­ci eurore­gionu, zajis­tit jeho chod i správu Fon­du malých pro­jek­tů. I v uplynulém roce po nás zůsta­la pri­or­i­tou real­izace oper­ačního pro­gra­mu pro česko – sask­ou přeshraniční spoluprá­ci Inter­reg V‑A. V uplynulém roce byly v Mon­i­torovacím výboru Koop­er­ačního pro­gra­mu Česká repub­li­ka – Sasko – 2014–2020 (velké pro­jek­ty) vyčer­pány téměř všech­ny prostřed­ky. Náš pro­jek­tový záměr v tom­to výboru na posílení mediál­ní spolupráce a na vytvoření rozvo­jové strate­gie v rám­ci velkého pro­jek­tu, který za nás podal Eure­gion Egren­sis, nebyl schválen. Na našich stránkách http://euroreg.cz jsou infor­ma­ce o velkých pro­jek­tech pravidel­ně zveře­jňovány a na stránkách eurore­gionu je trvale umístěn odkaz na stránky www.sn-cz2020.eu, kde jsou nejen aktuál­ní infor­ma­ce k pro­gra­mu, a je zde zveře­jněn i Real­iza­ční doku­ment a pod­kla­dy pro podávání žádostí.

Pro naši prá­ci jsme nadále úspěšně využí­vali Fond malých pro­jek­tů, který zůstává vel­mi důležitým nástro­jem pro přeshraniční spoluprá­ci našich členů i přá­tel naše­ho eurore­gionu. Vyúč­tování naše­ho pro­jek­tu Fond malých pro­jek­tů probíha­lo nadále bez prob­lémů, kon­tro­la z CRR i Min­is­ter­st­va financí ČR nesh­ledala žád­né chy­by.

I v roce 2019 pokračo­va­lo krá­cení opako­vaných pro­jek­tů. Dotace byly v prvním pří­padě opako­vaného pro­jek­tu krá­ce­ny o 10%, poté o 50%. Obě strany eurore­gionu s tím nesouh­lasí, pro­tože opako­vané pro­jek­ty prohlubu­jí přeshraniční spoluprá­ci a zaruču­jí její udržitel­nost. Rada poz­vala na své jed­nání i zás­tupce MMR ČR, kde se o této prob­lem­at­ice jed­na­lo. Doš­lo ke zmírnění a nyní se krá­cení opako­vaných pro­jek­tů netýká dětí, mládeže a akcí pro postižené. Opako­vaný pro­jekt je i náš Info­press, na který jsme obdrželi ještě počátkem loňského roku dotaci jen ve výši 75%. Pro německ­ou stanu zatím není Info­press pri­or­i­tou, a tak je Info­press po 25 letech vydáván jen ve for­má­tu pdf na inter­ne­tu a pouze v češt­ině. Posled­ní vydání Info­pres­su v papírové podobě vydala naše člen­ská fir­ma Raprint v rám­ci svého člen­ství. Za velký úspěch považu­jeme zápis Mon­tan­re­gionu Krušno­hoří na sez­nam kul­turního dědictví UNESCO, což bylo celou dobu naše pri­ori­ta.

 

Zpráva:

 1. Plnění úkolů stanovených pro rok 2019
 2. Real­izace pro­gra­mu Inter­reg V‑A
 3. Komise Eurore­gionu Krušno­hoří
 4. Info­press
 5. Pro­jek­ty a akce eurore­gionu
 6. Aso­ci­ace eurore­gionů ČR a AGEG
 7. Smlu­vní spolupráce
 8. Jed­na­tel­ství
 9. Vývoj člen­ské zák­lad­ny v roce 2019
 10. Rada Eurore­gionu Krušno­hoří
 11. Úkoly Eurore­gionu Krušno­hoří pro rok 2020

 

1. Plnění úkolů stanovených pro rok 2019

V uplynulém roce jsme si na val­né hro­madě v Jirkově stanovili hlavní úkoly pro rok 2019, teď tedy posuďme, jak jsme je plnili.

 

Fond malých pro­jek­tů

Nejdůležitějším úkolem pro rok 2019 byla real­izace pro­gra­mu na pod­poru přeshraniční spolupráce, jak pro velké pro­jek­ty, tak i pro Fond malých pro­jek­tů, který náš eurore­gion nejen spravu­je, ale i admin­istru­je. Pro nás je důležité, že Fond malých pro­jek­tů zůstal i nadále v režii eurore­gionů. V našich odborných komisích byly připrave­ny námě­ty smyslu­plných společných pro­jek­tů, které byly v loňském roce z velké části již i real­i­zovány. V roce 2019 se uskutečni­ly celkem 4 Lokál­ní řídící výbo­ry. Na kon­ci roku 2019 však na české straně byly prostřed­ky z Fon­du malých pro­jek­tů téměř vyčer­pány, na saské straně zbývá ještě něco přes 300 000 EUR.

 

Velké pro­jek­ty

Také i v min­ulém roce byl stanoven úkol více se zaměřit na prob­lematiku velkých pro­jek­tů a na jejich výraznější propa­gaci, pro­tože eurore­gion spolurozho­du­je o velkých pro­jek­tech. Poraden­ství o přípravě prob­lem­at­ice a přípravě velkých pro­jek­tů ved­lo k posílení jeho autor­i­ty, eurore­gion se také aktivně zapo­jil do přípravy něko­li­ka velkých pro­jek­tů (hasičská a záchranářská tech­ni­ka, vodohospodářství). V propa­gaci jsme využili přede­vším Info­press, naše webové aktuál­ní stránky, ale hlavně rozhovory s naši­mi čle­ny.

 

Mediál­ní spolupráce

Pri­ori­ta eurore­gionu, práce s veře­jnos­tí – mediál­ní spolupráce, byla ještě počátkem roku 2019 real­i­zová­na schváleným malým pro­jek­tem a bylo vydáno jed­no čís­lo.  Součástí pro­jek­tu bylo také další uplat­nění face­booku, kde byly, kromě inter­ne­tových stránek, umisťovány aktuál­ní infor­ma­ce. V Info­pres­su, na face­booku a na našich stránkách se v něm podaři­lo zajišťo­vat přede­vším prezentaci pro­gra­mu, úspěšných pro­jek­tů a trans­par­ent­ně před­stavit prá­ci eurore­gionu. Pod­pořili jsme také propa­gaci part­ner­ských pro­jek­tů spolu s naši­mi mediál­ní­mi part­nery. Zkval­it­ni­lo se a rozšíři­lo naše inter­ne­tové zpravo­da­jství. Využívání prezen­tace spon­zorů, kterým nabízíme pros­tor na našich inter­ne­tových stránkách, se osvědči­lo jen v malé míře. Po ukončení dotace na Info­press ho nyní vydáváme jen ve for­má­tu pdf, umisťu­jeme na inter­ne­tu a vychází zatím jen v české verzi. Bohužel pro německ­ou stranu není Info­press v situaci, kdy je kom­plet­ně změněno per­son­ál­ní obsazení jeho jed­na­tel­ství, pri­or­i­tou

 

Dopra­va

V oblasti dopravy byl nadále naší pri­or­i­tou záměr obnovy úseku železnice Mol­da­va – Rehe­feld, o kter­ou se zasazo­val spolu s eurore­gionem Česko­jiřetín­ský spolek. Absolvo­val řadu jed­nání s přís­lušný­mi min­is­ter­stvy, gen­erál­ním konzulátem v Drážďanech a uspořá­dal na toto téma kon­fer­en­ci.

Pri­or­i­tou zůstává dostav­ba čtyřproudové rychlost­ní sil­nice Pra­ha – Chem­nitz a zvýšení kapac­i­ty sil­niční přeshraniční nák­lad­ní i osob­ní dopravy. Úkol otevírání nových hraničních pře­chodů pro auto­mo­bilovou dopravu byl otevřením posled­ního pře­chodu pro sil­niční dopravu v Bran­dově splněn. Nepo­daři­lo se ale prosa­dit ochvat obce Bran­dov. Osvědči­lo se přímé auto­busové spo­jení Olber­nahu – Litvínov. Z ini­cia­tivy dopravní komise byly soustředěny další impul­sy pro společné řešení dopravní prob­lematiky – jed­na­lo se o řidičské průkazy vys­tavo­vané pro německé řidiče, kterým byly ode­brány. Ten­to úkol byl splněn. Není ale dosud vyřešeno vytvoření společné kon­cepce přeshraniční vlakové a auto­busové dopravy a společné tar­i­fy.

 

Živ­ot­ní prostředí

V oblasti živ­ot­ního prostředí se do popředí v min­ulém roce dosta­la kromě čis­to­ty ovz­duší i prob­lemati­ka čis­to­ty vody v Krušných horách a Pod­krušno­hoří. Nadále byla další pri­or­i­tou, pociťo­vanou přede­vším v německé části eurore­gionu, čis­to­ta zdro­jů pit­né vody v Krušných horách. Další pri­or­i­tou byla pro­tipovodňová opatření a mon­i­tor­ing stavu vod. Velk­ou prá­ci vykon­ala v tom­to směru naše člen­ská fir­ma Ekonord.  Eurore­gion zprostřed­ko­val něko­lik setkání ohled­ně čis­to­ty ovz­duší a s pomocí Ústeck­ého kra­je prezen­to­val aktiv­i­ty na české straně, vedoucí k zachování zdravého živ­ot­ního prostředí. Využil při tom velkého pro­jek­tu ini­cio­vaného Ústeck­ým kra­jem pro zjišťování příčin znečištěn a zápachu přede­vším na jed­náních komise pro živ­ot­ní prostředí. Jed­ná se o velký pro­jekt OdCom. Pokračo­valy práce v pro­jek­tu VODAMIN II, zaměřený na prob­lematiku důl­ních vod po ukončení těž­by.

 

Kul­tura a škol­ství

V oblasti kul­tu­ry a škol­ství jsme nadále jsme chtěli udržet tradiční kul­turní pro­jek­ty eurore­gionu, jako je spolupráce divadel, výs­tavy, advent­ní kon­cer­ty a vzá­jem­ná prezen­tace v oblasti kul­tu­ry a umění. Tyto záměry byly for­mulovány do podo­by konkrét­ních pro­jek­tů. V pros­in­ci se uskutečnil ve Freiber­gu společný advent­ní kon­cert, vzdělá­vací zařízení se dom­lou­vala na pro­jek­tu vzá­jem­ných studi­jních pobytů. Po úspěchu velké výs­tavy saských uměl­ců v Mostě a po vydání kat­a­logu se v uplynulém roce připravo­va­lo jeho pokračování v Sasku, s podáním pro­jek­tu se počí­ta­lo v roce 2019, ale nepo­daři­lo se saské straně pro­jekt podat. Úsilí komise nadále směřo­va­lo pomocí společných kul­turních a vzdělá­vacích pro­jek­tů posilo­vat iden­ti­tu obou částí eurore­gionu.

 

Sociál­ní oblast

V sociál­ní oblasti byla v roce 2019 stanove­na téma­ta postižených, den­ních sta­cionářů a prob­lemati­ka závis­lostí. K tomu byly real­i­zovány nejen cílené work­shopy, ale i exkurze na obou stranách eurore­gionu.

Další­mi tématy byla pod­po­ra vzá­jem­né infor­movanos­ti a přípra­va společných pro­jek­tů do nového pro­gramového období.

 

AGEG

Zasedání Aso­ci­ace evrop­ských eurore­gionů se v uplynulém roce v Drážďanech a Pirně zúčast­nili oba jed­natelé. Po ofi­ciál­ním vstupu naše­ho eurore­gionu do této aso­ci­ace byl náš eurore­gion před­staven. Zasedání aso­ci­ace bylo spo­jeno s bohatým kul­turním pro­gramem.

 

Aso­ci­ace eurore­gionů ČR

V Aso­ciaci eurore­gionů ČR nedoš­lo ke zvýšení čin­nos­ti.  Jed­natelé se scházeli na jed­náních Mon­i­torovacího výboru a v Česko-saské mezivlád­ní komisi, kde se soustřeďo­vali na real­izaci pro­gra­mu na pod­poru přeshraniční spolupráce v letech 2015 — 2020.

 

Sport

Zás­luhou předsedy sportovní komise Mgr. Zdeň­ka Piš­to­ry, starosty Pos­tolo­prt, se pod­po­ra sportu v eurore­gionu v uplynulém roce dále vel­mi úspěšně rozví­jela. Zin­ten­zivni­la se nejen práce komise, která ini­cio­vala mno­hé sportovní záměry, ale sama připrav­i­la rozsáh­lý sportovní pro­jekt, společné sportovní hry dvou eurore­gionů, který se stal tak pod jeho vedením již tradicí. Připrav­i­la i pro­jekt zim­ních sportovních her, které se uskutečni­ly v led­nu 2020.

 

Mon­tan­re­gion

Dne 6. čer­vence 2019 byl náš pro­jekt Mon­tan­re­gion Krušno­hoří zap­sán na Sez­nam svě­tového dědictví UNESCO a splni­la se tak pri­ori­ta, kter­ou náš eurore­gion prosazo­val po dvě desetiletí. Náš eurore­gion se také celou dobu zasazo­val o jeho pub­lic­i­tu.

 

Spolupráce s part­nery

Nejdůležitějším úkolem bylo další prohlubování naší dosavad­ní prospěšné spolupráce s Ústeck­ým kra­jem a větší koor­di­nace úkolů eurore­gionu a kra­je, včet­ně zapo­jení komunál­ních poli­tiků, poslanců a sená­torů. Spolupráce s kra­jem se v loňském roce nadále výrazně zkval­itňo­vala. Byly doplněny komise eurore­gionu o pra­cov­níky kra­jského úřadu, pokračo­vala spolupráce eurore­gionu a zahraničního výboru kra­je.

Vel­mi úspěšná byla spolupráce s hospodářský­mi komora­mi Most a Chomu­tov, která se pro­jevila ve společné real­izaci a propa­gaci mno­ha pro­jek­tů

 

Rozvo­jová strate­gie

Stanovený úkol – vytvoření rozvo­jové strate­gie byl plněn v min­ulém roce jen částečně. Jed­notlivé komise dodaly své námě­ty, ale zatím nej­sou zpra­cov­ány do uce­leného matriálu. Měla by to být také náplň společného pro­jek­tu s Euregiem Egren­sis, spolu s mediál­ním pro­jek­tem. Bohužel ten­to pro­jekt, který podal Egren­sis a při­dal do něj své aktiv­i­ty, nebyl schválen.

 

 

2. Kooperační program česko-saské spolupráce 2014 – 2020

INTERREG V‑A

 

Mon­i­torovací výbor — velké pro­jek­ty

Eurore­gion Krušno­hoří zas­tupo­vali v Mon­i­torovacím výboru Mgr. Jan Papare­ga a Mgr. Fran­tišek Bína. V min­ulém roce se ho zúčast­nil pouze jed­na­tel. Pro eurore­gion bylo vel­mi důležité, že k pro­jek­tovým žádostem předá­valy svá stanoviska odborné komise eurore­gionu a jejich stanoviska Mon­i­torovací výbor klad­ně oceňo­val.

V uplynulém roce zasedal Mon­i­torovací výbor třikrát.

 

Zasedání Mon­i­torovacího výboru

 

Hrad Mylau 14. 5.

Pro­jed­nán byl stav real­izace stá­va­jícího pro­gra­mu se zprávou o vyplá­cení prostřed­ků na real­i­zo­vané pro­jek­ty, shodli se na změně jed­nacího řádu, posílili tech­nick­ou pomoc vzh­le­dem k přípravě nového pro­gra­mu a schválili roční prováděcí zprávu. Výboru byly před­lože­ny dvě žádosti o navýšení prostřed­ků, které ale neby­ly schvále­ny a dvě pro­jek­tové žádosti, které naopak schvále­ny byly. Důležitým bodem byla samozře­jmě infor­ma­ce o přípravě nového pro­gramového období. Prezen­to­vala je Dr. Egle Spudelite, zás­tup­kyně Evrop­ské komise. Redakční skupina, ve které jsou eurore­giony zahrnu­ty, připrav­i­la vyhod­no­cení pro­gra­mu, dopadovou analýzu, probíha­la diskuse o zaměření pro­gra­mu a do této diskuse byly eurore­giony opět zahrnu­ty. Pro kaž­do­den­ní přeshraniční prá­ci je nejdůležitějším nástro­jem Fond malých pro­jek­tů a znovu bylo potvrzeno, že zůstává zachován.

Mon­i­torovací výbor se na jed­nání rozloučil s jed­natelk­ou německé části naše­ho eurore­gionu Beate Eben­höh, která po 26 letech své aktivní práce v tom­to grémiu odešla do důchodu.

 

Turnov 10. a 11. září

Člen­ové Mon­i­torovacího výboru se zde seznámili se stavem real­izace dosavad­ního pro­gra­mu, s finanční zprávou Cer­ti­fikačního orgánu a se závěreč­nou zprávou 1. etapy eval­u­ace. Mon­i­torovací výbor schválil poté změny v pro­jek­tu e‑FEKTA part­nerů Lit­o­měřic a Drážďan, schválil pro­jekt BASKET4All — Basket4all s názvem Když se sousedé od sebe učí v Eurore­gionu Elbe/Labe, pro­jekt Sil­ní sousedé 2.0 — více­jazyčnost v příhraničním regionu díky bina­cionál­ní dobro­vol­né službě part­nerů v Eurore­gionech Labe, Krušno­hoří a Egren­sis a vysoce oceněný pro­jekt Posílení insti­tu­cionál­ní spolupráce v Eurore­gionu Neisse-Nisa-Nysa. Eurore­gion Nisa zde před­stavil svou čin­nost a rozvo­jovou strate­gii a Eurore­giony Egren­sis a Elbe/Labe prezen­to­valy real­izaci Fon­du malých pro­jek­tů. Největší pozornost věno­vali všich­ni pří­tom­ní přípravě nového pro­gra­mu. Uved­la ji Yvonne Schön­lein ze Saského správního orgánu a Dr. Egle Spudu­lyte z Evrop­ské komise. Před­běžně bylo stanoveno 5 cílů a jeden speci­fický cíl Inter­reg (ino­vace, živ­ot­ní prostředí, hospodářství, kul­turní spolupráce, vzdělávání). Pro všech­ny byla zají­mavá exkurze v míst­ním Horolezeck­ém muzeu.

 

Freiberg 4. 12.

V sídle Eurore­gionu Erzgebirge/Krušnohoří ve Freiber­gu se Mon­i­torovací výbor zabý­val stavem real­izace pro­gra­mu, vyplá­cením prostřed­ků a finanční zprávou Cer­ti­fikačního orgánu. Také v koop­er­ačním pro­gra­mu přeshraniční spolupráce již docháze­jí prostřed­ky. Výbor schválil změny v real­izaci dvou pro­jek­tů a před­ložený pro­jekt Jus­tice CZ-SN schválil jed­no­myslně. Dva další pro­jek­ty, Lesy v ohrožení – Přeshraniční síť pro mon­i­tor­ing a pre­ven­ci rizik a pro­jekt Posílení a rozvoj přeshraniční spolupráce “Kli­ma a Bio­di­verzi­ta ale oprávněně Mon­i­torovací výbor neschválil. Ostat­ně nedo­poruči­la je ani odborná komise pro živ­ot­ní prostředí naše­ho eurore­gionu. Člen­ové výboru se dále seznámili se zprávou o stavu plnění Komu­nikační strate­gie 2019 a s Komu­nikačním plánem na rok 2020. Co je pro eurore­giony ale pod­stat­né, je přede­vším Fond malých pro­jek­tů, který je v nové pro­gra­mu zahrnut. Na zasedání se také před­stavi­ly další dva eurore­giony – Eurore­gion Krušnohoří/Erzgebirge a Eurore­gion Nisa a prezen­to­val se zde pro­jekt Pod­po­ra přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravot­nictví a záchranářství mno­ha českých i německ­ých part­nerů pod vedením Zdravot­nické záchran­né služ­by Ústeck­ého kra­je.

 

Fond malých projektů

Pro čin­nost eurore­gionu a pro přeshraniční spoluprá­ci byl v uplynulém roce opět nejvýz­nam­nější Fond malých pro­jek­tů v Koop­er­ačním pro­gra­mu Česko – saské přeshraniční spolupráce Inter­reg V‑A. Fond malých pro­jek­tů je v tom­to pro­gra­mu real­i­zován for­mou velkého pro­jek­tu a obsahu­je jeho správu a admin­is­traci v Eurore­gionu Krušno­hoří. Pod­porovat bude přeshraniční spoluprá­ci Sas­ka a ČR do roku 2020. Ročně měla každá strana eurore­gionu k dis­pozi­ci ve Fon­du malých pro­jek­tů průměrně 220 000 EUR. Celkem bylo k dis­pozi­ci v součas­ném pro­gramovém období pro česk­ou stanu již pod­stat­ně méně prostřed­ků, pouze 60.000 EUR. Na saské straně bylo k dis­pozi­ci ještě téměř půl mil­ionu EUR.

O přidělení dotace rozhodoval česko – saský společný Lokál­ní řídící výbor s celkovým počtem 16 hla­su­jících členů a 7 členů s hlasem porad­ním. Pro­jek­ty byly nadále pro­jed­návány v odborných komisích eurore­gionu a jejich pro­fe­sionál­ní stanoviska byla pro čle­ny Lokál­ního řídícího výboru vel­mi dobrým vodítkem.

 

Most 6. 3.

Celkem bylo před­loženo k rozhodování 11 pro­jek­tových žádostí, schváleno jich bylo 10, jeden pro­jekt nedosáhl požadovanou hrani­ci 50 bodů. Za Cen­trum pro regionál­ní rozvoj ČR se zasedání zúčast­ni­la Ing. Lenka Klognerová a za Min­is­ter­st­vo pro míst­ní rozvoj ČR Ing. Karel Malát. Pro­jek­ty byly posouzeny v odborných komisích eurore­gionu a jejich názo­ry byly plně zohled­něny.

 

Freiberg 22. 5.

Lokál­ní řídící výbor rozhodoval o 22 pro­jek­tových žádostí. Schvále­ny byly ten­tokrát všech­ny. Svědči­lo to o výborné prá­ci pro­jek­tových a finančních man­ažerkách společného pro­jek­tového sekre­tar­iá­tu eurore­gionu, které pro­jek­tové žádosti prověři­ly a se žadateli je konzul­to­valy. Za Min­is­ter­st­vo pro míst­ní rozvoj ČR se jed­nání zúčast­nil Ing. Karel Malát. Vzh­le­dem k tomu, že na české straně zůstává jen vel­mi málo prostřed­ků měli by čeští žadatelé využít možnos­ti svých saských part­nerů, aby se společné pro­jek­ty podá­valy více na saské straně. Pro­jek­ty i ten­tokrát byly zod­pověd­ně posouzeny v odborných komisích eurore­gionu a jejich názo­ry byly plně zohled­něny. Na závěr se všich­ni pří­tom­ní dojem­ně rozloučili s jed­natelk­ou německé části eurore­gionu Beate Eben­höh, která odchází po 26 letech svě­domité práce v eurore­gionu na zasloužilý odpočinek.

 

Most 9. 9.

Na zasedání Lokál­ního řídícího výboru Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge dne 9. září 2019 v Mostě se před­stavili noví zás­tup­ci jed­na­tel­ství německé části naše­ho eurore­gionu. Per­son­ál­ní obsazení na saské straně je kom­plet­ně změněno. Jed­natelk­ou byla zvole­na Veroni­ka Jahn, finanční man­ažer­ka Ger­it Straube a pro­jek­tový man­ag­er Daniel Groß­mann. Na mosteck­ém jed­nání byly před­lože­ny celkem čtyři pro­jek­ty, z nichž byly tři schvále­ny

Pro­jek­ty byly posouzeny v odborných komisích eurore­gionu a jejich názo­ry byly ve třech pří­padech zohled­něny.

 

Freiberg 2. 12

Na zasedání Lokál­ního řídícího výboru byly schvále­ny 3 pro­jek­ty. Jeden pro­jekt schválen nebyl. Další dva sportovní pro­jek­ty byly hod­no­ce­ny v oběžném řízení a byla schvále­ny.

Jed­nání Lokál­ního řídícího výboru se zúčast­nili zás­tup­ci MMR ČR Dr. Jiří Horáček a Ing. Karel Malát a za CRR Ing. Lenka Klognerová. Sask­ou stranu zas­tupo­vala Ywonne Schön­lein ze správního orgánu.  Na jed­nání se také před­stavi­la nová pro­jek­tová man­ažer­ka na saské straně eurore­gionu Tereza Fork­er, která vys­tří­dala Daniela Groß­man­na.

Pro­jek­ty byly posouzeny v odborných komisích eurore­gionu a jejich názo­ry byly ve všech pří­padech zohled­něny.

 

 

3. Komise Euroregionu Krušnohoří

Práce komisí se v roce 2019 se sice nadále soustředi­la přede­vším na posu­zování před­klá­daných pro­jek­tů a na ini­ciaci nových pro­jek­tů, ale v loňském roce se všech­ny komise zapo­ji­ly do přípravy rozvo­jové strate­gie eurore­gionu s výh­le­dem do roku 2030. Pro před­kládání pro­jek­tových záměrů slouží zveře­jněná pro­ce­du­ra podávání žádostí a její aktu­al­izace je pravidel­ně umísťová­na ve zpravo­da­ji Eurore­gionu Krušno­hoří Info­press a na inter­ne­tových stránkách eurore­gionu www.euroreg.cz.  Komise posky­tu­jí vel­mi zod­pověd­né poraden­ství po žadatele. Předá­va­jí stanoviska Lokál­ní­mu řídící­mu výboru k před­klá­daným pro­jek­tům a zprostřed­ku­jí kon­tak­ty, pomáha­jí v nava­zování spolupráce a ini­ci­u­jí své vlast­ní pro­jek­ty.

 

Komise pro kulturu a mládež

Předse­da: PhDr. Václav Hof­mann — Most

Člen­ové:

 • Mgr. Michal Soukup — Obl. Muzeum Most
 • Bc. Věra Fryčová — Chomu­tov
 • Jaromír Vápeník — předse­da kul­turní komise Pos­tolo­prty
 • MgA Jiří Rumpík — ředi­tel Měst­ského divad­la v Mostě
 • Mgr. Lukáš Novot­ný — UJEP Ústí nad Labem
 • Ing. Jiří Macháček — staros­ta Osek
 • Ing. Marcela Dvořáková — mís­tostarost­ka Bíli­na
 • Con­stanze Ulbricht — Lei­t­erin Teil­be­trieb LK ERZ
 • Bal­daufvil­la Vor­sitz
 • Susanne Schmidt — Eigen­be­trieb LK ERZ
 • Julia Pikos — Mit­tel­säch­sis­che Kul­tur GmbH
 • Kathrin Hillig — Mit­tel­säch­sis­che Kul­tur GmbH

 

Most 26. 2.

Jed­ním z nejúspěšnějších pro­jek­tů této aktivní komise byla výs­ta­va saských uměl­ců v tehde­jší mostecké galerii GVU a ten­to pro­jekt by měl mít své pokračování. Vzh­le­dem k tomu, že doš­lo ke spo­jení mostecké galerie s mosteck­ým muzeem, mělo by pokračování pro­jek­tu nyní vést muzeum. Jed­nání komise se pro­to uskutečni­lo v jeho zasedací míst­nos­ti. Komise ustavi­la užší pra­cov­ní skupinu pod vedením Con­stanze Ulbrich­tové z Marien­ber­gu, která pro­jekt prezen­tace, ten­tokrát českých uměl­ců v Sasku, připraví. Pro­jek­tová man­ažer­ka Elke Zepak seznámi­la česk­ou stranu s novým ustanovením v real­izaci pro­jek­tů na saské straně. Mís­to dosavad­ní hran­ice 500 EUR pro výběrové řízení byla stanove­na hran­ice ještě nižší, ten­tokrát 250 EUR. Komise považu­je ten­to způ­sob výběrového řízení na kul­turní aktiv­i­ty za vel­mi nešťast­ný, a pověři­la své zás­tupce, aby se dopisem obrátili na Správní orgán pro­gra­mu a na saské Min­is­ter­st­vo financí. Komise poté vel­mi podrob­ně hod­noti­la čtyři před­ložené pro­jek­ty. Byly konzul­továny s pro­jek­tový­mi a finanční­mi man­ažerka­mi, byly dobře připrave­ny, a pro­to je komise doporuči­la ke schválení. V komisi doš­lo ke změnám. Po komunál­ních vol­bách byli do ní zvoleni dva noví člen­ové – mís­tostarost­ka Bíliny Ing. Marcela Dvořákovou a staros­ta Oseku Ing. Jiří Macháček. Vzh­le­dem ke spo­jení galerie a muzea v Mostě komise navrhu­je, aby byla komise posíle­na o zás­tupce muzea, pro­tože galerie byla v komisi zas­toupe­na. Ředi­tel Oblast­ního muzea v Mostě Mgr. Michal Soukup připrav­il pro čle­ny komise na závěr jed­nání nes­mírně zají­mavou exkurzi. V muzeu je totiž nyní k vidění velko­for­má­tové dílo proslulého českého malíře Alfonze Muchy. Obraz byl vytvořen počátkem třicátých let pro Česk­ou záložnu v Mostě. Navazu­je na Slo­van­sk­ou epopej a před­stavu­je Boha Mamonu, ale možná by měl být inter­pre­tován i jako slo­van­ský bůh Veles. Obraz přestál oku­paci, válku i zbourání starého Mostu. Po roce 1977 byl darován mosteck­é­mu muzeu a u příleži­tosti stého výročí vzniku Českosloven­s­ka byl zpřís­tup­něn veře­jnos­ti.

 

Marien­berg 10. 5.

Tato komise měla jako vždy i ve vol­nočasovém zařízení Bal­dauf Vil­la k hod­no­cení nejvíce pro­jek­tů pro rozhodování Lokál­ního řídícího výboru; ten­tokrát jich bylo celkem 11. A pro­tože byly vel­mi pečlivě konzul­továny pro­jek­tový­mi a finanční­mi man­ažerka­mi v jed­na­tel­stvích obou částí eurore­gionu, komise je po podrob­ném pro­jed­nání doporuči­la ke schválení jen s něko­li­ka drob­ný­mi věc­ný­mi připomínka­mi. Na posled­ním jed­nání komise v Mostě požá­dali člen­ové komise předsed­kyni její německé části Con­stanze Ulbricht o pro­jed­nání kom­p­liko­vaných pravidel výběrových řízení v rám­ci malých pro­jek­tů na saské straně, kde se jed­ná o hrani­ci vcelku zaned­batel­ných částek. Con­stanze ale na saském min­is­ter­stvu financí neuspěla, pravid­la jsou ještě kom­p­liko­vanější. Hezky zavzpomí­nal předse­da české části komise Václav Hof­mann: “Když jsme začí­nali v eurore­gionu, záviděli jsme saským kolegům jejich jednoduché a rozum­né před­pisy“.

Jed­nání se ten­tokrát z důvo­du nemo­ci nemohla zúčast­nit jed­natel­ka německé části eurore­gionu, Beate Eben­höh, která odchází do důchodu. A právě na tom­to jed­nání se s ní komise chtěla rozloučit. Tak jí poslala ale­spoň dárky z jejího oblíbeného českého zeleného skla a společ­nou fotografii.

 

Vejprty 28.8.

Komise se sešla v místě mno­hých společných pro­jek­tů Vejprty — Bären­stein. Infor­movala o nich jak starost­ka Vejprt Jit­ka Gav­dunová, tak i její kole­ga, nový staros­ta Bären­steinu Sil­vio Wag­n­er. Jed­nání se zúčast­ni­la nová jed­natel­ka německé části Veroni­ka Jahn, před­stavil se zde nový pro­jek­tový man­ag­er Daniel Gross­mann a při­jel i předse­da české části eurore­gionu Krušno­hoří Ing. Vlas­tim­il Voz­ka, který se o čin­nost komise vel­mi zají­mal. Všich­ni vřele uví­tali býval­ou jed­natelku Bea­tu Eben­höh, která se zde rozlouči­la se svou komisí, která ji obzvláště přirost­la k srd­ci.

Komise se na svém jed­nání seznámi­la s přípravou nového pro­gra­mu a vyjádři­la uspoko­jení nad tím, že bude zachován Fond malých pro­jek­tů a neb­ude nut­né vytvořit přeshraniční právní sub­jekt. Všich­ni znovu vyjádřili přání, aby se ve Fon­du malých pro­jek­tů nekráti­ly opako­vané pro­jek­ty a aby nový pro­gram byl bez zbytečné byrokra­cie.

Pro rozhodování Lokál­ního řídícího výboru o malých pro­jek­tech komise vypra­co­v­ala stanoviska ke třem pro­jek­tům ve své oblasti a doporuči­la je s připomínka­mi k při­jetí.

Dlouho člen­ové komise disku­to­vali o Ceně Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge za vynika­jící přeshraniční spoluprá­ci. Na české straně byli v době jed­nání komise navrženi 4 kan­didáti, ale vzh­le­dem k tomu, že ter­mín podávání návrhů byl stanoven na 15. září, komise odloži­la zpra­cov­ání svého stanoviska s návrhem na příští jed­nání dne 13.11.2019.

Tradičním pro­jek­tem komise je advent­ní kon­cert. připrav­i­la ho na české straně Mar­ti­na Ďur­díková a na saské Dipl.-Ing. Andreas Schwinger z Freiber­gu. Jed­ním ze záměrů komise je před­stavení českých uměl­ců v Sasku poté, co se uměl­ci ze Sas­ka před­stavili v Mostě. Pro podání a orga­ni­zaci takového pro­je­tu je zapotře­bí německ­ého part­nera, bohužel se zatím nenašel.

 

Marien­berg 13. 11.

Komise pro kul­tu­ru a mládež se sešla v Marien­ber­gu opět ve vol­nočasovém zařízení Bal­dauf Vil­la. Před­stavi­la se zde nová pro­jek­tová man­ažer­ka německé části eurore­gionu Tereza Fork­er. Po před­stavení čin­nos­ti toho­to zařízení hod­noti­la komise dvě pro­jek­tové žádosti, z nichž jed­nu doporuču­je je schválení na jed­nání Lokál­ního řídícího výboru, ale jed­nu jed­no­myslně nedo­poruču­je. Velká diskuse proběh­la nad návrhy udělení Cen Eurore­gionu Krušno­hoří. Právě kul­turní komise je pověře­na posouzením návrhů kan­didátů. Komise z došlých návrhů doporuči­la ke schválení udělení Ceny Petru Čer­venkovi, staros­tovi Mez­i­boří a Uwe Schulze­mu, předse­dovi sdružení Vere­in Denkmalpflege Weipert  e.V. Návrh jed­natele, aby staros­ta part­ner­ského měs­ta Mez­i­boří Say­dy, Volk­er Körn­ert, obdržel alter­na­tivní cenu, komise nedo­poruči­la.  Advent­ní kon­cert byl připraven a uskutečnil se ten­tokrát dne 30. 11. 2019 ve Freiber­gu. Komise napláno­vala ter­míny svého jed­nání v příštím roce a shod­la se na svých pro­jek­tových záměrech.

 

Muzea a kulturní památky

Předse­da: Mgr. Michal Soukup — ředi­tel Oblast­ního muzea Most

Člen­ové:

 • PhDr. Rad­ka Holodňáková — ředitel­ka Regionál­ního muzea Žatec
 • Antonín Herzán — Lesná
 • Mgr. Adam Šre­jbr — Ústecký kraj KPÚ
 • Mgr. Michaela Hof­man­nová — kastelán­ka Krás­ný Dvůr
 • Jaroslav Špič­ka — mís­tostaros­ta Žatec
 • Mgr. Marké­ta Pron­tekerová — ředitel­ka muzea Chomu­tov
 • Bc. Marké­ta Houd­ková — Jirkov
 • Andrea Riedel — Stadt- und Berg­bau­mu­se­um Freiberg
 • Jan Fär­ber — Berg­bau­mu­se­um Oel­snitz
 • Wolf­gang Blaschke — Städtis­che Museen Annaberg-Buch­holz Vor­sitz
 • Dr. Kon­rad Auer­bach — Spielzeug­mu­se­um Seif­f­en
 • Frank Lehmann — Muse­um Olbern­hau
 • Cor­nelia Fer­gu­son — Sil­ber­man­n­mu­se­um Frauen­stein
 • Eva Blaschke — Ober­wiesen­thal

 

Freiberg 11. 2.

Komise pro muzea a kul­turní památky zhléd­la boha války Marse ve Freiber­gu

Když nas­toupil v roce 1587 na trůn saský kur­fiřt Chris­t­ian I., dostal od toskán­ského velkovévody Francesca I. Medice­jského vzác­ný dar. Byly jím tři sošky, které zho­tovil proslulý rene­sanční umělec Giambologna. Čtvr­tou sošku, zobrazu­jící boha války Marse, sochař k zakázce sám při­dal. Osud tomu chtěl, že 40 cm vysoká soš­ka boha Marse byla od původ­ních tří odd­ěle­na a získala rod­i­na Wet­tinů. Od nich se pak Mars dostal do ruk­ou sběratele, který jej v roce 1983 věno­val společnos­ti AG Bay­er. Ta chtěla bron­zovou sošku poslat do draž­by do londýn­ské aukční síně Sotheby’s. Vzác­ná památ­ka saské kul­turní his­to­rie by mohla defin­i­tivně opustit Evropu a zmizet v něk­teré ze soukromých sbírek v zámoří. Zás­luhou finanční pod­pory Svo­bod­ného stá­tu Sasko, Spolkové vlády Němec­ka a mno­ha spon­zorů se naštěstí podaři­lo sošku pře­dem vyk­oupit. Mars se vrátil do Sas­ka. Než defin­i­tivně dop­utu­je do drážďan­ských stát­ních uměleck­ých sbírek, navštíví tři měs­ta. Prvním z nich je muzeum ve Freiber­gu. Spolu s ním mohli moci návštěvní­ci shléd­nout také inter­iér jinak veře­jně nepřís­tup­né hrobky v soused­ním kostele.

Komisi podrob­ně seznámi­la s his­torií Marse nová ředitel­ka freiber­ského muzea Andrea Riedl. Po prohlíd­ce se člen­ové komise věno­vali probíha­jícím pro­jek­tům, z nichž pro česko-saský svět muzeí a památek jsou aktuál­ně nejdůležitější Kul­turní kra­ji­na Krušno­hoří pro sez­nam památek UNESCO, pro­jekt Hračkářský průmysl v Krušno­hoří a pro­jekt Stře­dověkého umění. V rám­ci jed­nání byly také před­stave­ny další pro­jek­tové záměry. S velkým zájmem, jako vždy, se setkaly nejčer­stvější infor­ma­ce z muzeí a dalších kul­turních památek.

Na jed­nání se před­stavi­la nová člen­ka, Bc. Marké­ta Hod­ková a s komisí se kon­cem břez­na rozloučil její dlou­ho­letý a aktivní člen Frank Lehmann, který odešel do pen­ze.

 

Zámek Krás­ný Dvůr 26. 8.

Jed­nání této aktivní komise se zúčast­nil i nový předse­da naše­ho eurore­gionu Ing. Vlas­tim­il Voz­ka, který se do práce eurore­gionu aktivně zapo­jil. Poprvé se jed­nání zúčast­ni­la i nová jed­natel­ka německé části eurore­gionu Veroni­ka Jahn a před­stavi­la se zde také nová člen­ka komise Kateři­na Herzánová z Horského klubu Lesná. Prezen­to­vala jeho aktiv­i­ty a úspěšný pro­jekt výs­tav­by krušno­horského muzea tak zají­mavě, že se komise rozhod­la na její návrh uspořá­dat příští jed­nání na Lesné.

Komise se zájmem vyslech­la infor­ma­ci o zařazení Mon­tan­re­gionu na sez­nam kul­turního dědictví UNESCO od očitého svěd­ka, Dr. Adama Šre­jbra z odboru kul­tura a památkové péče Ústeck­ého kra­je, výz­nam­ného čle­na naší komise. Komise stála u zro­du toho­to pro­jek­tu a doprovázela ho celou dobu. Zúčast­ni­la se také 12. 9. kon­fer­ence v Mostě na toto téma.

Důležitý­mi body byly pro­jek­tové záměry komise a rozvo­jová strate­gie eurore­gionu z pohle­du muzeí a kul­turních památek. Ředitel­ka chomu­tovského muzea Mgr. Pron­tekerová, a Dr. Blaschke z annaber­ského muzea připrav­ili již 14. květ­na roku 2018 první kon­cept této strate­gie a užší skupina v něm bude pokračo­vat s doplněním o využití Mon­tan­re­gionu. Zás­tup­ci jed­notlivých muzeí a kul­turních památek využili jed­nání k výměně zkušenos­tí a infor­movali se navzá­jem o aktuál­ním dění ve svých zařízeních a o úspěšných společně real­i­zo­vaných přeshraničích pro­jek­tech.

Na závěr proved­la kastelán­ka zámku Mgr. Michaela Hof­man­nová, aktivní člen­ka komise, účast­níky jed­nání zámkem Krás­ný Dvůr, který rozhod­ně sto­jí za návštěvu.

 

Lesná 18. listopadu 2019

Vlast­ní­mu jed­nání komise před­cháze­lo jed­nání užší pra­cov­ní skupiny v chomu­tovském muzeu, které se věno­va­lo rozvo­jové strate­gii Eurore­gionu Krušno­hoří, se záměry komise pro příští období. Její člen­ové, předse­dové komise Mgr. Soukup, Dr. Blachke a ředitel­ka chomu­tovského muzea Mgr. Pron­tekerová spolu s obě­ma jed­nateli eurore­gionu se shodli na návrhu zpočátku menších konkrét­ních aktiv­it na zák­ladě nových koop­er­ačních smluv part­nerů se zaměřením na dvo­j­jazyčnost, dig­i­tal­izaci a síťové propo­jení, a ten­to návrh před­nes­li na společném jed­nání v Krušno­horském hrázděném domě v Lesné. Ten­to objekt vznikl jako rep­li­ka krušno­horských his­torick­ých domů, což je úspěšný velký pro­jekt v pro­gra­mu Inter­reg V A, schválený v Mon­i­torovacím výboru. Čle­ny komise v něm proved­la Mgr. Kateři­na Herzánová, čer­stvá člen­ka komise. Pro všech­ny byly zají­mavé nejnovější infor­ma­ce o přípravě nového pro­gra­mu, které předala jed­natel­ka německé části eurore­gionu, Veroni­ka Jahn. Komise poté pro­jed­nala pro­jek­tový záměr Vir­tu­al tour – Krušné hory, který podává Pod­krušno­horské tech­nické muzeum v Mostě s part­nerem městem Marien­berg a doporuči­la ho ke schválení. Jako vždy pří­tom­ní zás­tup­ci muzeí před­stavili své aktiv­i­ty a plány, což byla vel­mi zají­mavá výmě­na zkušenos­tí. Návrh úzké pra­cov­ní skupiny na společné pro­jek­tové záměry komise doporuči­la a do příštího jed­nání připraví další návrhy. Jed­natel­ka německé části Veroni­ka Jahn zde před­stavi­la svou novou, již třetí, pro­jek­tovou man­ažerku Terezu Fork­er.

 

 

Dopravní komise 2019

Předse­da: Ing. Petr Pípal — staros­ta Dubí

Člen­ové:

 • Miroslav Kurucz — jed­na­tel firmy BES s.r.o., Chomu­tov
 • Ing. Jan Jareš — OHK Most
 • Anna Elis­cherová — odd­ělení pozem­ních komu­nikací, Kra­jský úřad Ústeck­ého kra­je
 • Jaromír Komínek — rad­ní Ústeck­ého kra­je pro dopravu
 • Ing. Jiří Holý — Dopravní pod­nik Mostu a Litvíno­va
 • Ing. Vladimír Štochl — ředi­tel Regionál­ního obchod­ního cen­tra ČD, a.s.
 • Dirk Schlüm­per — LKR MS předse­da
 • Ute Friedrich — LKR MS
 • Markus Som­mer­hoff — LK ERZ
 • Thomas Bretschnei­der — LK ERZ
 • Karl Schnei­der — Regionaler Pla­nungsver­band Chem­nitz

 

Auto­drom Most 12. 2.

Dopravní komise ten­tokrát pro­jed­nala nejen dopravní prob­lematiku v Eurore­gionu Krušno­hoří, ale absolvo­vala i podrob­ný výk­lad o čin­nos­ti auto­dro­mu, seznámi­la se s kurzy bezpečné jízdy a poté si vyzk­oušela dokonce náročné testy jízdy na hod­ně, hod­ně mokré vozovce.   Jed­ním z nejdůležitějších bodů jed­nání byl opět obch­vat Bran­do­va a vybu­dování nového hraničního mostu. Obec Bran­dov k tomu dala neg­a­tivní stanovisko, což zás­tupce hejt­mana a rad­ní Ústeck­ého kra­je pro dopravu, Jaroslav Komínek, nemůže pocho­pit. Celou dobu trvání komise se o tom­to prob­lé­mu jed­ná, ale nikdy se nedospě­lo k jed­noz­načné­mu poz­i­tivní­mu rozhod­nutí. Staros­ta soused­ní obce Olbern­hau vysvětlil vstříc­né stanovisko nejen své obce, ale i saského min­is­ter­st­va. Nakonec se staros­tové obou obcí na návrh předsedy komise Ing. Pípala shodli, že vše znovu pro­jed­na­jí na společném zasedání.

Daleko opti­mističtější byly infor­ma­ce zás­tupců Ředi­tel­ství sil­nic a dál­nic o výs­tavbě dál­nice R7 Pra­ha – Chomu­tov – Chem­nitz. Připravu­je se již dál­niční obch­vat Loun, dokonču­jí se úseky kolem Pos­tolo­prt a celkově by se stav­ba měla dokončit v roce 2024.

Komise poté vyjádři­la pod­poru pro­jek­tu Přeshraniční koor­di­nace záj­mové skupiny „Přek­lenutí chy­bějícího úseku Mol­davské / Freiber­ské dráhy“ a doporuči­la pro­jekt ke schválení. Pro­jekt podal Česko­jiřetín­ský spolek – spolek pro oživení Krušno­hoří spolu s obcí Mol­da­va a saským part­nerem Flößer­haus Rechen­berg-Bienen­müh­le.

Komise v přípravě své rozvo­jové strate­gie doporuči­la vytváření nových přeshraničních auto­busových linek, ale ačko­liv má pod­poru Ústeck­ého kra­je, nedá se počí­tat s jejich rozšířením v dohled­né době – chy­bí řidiči auto­busů. A to i na saské straně.

V násled­né diskusi o prob­lémech zim­ní údrž­by si vyměnili člen­ové komise zkušenos­ti z letošního roku.

 

Franken­berg 24. 9.

Dopravní komise se sešla na návrh nového předsedy německé části komise Dir­ka Schlimpera na rad­ni­ci v saském městě Franken­berg a opět společně pod­poři­la pro­jekt dostav­by chy­bějícího úseku Mol­davské železnice do Holzhau. Ini­cia­tivu obcí na obou stranách před­stavil Ing. Petr Fišer, který podal rovněž infor­ma­ce o aktuál­ních jed­náních na obou stranách s poslan­ci, gen­erál­ní konzulk­ou ČR v Drážďanech i na min­is­ter­stvech.  Potřeb­nost železničního spo­jení vyžadu­je i součas­ná kli­mat­ická hroz­ba, jak uvedl staros­ta Olbern­hau Haustein. Dalším bodem byl prob­lém sil­ničního obch­vatu Bran­do­va a soused­ního Olbern­hau. Zas­tupi­tel­st­vo obce Bran­do­va k němu před­loži­lo neg­a­tivní stanovisko. Celou situaci a dlouhou his­torii pop­sal staros­ta Haustein a se svý­mi dlou­ho­letý­mi zkušenos­t­mi se při­dali i zás­tup­ci Ústeck­ého kra­je. Východiskem z patové situ­ace by moh­lo být společné jed­nání zas­tupi­tel­stev obou obcí. Na jed­nání byla také pro­jed­ná­na prob­lemati­ka šíření africk­ého moru v sou­vis­losti s mez­inárod­ní dopravou. Po jed­nání si člen­ové komise s velkým zájmem prohlédli Zem­sk­ou zahrad­nick­ou výs­tavu ve Franken­ber­gu na revi­tal­i­zo­vané ploše bývalého průmyslového areálu LISEMA, což byl jeden z nejlepších pro­jek­tů, dokončených v roce 2017.

 

 

Sportovní komise

Předse­da: Mgr. Zdeněk Piš­to­ra, staros­ta Pos­tolo­prty

Člen­ové:

 • Mgr. Zuzana Bařtipánová — starost­ka Bíliny
 • Miroslav Schim­mer — zás­tupce sdružení Sport Club 2000 Chomu­tov
 • Petr Procház­ka — Bíli­na
 • Ivana Šmí­dová — tajem­nice komise sportu a tělový­chovy Most
 • Diet­mar Bas­t­ian — LRA Erzge­birgskreis, předse­da
 • Ben­jamin Kahlert — KSB Mit­tel­sach­sen
 • Liv­io Christ — KSB Mit­tel­sach­sen
 • Daniel Schnei­der — KSB ERZ

 

 

Louny 18.2.

Předse­da komise Mgr. Zdeněk Piš­to­ra zor­ga­ni­zo­val jed­nání dvou sportovních komisí, Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe/Labe, na měst­ském úřadě v Lounech. Čle­ny obou komisí tu přiví­tal nový staros­ta Loun Mgr. Pavel Jan­da. Ten zavedl komisi i na staveniště budoucího plaveck­ého bazénu, jehož výs­tav­ba bude stát více než 200 mil­ionů. Hlavním bodem jed­nání byla přípra­va tradičních sportovních her dvou eurore­gionů. Pořádá je ten­tokrát Okres­ní úřad Střed­ní Sasko, měs­to Mit­twei­da a Okres­ní sportovní svaz Střed­ní Sasko Kreis­s­port­bund Mit­tel­sach­sen e.V. Jeho zás­tup­ci již do Loun přive­zli návrhy na orga­ni­zaci her. Navážou přede­vším na dobré zkušenos­ti min­ulých her v Lovosicích. Komise se shod­la na 4 sportech: fot­bal, vole­jbal, lehká atleti­ka a novou dis­ci­plí­nou bude ten­tokrát i stol­ní tenis. Na jed­nání byly přes­ně vymezeny věkové kat­e­gorie, poč­ty soutěžících, doprovo­du, způ­sob dopravy, stravování. Orga­nizá­toři zajis­tili také prezentaci míst­ních sportovních klubů a naši mladí sportov­ci se s nimi mohli pak nejen seznámit, ale mohu si i různé jiné sporty vyzk­oušet. Obě komise poté společně hod­noti­ly 3 pro­jek­ty se sportovní tématik­ou, které byly před­lože­ny k rozhodování Lokál­ního řídícího výboru v Krušno­hoří. Jeden pro­jekt byl doporučen, dva byly navrže­ny k přepra­cov­ání.

 

 Mit­twei­da 6. 5.

Letošní sportovní hry pořádá Okres­ní úřad Střed­ní Sasko, měs­to Mit­twei­da a Okres­ní sportovní svaz Střed­ní Sasko (Kreis­s­port­bund Mit­tel­sach­sen e.V.). Na jed­nání sportovních komisí obou eurore­gionů v místě konání her v Mit­twei­dě byly s koneč­nou plat­nos­tí stanove­ny věkové kat­e­gorie soutěžících, druhy sportu, poč­ty účast­níků, jejich dopra­va a stravování. Komise se shod­la na 4 sportech: fot­bal, vole­jbal, lehká atleti­ka a novou dis­ci­plí­nou bude ten­tokrát i stol­ní tenis. Samozře­jmě se počí­ta­lo i s kul­turním doprovo­dem. Komise se také seznámi­la s real­iza­cí Fon­du malých pro­jek­tů v obou eurore­gionech. Obě komise hod­noti­ly ten­tokrát celkem osm sportovních pro­jek­tů. Jeden pro­jekt vráti­la k přepra­cov­ání, sedm doporuči­la.

 

Bítozeves 5. 9.

Místem jed­nání se z ini­cia­tivy předsedy komise Mgr. Zdeň­ka Piš­to­ry stal 5. září 2019 Golf Club Bítozeves a jeho zpestřením byl hned na začátku hodi­nový trénink gol­fu s pro­fe­sionál­ním trenérem s nácvikem „odpalu“ a „patování“ pro uvol­nění těla a ducha před jed­náním. Všich­ni člen­ové komise se ho aktivně zúčast­nili. Na jed­nání se pak komise seznámi­la s infor­ma­ce­mi o přípravě nového pro­gra­mu, podrob­ně pro­jed­nala a doporuči­la ke schválení pro­jek­tovou žádost s názvem Přeshraniční Fam­i­ly Chal­lenge part­nerů Tech­nické uni­verz­i­ty Chem­nitz a Atlet­ick­ého klubu Bíli­na a klad­ně oce­ni­la přípravu sportovních her Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe/Labe. Do budouc­na se počítá s kaž­doroční­mi let­ní­mi hra­mi obou eurore­gionů, jejich zim­ní hry by se ale měly konat jed­nou za dva roky.

 

 

Sportovní hry dvou Euroregionů 13.9.2019 v Mittweidě

Výborná nála­da a ideál­ní počasí čeka­lo na 160 mladých sportovkyň a sportovců účast­níků 4. Sportovních her dětí a mládeže, ten­tokrát v Mit­twei­dě ve Střed­ním Sasku. Měření sil proběh­lo ve čtyřech sportech (fot­bal, stol­ní tenis, atleti­ka a vole­jbal).

 

Ober­wiesen­thal 7. 11.

Sportovní komise Eurore­gionu Krušno­hoří se sešla ve sportovním areálu Sparkassen-Skiare­na v Ober­wiesen­thalu, pro­jed­nala přípravu zim­ních her a hod­noti­la pro­jek­ty ve své působ­nos­ti. Člen­ové komise se seznámili s areálem, který bude po dostavbě patřit k těm nej­mod­ernějším v Evropě. V březnu 2020 se zde koná Mis­tro­vství svě­ta mládeže v zim­ních sportech. Pro Eurore­gion Krušno­hoří zde bude vyhrazen pro fes­ti­val zim­ních sportů pro děti a mládež. Komise pro něj připravu­je na 28. 1. 2020 soutěž v lyžování a snow­bor­dingu a fes­ti­val bude pokračo­vat 4. 2. 2020 jeho druhou částí, závo­dem na běžkách. Komise pro­jekt ten­to pro­jekt s názvem Ore­Moun­tain – zim­ní fes­ti­val 2020 pro děti a mládež, po podrob­ném pro­jed­nání a vysvětlení připomínek jed­no­myslně doporuči­la. Druhý pro­jekt Německo-český tur­naj v led­ním hoke­ji pro děti a mládež v Seif­f­enu doporuči­la s připomínk­ou, aby se více prostřed­ků věno­va­lo na odměny a suvenýry pro děti na úkor vysokých nák­ladů na pub­lic­i­tu. Let­ní sportovní hry dvou eurore­gionů, Labe a Krušno­hoří, při­pada­jí podle stanoveného har­mono­gra­mu na česk­ou část Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge, ale vzh­le­dem k tomu, že jsou prostřed­ky v tom­to eurore­gionu již vyčer­pány, navrhne starost­ka Bíliny Mgr. Bařtipánová, člen­ka sportovní komise naše­ho eurore­gionu, která je i členk­ou rady Eurore­gionu Elbe/Labe, konání her v tom­to eurore­gionu. Měs­to Bíli­na je člen­em obou eurore­gionů.

 

 

Hospodářství a turistika

Předse­da: Ing. Ivana Košanová — ředitel­ka OHK Chomu­tov

Člen­ové:

 • Ing. Fran­tišek Titl — ředi­tel divize Aquat­est, prokurista Ekonord s.o.r, zás­tupce společnos­ti Aquar­ius
 • Arnošt Ševčík — MUS-DTS Vrben­ský a.s. Most
 • Sylvie Škubová — Mag­istrát­ní úřad statutárního měs­ta Chomu­tov
 • Ing. Karel Hon­zl — mís­tostaros­ta Pod­bořany
 • Dr. Ing. Rad­ka Hod­i­cová — MÚ Klášterec
 • Ing. Jana Nedr­dová — KÚ Ústeck­ého kra­je
 • Herr Matthias Lißke
 • Herr Dr. Opitz
 • GIZeF Freiberg
 • Frau Jana Dost
 • Frau Hanisch-Lupaschko
 • Herr Karsten Grän­ing
 • Frau Veroni­ka Oschatz

 

Teplice 13. 2.

Yve­ta Slišková, obchod­ní ředitel­ka ve společnos­ti Lázně Teplice v Čechách a.s., navrhla místem jed­nání proslavený Lázeňský dům Beethoven. Člen­ové komise tak měli jedineč­nou příleži­tost seznámit se na podrob­né prohlíd­ce nejen s lázně­mi, ale i s ter­mál­ním cen­trem Ther­mal­i­um po jeho náročné přes­tavbě.  Na vlast­ním zasedání před­stavi­la ředitel­ka Des­ti­nační agen­tu­ry Eva Maříková soutěž „Krušno­horská NEJ“. Je urče­na široké veře­jnos­ti a připravená cena by měla být uděle­na tomu nejlepší­mu ino­v­a­tivní­mu pro­jek­tu v tur­is­tice. Německá strana se k této soutěži připo­jí v příštím roce, a budou pak udělovány para­lel­ně dvě ceny na jed­nom slavnos­t­ním zasedání.  Podob­ně jako na min­ulém zasedání komise, kde byla před­stave­na OHK Chomu­tov, byla i na teplick­ém zasedání před­stave­na další komo­ra, ten­tokrát OHK Most. Její ředitel­ka, Ing. Jiři­na Pečnerová, prezen­to­vala za velkého záj­mu real­i­zo­vané pro­jek­ty mostecké komory. Jen z Fon­du malých pro­jek­tů jich bylo v posled­ní době pět, řada dalších byla real­i­zová­na v jiných pro­gramech či byla komo­ra part­nerem něk­terých dalších úspěšných přeshraničních pro­jek­tů.

Společnost Wirtschaffts­förderung Erzge­birge z Annaber­gu, zná­mou z real­izace mno­ha úspěšných přeshraničních pro­jek­tů, před­stavil její jed­na­tel Math­ias Lißke. Zasloužil se o kromě jiného o zpra­cov­ání pro­jek­tu hor­nick­ého regionu Mon­tan­re­gion k zápisu do svě­tového dědictví UNESCO, real­izu­je pro­jekt Lab­o­ra s OHK Chomu­tov, a a real­i­zo­val řadu pro­jek­tů určených na získávání a udržení pra­cov­ních sil v Krušno­hoří. Real­izu­je dlouhodobě i pro­jekt návra­tové poli­tiky oby­va­tel zpět do regionu. Komise se výz­nam­ně podílí na zpra­cov­ání rozvo­jové strate­gii eurore­gionu. V Teplicích se před­stavil na jejím jed­nání nový ředi­tel Des­ti­nační agen­tu­ry Dol­ní Poohří Lukáš Pich­lík a na německé straně nový člen komise Igmar Peter­son z okres­ního úřadu Střed­ní Sasko.

 

Freiberg 13. 5.

Jed­nání proběh­lo v jed­na­tel­ství Eurore­gionu ve Freiber­gu, ale exkurze, které býva­jí vždy součásti těch­to jed­nání, ved­la ten­tokrát do ukázkové šachty Reiche Zeche.  Komise detail­ně posoudi­la dva před­ložené pro­jek­ty a doporuči­la je k při­jetí. Německá část naše­ho eurore­gionu sídlí v areálu společnos­ti GIZEF, což je cen­trum pro ino­vace a pod­nikání. Jed­na­tel společnos­ti, Erich Fritz, ji členům komise při­blížil v poutavé prezentaci. Komise se na svém jed­nání rozlouči­la s jed­natelk­ou německé části eurore­gionu, která po 26 letech vel­mi úspěšné práce odchází do důchodu. Její nás­tup­kyně, Veroni­ka Jahn, na exkurzi v šachtě sama již odborný výk­lad tlu­moči­la. Reiche Zeche je bývalý stříbrný důl, který se po ukončení těž­by stal nejen tur­i­stick­ou atrakcí, ale slouží i míst­ní hor­nické uni­verz­itě Bergakademie Freiberg jako mís­to prak­tické výuky a výzku­mu. S naši­mi tur­i­stick­ý­mi hor­nick­ý­mi aktivi­ta­mi se tu nabízí řada společných pro­jek­tů

 

Most 27. 8.

Komise jed­nala ten­tokrát v sídle Okres­ní hospodářské komory Most Člen­ové komise pro­jed­nali přípravu nového dotačního období, infor­movali se o dosavad­ních úspěšných pro­jek­tech a připrav­ili nové pro­jek­tové záměry. Předse­da německé části komise Math­ias Lißke infor­moval komisi o zap­sání Mon­tan­re­gionu na sez­nam kul­turního dědictví lid­st­va UNESCO. Byl ostat­ně i účast­níkem i očitým svěd­kem jeho schválení v Baku. Hor­nický region Krušno­hoří byl celou dobu naší pri­or­i­tou. Od samého počátku pro­jekt Mon­tan­re­gion řídil na saské straně právě Math­ias. Lißke, na české straně Dr. Adam Šre­jbr za Ústecký kraj. Komise se poté zabý­vala rozvo­jovou strate­gií eurore­gionu. Měla být součástí velkého pro­jek­tu, který připravo­val a podal za oba Eurore­giony Krušno­hoří a Egren­sis jako lead­part­ner Eure­gio Egren­sis. Bohužel pro­jekt neprošel v SAB, a pro­to se připraví do dalšího pro­gramového období.

 

Ehren­frieder­s­dorf 19. 11.

V bývalém cínovém dolu Zin­ngrube v Ehren­frieder­s­dor­fu  se  komise pro hospodářství a tur­is­tiku sešla na svém podz­im­ním jed­nání. Předse­da německé části komise Math­ias Lißke vybral toto mís­to, ukázkovou šach­tu, vel­mi vhod­ně – je součástí svě­tového dědictví Mon­tan­re­gion Krušno­hoří a komise se s ní seznámi­la na podrob­né exkurzi. Na svém jed­nání komise hod­noti­la dva pro­jek­ty — jeden doporuči­la, u druhého vyjádřili přede­vším čeští člen­ové vek­ou skep­si. S novou jed­natelk­ou Tur­i­stick­ého svazu Krušno­hoří paní Ines Hanisch-Lupaschko bylo v komisi před­jed­náno zapo­jení saské strany do soutěže o ino­v­a­tivní pro­jek­ty v tur­is­tice. Soutěž, kter­ou na české straně již zaháji­lo nultým ročníkem sdružení SPO-NA, by měla mít obdobu na saské straně a před­pok­ládá se společné vyh­lášení cen se vzá­jem­nou prezen­tací, jak uved­la Ing. Jiři­na Pečnerová, ředitel­ka OHK Most. S velkým ohlasem v Německu se setka­lo setkání pod­nikatelů Byznys Day v Chomu­tově a komise bude ten­to úspěšný pro­jekt OHK Chomu­tov nadále pod­porovat. Do budouc­na se komise zaměří na tur­i­stick­ou propa­gaci Mon­tan­re­gionu, na ceny za ino­vace v oblasti tur­is­tiky a setkávání firem s pod­porou tech­nick­ého vzdělávání. Také se zde před­stavi­la nová pro­jek­tová man­ažer­ka na saské straně Tereza Fork­er.

 

 Sociální komise

Předse­da: Ing. Karel Giampaoli — odd­ělení human­itárních čin­nos­tí Kra­jský úřad Ústeck­ého kra­je

Člen­ové:

 • Mgr. Ale­na Töl­go­vá — ředitel­ka MSSS Chomu­tov
 • Mgr. Eva Čenkovičová — Chari­ta Most
 • Mgr. Bc. Jan Hol­ub — ředi­tel ZŠ Dubí
 • Taťá­na Tkadlečková — MÚ Louny
 • Mgr. Bla­hoslav Číčel —Diakonie Most
 • Mgr. Jana Pánková — odbor sociál­ních věcí Mag­istrát měs­ta Mostu
 • Herr Frank Reiß­mann
 • Frau Gabirele Pfeil
 • Frau Angela Gron­waldt
 • Jörg Höllmüller

 

Most 27. 3.

Česká část sociál­ní komise Eurore­gionu Krušno­hoří se sešla v Mostě, aby reago­v­ala na návrh její německé části. Ta totiž navrhu­je, aby se jed­nání omezi­la na dvě zák­lad­ní zasedání v roce, kromě pro­jed­návání mimořád­ných pro­jek­tových návrhů a podle aktuál­ních potřeb, např. při zpra­cov­ání rozvo­jové strate­gie eurore­gionu. Německá strana navrhla také spo­jení sociál­ní komise s komisí škol­sk­ou. Na mosteck­ém mag­istrá­tu se čeští člen­ové komise shodli na tom, že považu­jí čtvrtlet­ní setkávání komise za opti­mál­ní, komise nejen hod­notí pro­jek­ty, ale vyměňu­je si vzá­jem­ně infor­ma­ce a zkušenos­ti v mno­ha oblastech a spo­ju­je je s odborný­mi exkurze­mi. Navrhli také další téma­ta pro jed­nání v letošním roce. Jsou to: sociál­ní bydlení, inkluse, dluhy a exekuce, rodin­ná prob­lemati­ka s kom­pe­tence­mi rodičů, s vol­ným časem v rod­ině, také domácí násilí, prob­lemati­ka pros­ti­tuce a v neposled­ní řadě jsou to i prob­lémy vir­tuál­ního svě­ta a jeho rizika. V mno­ha pří­padech je společné jed­nání se škol­sk­ou komisí vhod­né, ale čeští člen­ové nepo­važu­jí za nut­né obě komise spo­jit. Pro kval­it­nější spoluprá­ci v sociál­ní oblasti považu­je komise za nut­né vypra­co­v­at síťové propo­jení sociál­ní práce v obou částech eurore­gionu, insti­tucí a dalších part­nerů. Záměrem je vzá­jem­ná přeshraniční prezen­tace a zprostřed­kování kon­tak­tů pro společné pro­jek­ty.

 

Evan­gelická obec West­sach­sen 23. 9.

Saská strana ini­cio­vala jed­nání společné sociál­ní komise ten­tokrát v sociál­ním cen­tru HERR-BERGE pro senio­ry, rodiny a postižené. Podle plánu byla nos­ným tématem jed­nání demence, a pro­to byly prezen­tace v tom­to zařízení na ni zaměře­ny. Cen­trum posky­tu­je kom­plex služeb pro široké spek­trum cílových skupin – od dětí, rodin až po senio­ry. Služ­by a jsou posky­továny nejen na vysoké pro­fe­sionál­ní úrovni, ale také ve for­mě dobro­vol­nictví, kdy je zapo­jeno 45 dobro­vol­níků (např. ve službě ambu­lant­ní hos­pi­cové péče). Kromě seniorů jsou zde i opuštěné děti. O výborné péči v tom­to rozsáh­lém objek­tu s ter­apeutick­ou zahradou, s chovem domácích zvířat a vol­nočasový­mi aktivi­ta­mi se člen­ové komise seznámili při vysoce odborné exkurzi. Na návrh saské strany se komise v budouc­nu bude setká­vat pouze dvakrát ročně, v mimořád­ných pří­padech ale i častěji. Česká strana ten­to návrh akcep­to­vala, i když se na vzá­jem­ná čtvrtlet­ní setkávání vždy těši­la. V každém pří­padě se česká část komise bude sep­a­rát­ně scházet častěji. Do přípravy rozvo­jové strate­gie vstoupi­la komise s hes­lem „Žít, bydlet a pra­co­v­at v eurore­gionu“. Návrh podrob­ného zpra­cov­ání toho­to tématu připraví oba předse­dové spolu s jed­nateli v užší pra­cov­ní skupině.

 

Před­vánoční sociál­ní komise v Lounech 25. 11.

Česká část této komise spo­ji­la své jed­nání s pra­cov­ním před­vánočním obě­dem, který pro ni připrav­i­la její oblíbená člen­ka Táňa Tkadlečková. Ale kromě stolování komise pro­jed­nala námě­ty další spolupráce, zau­jala stanovisko k návrhu saské strany ohled­ně frekvence společných jed­nání, věno­vala se přípravě rozvo­jové strate­gie Eurore­gionu Krušno­hoří v sociál­ní oblasti a navrhla rozšíření komise o zás­tupce Žate­c­ka a Kadaňs­ka. Pro společné jed­nání s německ­ou stra­nou na české straně navrhu­je předse­da komise Ing. Giampaoli téma dro­gov­ých závis­lostí a sociál­ní bydlení.

 

Zemědělská komise

Předse­da: Ing. Roman Honzík, VÚRV Chomu­tov

Člen­ové:

 • Ing. Miloslav  Mašek — OSVČ Štěrbina, okres Teplice
 • Ing. Moni­ka Zeman — Kra­jský úřad Ústeck­ého kra­je — vedoucí odboru zeměděl­ství a živ­ot­ního prostředí
 • Ing. Jarosla­va Šamsová — akred­i­to­vaná porad­kyně
 • Ing. Šár­ka Kra­tochvílová — ped­a­gog­ický pra­cov­ník SŠT Most-Vele­bu­dice
 • Lud­mi­la Holadová — Okres­ní agrární komo­ra Most
 • Herr Wern­er Bergelt — Kreis­bauern­ver­band  
 • Herr Bey­er aus dem Land­wirtschaft­samt Zwönitz
 • Herr Rößer aus dem Land­wirtschaft­samt Freiberg
 • Lothar Eck­ert Agrargenossen­schaft Berg­land, Claus­nitz
 • 1 Per­son aus dem Land­wirtschaft­samt Zwönitz
 • 1 Per­son aus dem Land­wirtschaft­samt Freiberg

 

Zeměděl­ská komise Eurore­gionu Krušno­hoří jed­nala tradičně na svém podz­im­ním zasedání na výs­tavišti Zahra­da Čech v Lit­o­měřicích. Po vel­mi podrob­né výměně zkušenos­tí z aktuál­ní prob­lematiky zeměděl­ství v obou částech eurore­gionu, kter­ou výborně tlu­močil Ing. Roman Honzík, komise připrav­i­la plán své čin­nos­tí do konce letošního roku. Pro násled­ném jed­nání komise v listopadu na saské straně byl připraven plán práce 2020 a pro­jek­tové záměry. V komisi doš­lo ke změnám. Dosavad­ní předsed­kyně Lud­mi­la Holadová oznámi­la vzh­le­dem ke své­mu věku a zdravot­ní­mu stavu odstoupení z této funkce a navrhla za svého nás­tupce Ing. Romana Honzí­ka       — vědeck­ého pra­cov­ní­ka a jeho zás­tupce Ing. Ivo Bed­nára – jed­natele firmy Fyton, spol. s r.o. Odolice. O tom­to návrhu rozhod­la rada eurore­gionu v pátek 27. září. Návště­va výs­taviště po jed­nání komise byla, jako vždy, pro všech­ny vel­mi zají­mavá

 

Ansprung 6. 12.

V sídle agrární společnos­ti Agrarge­sellschaft v Ansprun­gu u Marien­ber­gu se sešla zeměděl­ská komise s její obměně­nou česk­ou částí s novým předse­dou Ing. Romanem Honzíkem. Ing. Bergelt za sask­ou stranu infor­moval podrob­ně o situaci na trhu zeměděl­ských komod­it, o mírném zvýšení výkup­ních cen masa, ale i o prob­lémech v pro­duk­ci mlé­ka. Před­stavil také sys­tém dotací do zeměděl­ství na saské straně. V komisi se hod­ně disku­to­va­lo o bezoreb­ném zpra­cov­ání půdy. Něk­teří staří sedlá­ci se vyslovu­jí pro­ti této metodě, ale např. člen komise Jens Bey­er ji používá řadu let a je s ní vel­mi spoko­jen. Jako velký prob­lém vní­ma­jí zeměděl­ci v Německu sporný zákon o hno­jení, který ohrozí zeměděl­sk­ou pro­duk­ci něk­terých důležitých plodin. Pro­ti tomu­to zákonu se zvedá masivní odpor. Po vol­bách v Sasku pře­bíra­jí min­is­ter­st­vo zeměděl­ství Zelení. V celém Německu je patrné masivní zavádění opatření na ochranu kli­matu, poškozu­jící zeměděl­ství, což již vyvola­lo protesty. Orga­nizu­je je svaz mladých zeměděl­ců Land­schaftsverbindung, který již zor­ga­ni­zo­val demon­strace v Berlíně s bloká­dou. O vývo­ji zeměděl­ství na české straně eurore­gionu infor­moval Ing. Honzík. Ubývá pro­dukce mlé­ka, výnosy obilovin byly letos lep­ší. Prob­lémem je nařízení, podle kterého se musí velké plochy zeměděl­ské půdy odd­ělit pásy 22 m široký­mi, což se dotkne 3000 zeměděl­ců. Na české straně se počítá s dotace­mi na pod­poru vče­lařství, ovoc­nářství, vzdělávání, inte­grace a na nestát­ní orga­ni­zace. Ing. Honzík před­stavil také pro­jek­tové záměry komise za česk­ou stranu. Měly by to být výměny zkušenos­tí v oblasti regionál­ních potravin se společ­nou výs­tavou, work­shopy o prob­lem­at­ice humusu, prob­lemati­ka lesů a kůrovce. Na komisi se před­stavil Ing. Josef Ryšavý, ředi­tel MAS Vladař o.p.s, který je navržen za nového čle­na komise. Závěr jed­nání se nesl v pří­jem­né před­vánoční atmos­féře.

 

Životní prostředí

Předse­da: Dr. Jiří Roth — Chomu­tov

Člen­ové:

 • Ing. Tomáš Kropáček — MÚ Kadaň
 • Ing. Jana  Hladová — UE
 • Mar­ti­na Černá — VÚHU, Eko­log­ické cen­trum pro Krušno­hoří, Most
 • Ing. Pavel Slá­ma — UNIPETROL RPA.
 • Ing. Moni­ka Zeman — Ústecký kraj
 • Miroslav Kořen — Ústecký kraj
 • Mar­ti­na Černá — Eko­log­ické cen­trum Most
 • Ing. Tomáš Novák — SUE Most
 • Gerd Dalke LKR MS — Vor­sitz
 • Rico Ott — LKR ERZ
 • Ingo Rein­hold — Forst­bezirk Marien­berg
 • Dr. Jens Uhlig — Pla­nungsver­band
 • Claus-Peter Reichelt — Lan­destalsper­ren­ver­wal­tung

 

Chomu­tov 16. 5.

Povodí Ohře, stát­ní pod­nik v Chomu­tově je part­nerem naše­ho eurore­gionu v mno­ha pro­jek­tech a spolupráce s ním je dlouhodobá. Pro­to se také jed­nání komise pro živ­ot­ní prostředí a regionál­ní plán uskutečni­lo 16. květ­na v jeho reprezen­tačním sále. Ing. Mar­tin Motlík, metodik dotací, seznámil komisi s dalším úspěšně real­i­zo­vaným přeshraničním pro­jek­tem Infor­mačního cen­tra Flá­je a poz­val čle­ny na slavnos­t­ní otevření 24. červ­na. Zás­tup­ci eurore­gionu v Mon­i­torovacím výboru, kde byl pro­jekt schválen, vyzd­vih­li výborné zpra­cov­ání toho­to pro­jek­tu. Němečtí kole­gové infor­movali o jeho obdobě na saské straně a o propo­jení obou infor­mačních cen­ter.  Poté byly pro­jed­nány pro­jek­tové záměry komise a její návrhy do budoucího pro­gramového období z pohle­du živ­ot­ního prostředí a regionál­ního rozvo­je. Komise navrhu­je pod­pořit eko­log­ické vzdělávání, řešení dlouhodobého sucha, ochranu přírody a přede­vším lesa. Ing. Petr Svo­bo­da, CSc., ředi­tel Výzkum­ného ústavu pro hnědé uhlí, kam spadá i Eko­log­ické cen­trum Most pro Krušno­hoří, podrob­ně infor­moval o prob­lem­at­ice rekul­ti­vací a o nut­nos­ti výměny odborných infor­ma­cí a dat se sask­ou stra­nou.

Na exkurzi v dis­pečinku mohli člen­ové komise porov­nat vybavení, které znali z posled­ní návštěvy v roce 2012, s jeho mod­ern­iza­cí. Samozře­jmě násle­dovala vysoce odborná diskuse odborníků o prob­lem­at­ice vod­ního hospodářství, které výborně tlu­moči­la nová jed­natel­ka německé části eurore­gionu, Veroni­ka Jahn. Komise se na chomu­tovském jed­nání dojem­ně rozlouči­la po 26 letech s dosavad­ní jed­natelk­ou Beate Eben­höh, která odchází do důchodu.

 

Zethau 26. 9.

Jed­nání komise pro živ­ot­ní prostředí a regionál­ní plán se ten­tokrát uskutečni­lo ve vol­nočasovém zařízení Grüne Schule gren­z­los v Muldě, míst­ní část Zethau. Je známé z mno­ha sasko-českých pro­jek­tů dětí a mládeže. Před­stavil je podrob­ně při exkurzi a prostřed­nictvím krátkého fil­mu jeho vedoucí Christoph Wei­dens­dor­fer. Komise se živě zají­mala o přípravu nového pro­gra­mu na pod­poru přeshraniční spolupráce, kter­ou před­stavili oba jed­natelé. Na obou stranách hran­ice je nyní aktuál­ní prob­lemati­ka kůrovce, čemuž byla věnová­na před­náš­ka vedoucího lesního závo­du Marien­berg Ingo Rein­hol­da, dlou­ho­letého čle­na komise, po které násle­dovala vysoce odborná diskuse. Komise ve své prá­ci plní své pri­or­i­ty a aktiv­i­ty, mezi něž patří ochrana ovz­duší, ochrana zdro­jů pit­né vody v Krušných horách, pro­tipovodňová opatření, eko­log­ická výcho­va dětí a mládeže, a také ener­geti­ka s její­mi dopady na kli­mat­ické změny. Pro­to se příští jed­nání uskuteční v elek­trárně Unit­ed Ener­gy v Komořanech u Mostu, kam komisi poz­vala nová člen­ka komise Ing. Hladová, která v komisi nahradi­la dosavad­ní členku Ing. Danielu Paterovou ze ste­jného pod­niku.

 

Krizový management

Předse­da: Ing. Jiří Hlin­ka, mís­tostaros­ta Oseku

Člen­ové:

 • Bc. Luboš Pros — vedoucí odd­ělení obrany a kri­zového řízení Mag­istrá­tu měs­ta Mostu
 • Stanislav Hájek — tajem­ník bezpečnos­t­ní rady měs­ta Chomu­tov
 • Radek Baláš — ředi­tel Měst­ské poli­cie Louny
 • Jiří Čer­mák — Kra­jský úřad Ústeck­ého kra­je
 • Jan Trpišovský — Zdravot­nická záchran­ná služ­ba Ústeck­ého kra­je p.o.
 • Herr Kräher — Land­kreis-Mit­tel­sach­sen
 • Herr Stahl
 • Christoph Stah — Kreis-Erzge­birge
 • Frau Lützn­er
 • Jana Lützn­er — Land­kreis-Mit­tel­sach­sen

 

Osek 19. 2. 2019

Přeshraniční zásahy hasičů a záchranářů, ale i tradiční soutěž mladých hasičů eurore­gionu, to byly hlavní body jed­nání komise pro kri­zový man­age­ment v Oseku

Pro soutěž mladých hasičů již žada­tel, Erzge­birgskreis (Krušno­horský okres), připrav­il podrob­né propoz­ice s časovým plánem. Zbývá ještě dojed­nat a upřes­nit něk­teré dis­ci­plíny a výstroj mladých hasičů. K tomu doš­lo na setkání pořa­datelů pří­mo na místě soutěže, v mládežnické uby­tovně Jugend­her­berge Homers­dorf v rekreačním areálu „Am Greifen­bach­stauwei­her“. Dlouhá diskuse se ved­la o možnos­ti zásahu v pří­padě požáru či nehody na druhé straně hran­ice. Komise se shod­la na tom, že se k této prob­lem­at­ice sejde se soused­ním Eurore­gionem Elbe/Labe a se zás­tup­ci Ústeck­ého kra­je počátkem květ­na. Na pořadu bylo také hod­no­cení tří pro­jek­tů v oblasti kri­zového man­age­men­tu pro rozhodování Lokál­ního řídícího výboru. Po důk­lad­ném pro­jed­nání nakonec všech­ny tyto tři pro­jek­ty byly doporuče­ny. Pro další období komise plánu­je pokračování v osvědčené soutěži mladých hasičů, ve svém úsilí o přeshraniční zásahy hasičů a záchranářů a v jejich jazykové přípravě na společné nasazení. K tomu velk­ou měrou již přis­pěl Ústecký kraj, který uhradil ze svých prostřed­ků dotisk stá­va­jícího záchranářského slovníčku pro prak­tické využití při zásahu a aktu­al­i­zo­val ho. Na jed­nání se před­stavi­la nová zás­tup­kyně Ústeck­ého kra­je v komisi, Bc. Adéla Lehečková.

 

Soutěž mladých hasičů v Horm­ers­dor­fu

O vík­endu od 21. do 23. červ­na proběh­la tradiční soutěž mladých hasičů obou částí Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge, která prokáza­la hasičské doved­nos­ti naše­ho nadějného hasičského doros­tu. Na trati dlouhé 5 km čeka­lo na soutěžící celkem 14 stanovišť. Na nich absolvo­vali mladí hasiči např. požární útok, trans­port vody, vytvoření visuté řady z přepravek, běh s proud­nice­mi, rozv­in­utí proud­nice na cíl či posky­tování první pomo­ci. Po dlouhém a náročném dnu 22. červ­na násle­dova­lo vyhod­no­cení soutěže. Ten­tokrát přechází putovní pohár Eurore­gionu Krušno­hoří družstvu Jirko­va, které­mu srdečně bla­hopře­jeme. Za druhé mís­to bla­hopře­jeme družstvu obce Nieder­wiesa ze Stře­dosaského okre­su a za třetí mís­to družstvu z Oseku.  Soutěže se kromě výz­nam­ných hostů zúčast­ni­la i komise kri­zového man­age­men­tu i s obě­ma jed­nateli Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge a absolvo­vali společně i se staros­tou Oseku Ing. Macháčkem všech­na stanoviště. Na svém jed­nání také připrav­i­la komise návrh příští soutěže mladých hasičů v roce 2020 na české straně.

 

 Jirkov 5. 8.

V letošním roce proběh­la tato tradiční oblíbená soutěž mladých hasičů obou částí Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge v červnu v saském Horm­ers­dor­fu a putovní pohár hejt­mana získa­lo družst­vo Jirko­va. A už se připravu­je jeho pokračování, podle při­jatého pravid­la na české straně. V pondělí 5. srp­na se před­běžně v Jirkově na jed­nání starostky Jirko­va Mgr. Dariny Kováčové, která je také členk­ou rady Eurore­gionu Krušno­hoří, předsedy komise kri­zového man­age­men­tu Eurore­gionu Krušno­hoří, Ing. Jiřího Hlinky a jed­natele Mgr. Fran­tiš­ka Bíny se zás­tupcem jirkovských hasičů Pavlem Kovářem dohod­lo, že ten­tokrát soutěž připraví Jirkov. Její přípra­va vyžadu­je znač­nou orga­ni­za­ční prá­ci, vždyť se jed­ná o více než 100 soutěžících, jejich doprovod, vybavení soutěžních stanovišť, zajištění stravování a uby­tování, tlu­močení. Mez­inárod­ní soutěž mladých hasičů patří mezi nejoblíbenější akce eurore­gionu.

 

 

4. Infopress

Náš společný dvo­j­jazyčný zpravo­daj byl ještě na počátku loňského roku hrazen z pro­jek­tu Mediál­ní restart, který podala ten­tokrát česká část eurore­gionu. Po nás­tupu nové jed­natelky Veroniky Jahn na saské straně doš­lo ke změně v pojetí Info­pres­su; nová jed­natel­ka ho nepo­važu­je za pri­or­itu a vydávání tištěného dvo­j­jazyčného zpravo­da­je bylo ukončeno.  Spon­zorsky pod­porovali pro­jek­toví part­neři přede­vším jeho aktuál­ní verzi na našich webových stránkách. Velk­ou pomoc poskytl Ústecký kraj, která pod­pořil dvě vydání Info­pres­su na inter­ne­tu. Zho­tovitelem Info­pres­su počátkem uplynulého roku byla ještě společnost člen­ská fir­ma naše­ho eurore­gionu Raprint, ta na kon­ci roku vytiskla v rám­ci svého člen­ství vánoční vydání.  Pokračo­vala ale trans­par­ent­ní prezen­tace toho­to zpravo­da­je na našich stránkách a na face­booku. Na české straně ho zajišťu­je Ing. Petra Konečná.  Nadále byly pravidel­ně uváděny aktu­al­i­ty i na našich stránkách www.euroreg.cz.  Umístění našich stránek spon­zorsky nadále zajišťo­vala naše člen­ská fir­ma Sof­t­ex, vždy ve vysoké tech­nické kval­itě. Redakční rada se scházela vždy před vydáním nového čís­la, ale člen­ové se také zapo­jo­vali čas­to on line. Zhod­notili min­ulé vydání, navrho­vali články do jed­notlivých rubrik příštího čís­la.  Info­press po mez­inárod­ním ocenění za úspěš­nou přeshraniční spoluprá­ci v uplynulých létech měl vel­mi klad­né ohlasy klad­né a byla by ško­da, kdy­by Info­press nebyl v původ­ní podobě obnoven. Zájem o Info­press se pro­jevil v žádostech o jeho zasílání, které bohužel nelze uspoko­jit.

                 

  

5. Akce a projekty euroregionu

 

Cena Euroregionu Krušnohoří

Na společném jed­nání Rady Eurore­gionu Krušno­hoří a Před­staven­st­va Eurore­gionu Erzge­birge 18. listopadu 2019 ve Freiber­gu byly uděle­ny dvě Ceny Eurore­gionu Krušnohoří/ za vynika­jící přeshraniční spoluprá­ci. Získali ji Petr Čer­ven­ka staros­ta Mez­i­boří a Uwe Schulze, předse­da sdružení Vere­in Denkmalpflege Weipert e.V.

Dosavad­ní držitelé Ceny

 • Con­stanze Ulbricht, vedoucí vol­nočasového zařízení Freizeitzen­trum Bal­dauf Vil­la v Marien­ber­gu
 • Libuše Poko­rná, ředitel­ka Oblast­ního muzea v Mostě
 • Jit­ka Gav­dunová, starost­ka Vejprty a Bernd Schlegel, staros­ta Bären­steinu
 • Fran­tišek Bína a Beate Eben­höh, jed­natelé Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge
 • Václav Hof­mann, ředi­tel Měst­ského divad­la Most
 • Hel­mut Schramm, dlou­ho­letý veli­tel hasičů v Annaber­gu
 • Jiří Prokeš, veli­tel hasičů ve Vejprtech
 • Wol­fram Liebing, staros­ta Wolken­steina
 • Petr Fišer, Česko­jiřetín­ský spolek – spolek pro oživení Krušno­hoří
 • Heinz Lohse. Heimat­geschichtsvere­in Rechen­berg-Bienen­müh­le e.V.
 • Gertru­da Lip­táková Osek
 • Diet­mar Bas­t­ian Annaberg
 • Petr Čer­ven­ka, staros­ta Mez­i­boří
 • Uwe Schulze, předse­da sdružení Vere­in Denkmalpflege Weipert  e.V.

 

Poraden­ství

Poraden­ství pro Fond malých pro­jek­tů plně zajišťo­va­lo na vel­mi dobré úrovni jed­na­tel­ství eurore­gionu, k čemuž se vyjadřo­vali na val­né hro­madě i na jed­náních rady mnozí člen­ové. Poraden­ství velkých pro­jek­tů v Koop­er­ačním pro­gra­mu česko-saské spolupráce Inter­reg V‑A usnadňu­jí konzul­tace Manue­ly Prchalové, pra­cov­nice Saské rozvo­jové banky; tato ban­ka pro­gram admin­istru­je. Za česk­ou stranu posky­tu­je poraden­ství také Ústecký kraj. Náš eurore­gion pomáhal v poraden­ství velkých pro­jek­tů prostřed­nictvím jed­na­tel­ství, a přede­vším prostřed­nictvím svých odborných komisí.

 

 • Velký pro­jekt správy a admin­is­trace Fon­du malých pro­jek­tů

Samostat­ný velký pro­jekt Eurore­gionu Krušno­hoří je sprá­va a admin­is­trace Fond malých pro­jek­tů, který náš eurore­gion podal úspěšně a zahájil ho jako první z česko-saských eurore­gionů. Fond malých pro­jek­tů byl schválen v oběžném řízení a díky pod­poře Mostu se mohl náš eurore­gion na něj vel­mi dobře připrav­it. Vzh­le­dem k dobré propa­gaci Fon­du malých pro­jek­tů doš­lo k jeho rych­lé­mu čer­pání na české straně.

 

 • Mon­tan­re­gion Krušno­hoří na sez­na­mu svě­tového dědictví UNESCO

Pro Eurore­gion Krušno­hoří další splněná společná pri­ori­ta. Ve svých výročních zprávách uváděl eurore­gion vždy jako svou vysok­ou pri­or­itu pro­jekt Mon­tan­re­gion. Angažo­valy se v něm přede­vším komise eurore­gionu pro muzea a kul­turní památky a pro kul­tu­ru a mládež. Málok­do si ale dnes připomíná samý začátek, kdy záměr zápisu hor­nick­ého regionu na sez­nam UNESCO prosazo­vala na české straně jen Dr. Libuše Poko­rná, tehde­jší předsed­kyně komise pro muzea a kul­turní památky eurore­gionu, bývalá ředitel­ka Oblast­ního muzea v Mostě. Teprve po vzniku kra­je získal ten­to pro­jekt rozho­du­jící pod­poru, přede­vším z Odboru kul­tu­ry a památkové péče s PhDr. Adamem Šre­jbrem, vedoucím odboru, který je rovněž výz­nam­ným člen­em komise pro muzea a kul­turní památky eurore­gionu.  Na samém začátku toho­to záměru aktivně pra­co­v­ala Dr. Libuše Poko­rná, kter­ou eurore­gion navrhl na Cenu Eurore­gionu Krušno­hoří za vynika­jící přeshraniční spoluprá­ci a v roce 2011 ji obdržela.

 

Mon­tan­re­gion Krušno­hoří v Mostě

Na kon­fer­en­ci v Mostě dne 12. září, věno­vané úspěšné­mu zápisu společného hor­nick­é­mu regionu na sez­nam svě­tového dědictví, se před­stavili všich­ni důležití aktéři z obou stran Krušných hor, kteří se do naše­ho dlouhodobého úsilí zapo­jili. Zavzpomí­nali tu i na dlouhou ces­tu k real­izaci záměru, kterým náš eurore­gion žil od konce devadesátých let min­ulého sto­letí. Námětů, jak využít svě­tové dědictví ve prospěch naše­ho společného regionu je již nyní mno­ho.

 

Partnerské projekty

Real­izace velkého pro­jek­tu Vodamin II

Ochrana vody zůsta­la i v roce 2019 pro obě části Eurore­gionu Krušno­hoří jed­nou z největších pri­or­it živ­ot­ního prostředí. Po ukončování těž­by v dolech vyvstává prob­lém s hladi­nou spod­ních vod, která se zatím čer­páním udržu­je na nižší úrovni. Na německé straně je prob­lém s obsa­hem škodlivin ve výsyp­kách po rud­ném dolování, pro­to je i zde ochrana vody aktuál­ní. Eurore­gion je v tom­to pro­jek­tu mediál­ním part­nerem

Lead­part­ner pro­jek­tu je Palivový kom­binát Ústí, jeho part­nerem je VŠB – TU Ostra­va, OHK Most je koordiná­tor pro­jek­tu a s Eurore­gionem Krušno­hoří je jeho mediál­ním part­nerem. Německ­ý­mi pro­jek­tový­mi part­nery jsou iTN Zit­tau, Hochschule Zittau/Görlitz

a koop­er­ační part­ner je SAXONIA gGmbH Freiberg a dalším part­nerem je Tech­nická uni­verzi­ta TU Bergakademie Freiberg, IWTT. Do pro­jek­tu bylo v roce 2019 zapo­jeno i mno­ho dalších odborníků z obou zúčast­něných zemí.

 

Freiberg 4. 3.

V reprezen­tačním objek­tu Alte Men­sa se kon­ala kon­fer­ence s názvem Možnos­ti a výzvy při využívání důl­ních vod v pro­jek­tu Vodamin II Eurore­gion Krušno­hoří je v tom­to pro­jek­tu mediál­ním part­nerem a doprovází ho od samého počátku a admin­istru­je ho OHK Most. Po něko­li­ka work­shopech na české i saské straně se kon­fer­ence ve Freiber­gu soustředi­la v první části na prob­lematiku využití důl­ních vod. Saská strana před­stavi­la tech­nická řešení jejich ener­get­ick­ého využití, možnos­ti vytápění důl­ní­mi voda­mi, čištění těch­to vod a jejich chemii. Velký ohlas mělo před­stavení mem­bránových tech­nologií v těžeb­ním průmys­lu v Německu. Česká strana předved­la ukázky využití důl­ních vod pro tech­nické i rekreační úče­ly a prezen­to­vala možnos­ti rozvo­je hor­nick­ého rozvo­je hor­nické oblasti na přík­ladu Mostec­ka. V druhé části kon­fer­ence pod tak­tovk­ou lead­part­nera pro­jek­tu, Ing. Tomáše Budí­na, ředitele Palivového kom­biná­tu Ústí, před­stavili jed­notliví pro­jek­toví part­neři dosavad­ní výsled­ky v real­izaci pro­jek­tu, ale vys­toupili i hosté s přík­la­dy využití geot­er­mick­ého poten­ciálu např. v Buchu­mi, či ze získávání tepla z důl­ních vod přímým odpařováním v Drážďanech.  Pro Mostecko je důležité vědět, co se stane s důl­ní­mi voda­mi, až se přes­tanou v povr­chových dolech důl­ní vody čer­pat. K tomu slouží řada kon­trol­ních vrtů, které Palivový kom­binát již provádí.

 

Most 17. 6.

Pro­jekt pokračo­val work­shopem pro­jek­tových part­nerů v Mostě. Zás­tup­ci lead­part­nera, kterým je Palivový kom­binát Ústí nad Labem, infor­movali své part­nery o celkové real­izaci pro­jek­tu a poté pro­jek­toví part­neři před­stavili své dosavad­ní aktiv­i­ty a splněné úkoly. Vysoká školy báňská Ostra­va s pobočk­ou v Mostě před­stavi­la výsled­ky zkušeb­ních vrtů, ener­get­ické využití důl­ních vod, sběr dat a mon­i­tor­ing Jez­era Most. Tech­nická uni­verzi­ta Bergakademie Freiberg před­stavi­la data­bázi, která je již real­i­zová­na. Probíhá měření, chemická analýza na testo­vacích polích, je vytvoře­na data­báze. Značná část práce Bergakademie spočívá ve výzku­mu využití tepla důl­ních vod, kde má velké zkušenos­ti.  Uni­verzi­ta v Žitavě orga­nizu­je prá­ci odborné česko-saské konzul­tační skupiny. Tato skupina se seznámi­la se již také situ­ací na Mostecku bezprostřed­ně na exkurzi. Dokonči­la data­bázi a vytvoři­la měřící sítě. Společnost Sax­o­nia z Freiber­gu vyhod­nocu­je výsled­ky měření a předala své bohaté zkušenos­ti z výzku­mu důl­ních a spod­ních vod při sanaci průmyslových areálů.

 

Advent­ní kon­cert

V pořadí již 27. advent­ní kon­cert Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge se letos kon­al Tradiční advent­ní kon­cert Eurore­gionu Krušno­hoří se koná ten­tokrát 30. listopadu v 16 hod. ve Freiber­ském chrá­mu St. Marien.

Advent­ní kon­cer­ty se staly hezk­ou ukázk­ou prohloubení dosavad­ní spolupráce.

 

 Mol­davská dráha

V Holzhau (míst­ní část obce Rechen­berg-Bienen­müh­le) proběh­la česko-německá kon­fer­ence záj­mové skupiny Mol­davská / Freiber­ská dráha.

Sešli se na ní zás­tup­ci obcí, měst, spolků, sdružení z obou části Eurore­gionu Krušn­hoří, ale i hejt­man Ústeck­ého kra­je Oldřich Bubeníček, gen­erál­ní konzul­ka v Drážďanech JUDr. Marké­ta Meiss­nerová poslankyně Spolkového sně­mu SRN Veroni­ka Bell­mann, a mno­ho dalších výz­nam­ných osob­nos­tí z min­is­ter­stev obou zemí. Na kon­fer­en­ci v Holzhau 28. břez­na vyjádřili všich­ni pod­poru obnovení železničního spo­jení Most – Freiberg s dostavbou chy­bějícího úseku na saské straně a vyjádřili to i pod­pisem mem­o­ran­da, vzešlého z této kon­fer­ence.

 

Pol­ní a luční ptá­ci v Krušných horách

Ve čtvrtek 14. úno­ra 2019 se kon­ala v Cen­tru ochrany přírody Krušno­hoří Naturschutzzen­trum Erzge­birge zají­mavá před­náš­ka s fil­movým doprovo­dem a s násled­nou diskusí na téma: Lze ještě zachránit pol­ní a luční ptáky v Krušných horách, jako jsou Bram­borníček hnědý, Lin­duš­ka luční Bekasi­na otavní a další? Právě stavy ptáků, jako jsou Bram­borníček hnědý, Lin­duš­ka luční Bekasi­na otavní se v uplynulých letech dra­sticky sníži­ly – a také v Krušných horách. Koroptve již téměř všech­ny zmize­ly. Oba před­náše­jící měli možnost ve svém dět­ství pozorovat mno­ho ptáků, dnes se již jen zříd­ka vysky­tu­jících či zcela zmizelých.  Co zjis­tili, odprezen­to­vali na úda­jích o stavu ptact­va a ukáza­li i jejich další vývoj, pustili se do hledání příčin a před­stavili i návrhy řešení, jak bychom mohli tyto druhy zacho­vat a pomáhat jim. Po před­nášce uvedl Andreas Win­kler svůj doku­men­tární film „Přežití koroptve“. Lás­ka k lidem a přírodě přiměla oba ref­er­en­ty k tomu, aby tyto nád­h­erné druhy ptact­va zachraňo­vali před vymřením.

 

Otevření Infor­mačního cen­tra Flá­je

Slavnos­t­ního otevření toho­to cen­tra se dne 24. červ­na 2019 zúčast­nili zás­tup­ci obou pro­jek­tových part­nerů, přís­lušných min­is­ter­stev obou zemí, Saské rozvo­jové banky Eurore­gionu Krušno­hoří a samo­správ. Pro­jekt poda­lo Povodí Ohře, stát­ní pod­nik a part­nerem byla Sprá­va saských přehrad. V rám­ci pro­jek­tu byly instalovány infor­mační tab­ule v území mezi údol­ní­mi nádrže­mi Flá­je a Rauschen­bach, doš­lo k vytvoření naučné stezky a vybu­dování infra­struk­tu­ry ces­tovního ruchu – infor­mační cen­trum Flá­je a pavilon pro návštěvníky na údol­ní nádrži Rauschen­bach. Cíl úspěšně real­i­zo­vaného pro­jek­tu v pro­gra­mu na pod­poru přeshraniční spolupráce Inter­reg V A byl splněn. Zvyšu­je se pově­domí oby­va­tel regionu i návštěvníků o his­torii regionu, v tur­i­stick­ém cen­tru jsou infor­ma­ce o přehradách na obou stranách eurore­gionu, o využití vod­ní energie v oblasti a o zásobování vodou v regionu ve spoluprá­ci s přehradou Rauschen­bach v Sasku. Důležité infor­ma­ce k his­torii, k tech­nick­ým památkám, k ochran­né­mu pás­mu vod­ního zdro­je a s tím sou­vise­jících pravidel jsou tím­to dnem zpřís­tup­něny široké veře­jnos­ti. Opatření real­i­zo­vaná v tom­to pro­jek­tu před­stavu­jí doplnění již v min­u­losti real­i­zo­vaných pro­jek­tů (Flájský plaveb­ní kanál). Součástí slavnos­t­ního aktu neby­ly jen proslovy, ale větši­na účast­níků se zúčast­ni­la i exkurze uvnitř přehrady. Vod­ní nádrž vznikla na Flájském potoce v roce 1963 za účelem zásobení vodou pod­krušno­horské oblasti. Přehrad­ní hráz je betonová, pilířová, uvnitř dutá, a je jed­iná svého druhu v České repub­lice.

  

Pivní stez­ka má pokračování

V kanceláří agen­tu­ry Dol­ní Poohří se sešli zás­tup­ci tur­i­stick­ého svazu Touris­musver­band Erzge­birge e.V, (Anke Eich­ler a Andreas Mey­er), Eurore­gionu Krušno­hoří (Mgr. Bína) a agen­tu­ry Dol­ní Poohří (Ing. Pich­lík), aby pro­jed­nali pokračování úspěšného pro­jek­tu Krušno­horská pivní stez­ka. Při odchodu bývalé ředitelky této agen­tu­ry neby­ly ohled­ně toho­to pro­jek­tu předány žád­né pod­kla­dy a infor­ma­ce. Na žate­ck­ém jed­nání byly pro­to vysvětle­ny dosavad­ní real­i­zo­vané aktiv­i­ty a dojed­nán dotisk infor­mační brožury. Po vyhod­no­cení používání razítek, potvrzu­jících účast na návštěvě ve vybraných pivo­varech, bylo od nich po vzá­jem­né dohodě zás­tupců agen­tu­ry a tur­i­stick­ého svazu upuštěno. Dotisk zajistí ze zbý­va­jících prostřed­ků v pro­jek­tu Des­ti­nační agen­tu­ra Dol­ní Poohří. Oba part­neři počí­ta­jí s navazu­jícím pro­jek­tem, ačko­liv se bude jed­nat o opako­vaný pro­jekt. Vlast­ní podíl se zavázaly poskyt­nout zúčast­něné saské pivo­vary. Obchod­ní ředi­tel pivo­varského muzea v Rechen­ber­gu uvedl, že se jeho návštěvnost díky pro­jek­tu zvýši­la přede­vším o české návštěvníky.

 

Pro­jekt Tre­bra, jeho působení, jeho živ­ot

Ten­to pro­jekt si před­sevzal za cíl vzdát poc­tu Hein­richu Tre­brovi a jeho dílu ve výroční den jeho úmrtí. Mno­hos­tran­né působení Tre­bra a jeho hluboké vědecké reformy v tehde­jším hor­nictví, do kterého jeho působení vyústi­lo, jsou důvo­dem pro zachování jed­né z tradic Mon­tan­re­gionu Krušno­hoří.  Vzh­le­dem k tomu, že se jed­ná o hor­nické téma, bylo v záj­mu všech zúčast­něných, aby stá­va­jící koop­er­ace mezi Německ­em a Českem byla tím­to úspěšně real­i­zo­vaným pro­jek­tem posíle­na. Pro pro­jek­tové part­nery byl ten­to pro­jek­tu vel­mi při­tažlivý a rádi v něm půso­bili.  Před­stavení „živého divad­la“ pod vedením režizéra Schlot­ta ve vol­nočasovém zařízení Bal­dauf Vil­la se sta­lo už dávno mag­netem pro široké pub­likum. Pořa­datelé si od něj sli­bo­vali velk­ou návštěvnost česko-německ­ého pub­li­ka a před­stavení to jen potvrdi­lo. Myšlenky důl­ního mis­tra Tre­bra se tak rozšíři­lo i Krušno­hor­cům na české straně a při­blíží i tam jeho osob­nost a dílo. Vždyť i na české straně plati­lo Tre­bro­vo horní prá­vo.

 

Krušno­horská „NEJ“ letos poprvé

Nejúžas­nější zážitek, nejlepší akce, nejskvěle­jší restau­race, nejpřehled­nější webové stránky a další počiny v oblasti ces­tovního ruchu, to vše moh­lo získat ocenění Krušno­hoská „NEJ“ za rok 2018. Soutěž pro všech­ny, kteří v roce 2018 připrav­ili v oblasti ces­tovního ruchu lákavou novinku, vyh­lási­lo v pre­miéře sdružení part­nerů v oblasti ces­tovního ruchu SPO-NA. O vítězi rozhod­la v hlasování na sociál­ních sítích veře­jnost. Nezáleží na odbor­no­s­ti ani pro­fe­sionál­ním zpra­cov­ání soutěžících pro­duk­tů, záleží výhrad­ně na tom, jak se líbi­ly lidem a jaký dojem zanechaly. Do konce břez­na byli nomi­nováni favorité. „Soutěž jsme zatím vyh­lásili pouze na české straně Krušných hor. Před­pok­ládáme ale, že společně s part­nerem Eurore­gionem Krušno­hoří v příštích letech rozšíříme soutěž i na sask­ou stranu. Ceny by pak byly při společném setkání všech nomi­no­vaných aktérů v ces­tovním ruchu na české i saské straně hran­ic udíle­ny dvě, Krušno­horská „NEJ“ česká a saská,“ nastíni­la další ročníky na posled­ním jed­nání SPO-NA ředitel­ka Des­ti­nační agen­tu­ry Krušné hory Eva Maříková. Akce se kon­ala pod zášti­tou hejt­mana Ústeck­ého kra­je Oldřicha Bubeníč­ka. Dne 19. 9. 2019 byl slavnos­t­ně vyh­lášen vítěz. Je jím po hlasování na inter­ne­tu Ther­mal­i­um Teplice.

 

 

6. Asociace Euroregionů ČR a AGEG

 • Aso­ci­ace eurore­gionů ČR

V Aso­ciaci eurore­gionů ČR neby­la patr­na větší aktivi­ta. Jed­natelé a předse­dové česko – saských eurore­gionů se setká­va­jí při přípravě a jed­nání Mon­i­torovacího výboru, kde bývá nefor­mál­ně pro­jed­náván konkrét­ní post­up správy a admin­is­trace Fon­du malých pro­jek­tů.  Člen­ové aso­ci­ace se dále setká­vali také v Pra­cov­ní česko – saské komisi která zahrnu­je kra­je a eurore­giony.

 • AGEG — Aso­ci­ace evrop­ských eurore­gionů

Na zasedání této aso­ci­ace v Drážďanech ve dnech 23. 10. – 26. 10. 2019 se jeho člen­ové na gen­erál­ním shromáždění seznámili s čin­nos­tí aso­ci­ace za uplynulý rok, schválili rozpočet na příští rok a dozvěděli se podrob­nos­ti o přípravě nového pro­gramového období. Pro eurore­giony je důležité, že bude zachován Fond malých pro­jek­tů a přeshraniční spolupráce bude nadále pod­porová­na. Pro­ce­dury nového pro­gra­mu jsou již dokonče­ny, čeká se jen na přidělení finančních prostřed­ků. Na zasedání se před­stavili také 4 noví člen­ové. Pro mno­hé bylo pří­jem­ným zjištěním, že po roz­padu rusko-ukra­jin­ského Eurore­gionu Jaroslav­na se jako člen přih­lási­la jeho ruská část. Eurore­gion Jaroslav­na byl hos­titelem aso­ci­ace AGEG v roce 2011 a vel­mi rádi na toto setkání vzpomínáme. Na zasedání byla zvole­na nová předsed­kyně aso­ci­ace, Ann-Sofi Back­gren, zkušená odbor­nice, ovlá­da­jící mno­ho jazyků. Může se ve své prá­ci spolehnout na spolehlivého a pra­cov­itého gen­erál­ního tajem­ní­ka Mar­ti­na Guiller­mo Ramireze, který náš eurore­gion mno­hokrát navštívil a pod­pořil nás. vel­mi výz­nam­ný­mi hosty.

Součástí pro­gra­mu byl i nád­h­erný kon­cert v Pirně a doš­lo k mno­ha nefor­mál­ním setkáním se vzá­jem­nou výmě­nou zkušenos­tí i kon­tak­tů nejen mezi čle­ny aso­ci­ace, ale i s vel­mi výz­nam­ný­mi hosty. Výroční kon­fer­ence byla spo­je­na s mno­ha akce­mi v Eurore­gionu Elbe/Labe, jako AGEG Cross-Bor­der School, na téma přeshraniční koop­er­ace, s work­shopy, boha­tou výmě­nou zkušenos­tí spolu s prezen­tace­mi čtyř uni­verz­it na toto téma. Kromě toho se kon­a­lo mno­ho kul­turních a společen­ských akcí v rám­ci Česko – kul­turních dnů, které byly zahá­je­ny v Pirně. Účast­ní­ci se zúčast­nili i mno­ha exkurzí v Eurore­gionu Elbe/Labe.

 

7. Smluvní spolupráce

Česko-saská pra­cov­ní skupina pro přeshraniční spoluprá­ci

Min­is­ter­st­va, kra­je, měs­ta a eurore­giony, tvořící tuto česko-sask­ou přeshraniční pra­cov­ní komisi, se pravidel­ně scháze­jí již od roku 1992 a společně ini­ci­u­jí dlouhodobou spoluprá­ci.  Této tradiční dobré soused­ské spoluprá­ci napo­moh­lo již mno­ho plod­ných setkání obou pre­miérů a podep­sané smlou­vy kra­jů se Saský­mi zem­ský­mi ředi­tel­ství­mi.

Dvouden­ní 26. zasedání Česko-saské skupiny pro přeshraniční spoluprá­ci se kon­a­lo ten­tokrát na zámku Lib­lice ve dnech 3. – 4. červ­na 2019 a ses­tá­va­lo z plenárního zasedání a z aktivní práce v devíti odborných komisí. Skupina je tvoře­na ze zás­tupců min­is­ter­stev, hospodářských komor, kra­jů a česko-saských eurore­gionů. Jed­nání se zúčast­ni­la řada výz­nam­ných hostů, jako např. velvys­lanec Spolkové repub­liky Německo v Praze Christoph Israng či gen­erál­ní konzul­ka ČR v Drážďanech Marké­ta Meiss­nerová.

Eurore­giony byly zas­toupe­ny v pod­skupině pro územ­ní rozvoj, spoluprá­ci eurore­gionů, kra­jů a pro tur­is­tiku. Pro ně bylo důleži­tou infor­ma­cí, že je zachován Fond malých pro­jek­tů pro pro­jek­ty typu „peo­ple to peo­ple“ v dalším pro­gramovém období a je ukotven  v návrhu nařízení k cíli „Evrop­ská územ­ní spolupráce“ (Inter­reg) po roce 2020. Bylo shod­ně kon­sta­továno, že ESÚS, tedy společný orgán pro územ­ní spoluprá­ci není pro prá­ci a rozhodování pro eurore­giony zapotře­bí, jejich dosavad­ní struk­tu­ra se osvědči­la a plně vyhovu­je správě Fon­du malých pro­jek­tů. Z pri­or­it česko-saské přeshraniční spolupráce je pro její další rozvoj důležitá pod­po­ra Mon­tan­re­gionu jako kul­turního dědictví UNESCO, nadále bude pokračo­vat spolupráce v nad­národ­ních pro­jek­tech “CORCAP”, “RAINMAN” a “Vir­tu­alArch”, ste­jně jako nad­národ­ní spolupráce v rám­ci pro­gra­mu „Cen­tral Europe“ a spolupráce CROSS-DATA.

Jed­nání bylo ofi­ciál­ně zakončeno slavnos­t­ním pod­pisem a účast­ní­ci se rozloučili s dlou­ho­le­tou členk­ou skupiny Beat­ou Eben­höh, která odchází do důchodu. Násled­ná exkurze v zámku byla pro všech­ny vel­mi zají­mavá.

Zámek Lib­lice se nachází v okrese Měl­ník ve Stře­dočeském kra­ji a bývá nazýván Barokní per­lou. Je chráněn jako kul­turní památ­ka České repub­liky. Od 50. let 20. sto­letí prodělal zámek řadu oprav, ta nejrozsáh­le­jší proběh­la v letech 2001 – 2007. V té době doš­lo k jeho přeměně na Kon­fer­enční cen­trum Akademie věd ČR.

 

Komise pro zahraniční vztahy Ústeck­ého kra­je a eurore­giony

Na kra­jském úřadu se sešla 10. červ­na 2019 tato komise spolu s jed­nateli Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe­Labe. Důležitým bodem jed­nání bylo další prohloubení spolupráce kra­je a jeho eurore­gionů. Předse­da komise Dr. Jaroslav Horák infor­moval v úvo­du o dosavad­ních zahraničních aktiv­itách Ústeck­ého kra­je se Srb­skem, Zakarpatsk­ou Ukra­ji­nou, Viet­namem a pro­jed­nává­na byla i spolupráce z ini­cia­tivy J. Fol­dyny s něk­terý­mi regiony Španěl­s­ka. Komise nabízí pod­poru přeshraniční spolupráce střed­ních škol, jako dobrý přík­lad uvádí Střed­ní zdravot­nick­ou školu Most. Za nejdůležitější spoluprá­ci považu­je komise spoluprá­ci se Saskem. Pro­to zde před­stavili zás­tup­ci obou eurore­gionů své prob­lémy a aktiv­i­ty, ale přede­vším přípravu nového pro­gra­mu, na kterém budou s kra­jem úzce spolupra­co­v­at. Za nejdůležitější považu­jí eurore­giony Fond malých pro­jek­tů, který je nejúčin­nějším nástro­jem jejich kaž­do­den­ní práce. Náš eurore­gion před­stavil změny ve svém vedení, kde vys­tří­dal primá­to­ra Mostu Mgr. Jana Paparegu Ing. Vlas­tim­il Voz­ka, ostřílený poli­tik, rad­ní Mostu, se zkušenos­t­mi z par­la­men­tu i z kra­jského zas­tupi­tel­st­va. Radu Eurore­gionu Krušno­hoří posílila starost­ka Jirko­va, člen­ka Komise pro zahraniční vztahy Ústeck­ého kra­je, Mgr. Dari­na Kováčová. Jed­na­tel Eurore­gionu Krušno­hoří jí na tom­to jed­nání poděko­val za skvělou přípravu val­né hro­mady Eurore­gionu Krušno­hoří v Jirkově na zámku Čer­vený hrádek, kde byl hostem i hejt­man Bubeníček.

 

Drážďan­ský gen­erál­ní konzulát v Eurore­gionu Krušno­hoří

Na pozvání Rady Eurore­gionu Krušno­hoří se gen­erál­ní konzul­ka JUDr. Marké­ta Meiss­nerová a konzul­ka Mgr. Lenka Konšelová seš­ly dne 22. 2. 2019 na přá­tel­ském setkání s její­mi čle­ny v Mostě na rad­ni­ci. Obě konzulky klad­ně oce­ni­ly role eurore­gionů v kaž­do­den­ní přeshraniční spoluprá­ci Sasko-Česká repub­li­ka. Zás­tup­ci eurore­gionu pro­jevili přání více se zapo­jit do akcí konzulá­tu v Drážďanech a prohloubit mediál­ní spoluprá­ci, přede­vším se více vzá­jem­ně prezen­to­vat na webových stránkách a na face­booku. Pro Eurore­gion Krušno­hoří je aktuál­ní prob­lemati­ka znečištění ovz­duší (zápach) na saské straně. Pro zjišťování příčin byl při­jat velký pro­jekt OdCom, který zjišťu­je příčiny. Předse­da komise pro živ­ot­ní prostředí Eurore­gionu Krušno­hoří Dr. Jiří Roth o tom podal podrob­nou zprávu. Nicméně se v posled­ní době stížnos­ti ze saské strany neob­je­vu­jí. Pro náš společný eurore­gion jsou důležitá další dopravní propo­jení pomocí auto­busových linek. Zatím je to jen spoj Olbern­hau-Litvínov. Bohužel k další­mu rozšíření v dohled­né době zře­jmě nedo­jde, přestože o to obě strany eurore­gionu usilu­jí – chy­bí řidiči. Dopravní komise eurore­gionu se zabývá již od svého založení možnos­tí dostavy chy­bějícího úseku železnice Mol­da­va – Holzhau na saské straně. V posled­ní době se ini­cia­tivy ujal Česko­jiřetín­ský spolek a jeho předse­da Ing. Fišer aktuál­ní prob­lematiku na jed­nání v Mostě před­stavil. Paní gen­erál­ní konzul­ka je s tím­to prob­lémem detail­ně sezná­me­na a podílí se na jed­nání s odpověd­ný­mi zás­tup­ci na saské straně. Vyčíslila nák­la­dy na nut­nou studii a na vlast­ní inves­ti­ci na dostavbu. Její výše pří­tom­né přek­va­pi­la. Pro rozvoj naše­ho regionu je také nut­ná dostav­ba dál­nice D7. O úspěšném pos­tupu její výs­tav­by podrob­ně infor­moval Radovan Šaba­ta z Loun, který se za ni, jako staros­ta Loun, celou dobu zasazo­val. Její úplné dokončení v roce 2024 je dobrá zprá­va. Po jed­nání doprovodil primá­tor Mostu Mgr. Jan Papare­ga obě konzulky na hrad Hněvín, odkud je krás­ný výh­led na měs­to, a při té příleži­tosti je infor­moval o rozvo­ji toho­to, v součas­nos­ti tak sle­dovaného, měs­ta.

 

Eurore­giony společně

Zás­tup­ci česko – saských eurore­gionů se sešli 4. břez­na na mag­istrá­tu v Ústí nad Labem, aby se společně zasadili o zkval­it­nění a zjednodušení Fon­du malých pro­jek­tů v novém pro­gramovém období. Zás­tupce Eurore­gionu Nisa Mgr. Ondřej Havlíček předal nejnovější infor­ma­ce z EU, kde má ten­to eurore­gion svého zás­tupce. Pro všech­ny byla hned v úvo­du potěšitel­ná zprá­va, že ten­to oblíbený fond bude i v dalším pro­gramového období zachován a pod­porován. Počítá se s při­b­ližně ste­jným obje­mem financí a Výbor regionů usilu­je navíc i o navýšení prostřed­ků. Zatím ale není navržen vlast­ní podíl, návrhy kolísají od 0 do 30 %.  Na admin­is­tra­tivu fon­du zůstává 20 %. Zák­la­dem ini­cia­tivy česko – německ­ých eurore­gionů je mater­iál vypra­co­v­aný na česko-pol­ské hrani­ci, který počítá s větším podílem paušálů, tedy s jednodušším vyúč­továním malých pro­jek­tů. Mohly by vzni­knout dva typy pro­jek­tů – pro širok­ou veře­jnost a pro úzké skupiny, které by měly mít rozdíl­né vyúč­tování s odlišným využitím paušálů. A doufáme, že jednodušší. Podle pokynů Evrop­ské komise by přeshraniční fondy měly spravo­vat přeshraniční sub­jek­ty. Pro eurore­giony se úda­jně vyjed­nává výjim­ka, ale není zaručená. Zbývá se pro­to připrav­it i na even­tu­al­i­tu, že bude přeshraniční sub­jekt povin­ný. Na jed­nání v Ústí se probíraly dvě vari­anty – sub­jekt vzniklý spo­jením obou části eurore­gionu či Evrop­ské sesku­pení pro územ­ní spoluprá­ci (ESÚS). Tato právní for­ma spo­jení před­stavu­je možnost real­i­zo­vat přeshraniční regionál­ní spoluprá­ci v rám­ci Evrop­ské unie. Regionál­ním a míst­ním orgánům umožňu­je vytvářet přeshraniční sesku­pení s právní sub­jek­tiv­i­tou. Tuto vari­antu připravu­je Eurore­gion Nisa a považu­je ji za nejschůd­nější. V obsáh­lé diskusi pří­tom­ní pro­brali testo­vací pod­kla­dy z Eurore­gionu Glacen­sis ohled­ně vyka­zování výda­jů. Zás­tup­ci eurore­gionů by také rádi posílili své Fondy malých pro­jek­tů o možnos­ti malých inves­tic pro kul­turní památky s navýšením rozpoč­tu. Shodli se také na navázání užší spolupráce s Česko-německ­ým fon­dem budouc­nos­ti. Pro další přípravu Fon­du malých pro­jek­tů se sej­dou zás­tup­ci eurore­gionů 23. květ­na 2019. Za náš eurore­gion se jed­nání zúčast­nil jed­na­tel Mgr. Fran­tišek Bína a finanční man­ažer­ka Ing. Petra Konečná, která v diskusích prokáza­la svou pro­fe­sion­al­i­tu a důk­lad­nou znalost prob­lematiky.

 

 • Spolupráce Eurore­gionu Krušno­hoří a Ústeck­ého kra­je

Spolupráce eurore­gionu a kra­je se v loňském roce nadále vel­mi zkval­itňo­vala. Smlou­va z roku 2003 je naplňo­vaná a zohledňu­je aktuál­ní potře­by. Na zák­ladě její aktu­al­izace a po mno­ha jed­náních zás­tupců Eurore­gionu Krušno­hoří s vedením kra­je doš­lo k per­son­ál­ní­mu posílení odborných komisí eurore­gionu, pod­poře akcí eurore­gionu a zás­tup­ci eurore­gionu jsou zváni na výz­načné akce kra­je. Eurore­giony byly zapo­je­ny do plánů a strate­gie rozvo­je kra­je.  Kraj se stal oporou, part­nerem a koordiná­torem ve stá­va­jícím pro­gra­mu. Dlouhodobá společná práce kra­je a eurore­gionů se promítá do společného rozhodování o pro­jek­tech, v aktivní účasti pra­cov­níků kra­jského úřadu v odborných komisích a pra­cov­ních skupinách obou eurore­gionů a ve společných pro­jek­tech. Kraj tak oce­nil sous­tavnou denn­oden­ní usilov­nou prá­ci svých eurore­gionů v přeshraniční spoluprá­ci. Zás­tup­ci Eurore­gionu Krušno­hoří a Elbe/Labe jsou stálý­mi hosty Komise pro zahraniční vztahy Ústeck­ého kra­je.

 

 • Kraj a jeho eurore­gion

Pro nového předse­du Eurore­gionu Krušno­hoří Ing. Vlas­tim­i­la Vozku patří úzká spolupráce eurore­gionů a kra­je k jeho největším pri­or­itám. Pro­to také zor­ga­ni­zo­val 29. 5. 2019 setkání s hejt­manem Ústeck­ého kra­je Oldřichem Bubeníčkem a jeho spolupra­cov­níky na kra­jském úřadě. Před­stavil se zde ve své nové funkci, ovšem jako kra­jský zas­tupi­tel a poslanec Par­la­men­tu ČR je zde dobře znám. Na společném jed­nání se všich­ni shodli na tom, že pro správu Fon­du malých pro­jek­tů není nezbyt­ně nut­né vytvářet novou struk­tu­ru — Evrop­ské sesku­pení pro územ­ní spoluprá­ci (ESÚS) — podle návrhu Evrop­ské komise, pro­tože dosavad­ní způ­sob společného rozhodování ve správě Fon­du malých pro­jek­tů se plně osvědči­lo a fun­gu­je bezchyb­ně. Dále se také shodli na společné přípravě na nové pro­gramové období, podob­ně, jako tomu bylo vždy v min­u­losti. Zás­tup­ci Eurore­gionu Krušno­hoří seznámili hejt­mana a jeho spolupra­cov­níky s čin­nos­tí eurore­gionu a se záměry do nejbližší budouc­nos­ti. Je to samozře­jmě drob­ná kaž­do­den­ní přeshraniční spolupráce, ale také pod­po­ra hor­nick­ých památek v rám­ci kul­turního dědictví UNESCO Mon­tan­re­gion a udržení dvo­j­jazyčného zpravo­da­je Eurore­gionu Krušno­hoří Info­press.

 

Spolupráce s Okresními hospodářskými komorami

OHK MOST

Spolupráce s OHK Most je celou dobu trvání obou part­nerů na vynika­jící úrovni. Byla aktu­al­i­zová­na novou dohodou, a tato doho­da se pro­jevila ve společné real­izaci mno­ha pro­jek­tů ve spoluprá­ci v oblasti dopravy, hospodářství i živ­ot­ního prostředí.  Konkrét­ní společná pub­lici­ta byla uplat­ně­na v rám­ci mno­ha společných pro­jek­tů. Eurore­gion se účast­ní práce v rám­ci pro­jek­tů OHK a pomáhá OHK Most v oblasti tlu­močení a překladů. V uplynulém roce společně oba part­neři připrav­ili. Společně se podílíme i na pro­jek­tu Vodamin II. Společně oba part­neři působí ve sdružení SPO-NA pro rozvoj tur­is­tiky. O pravidel­nou a konkrét­ní spoluprá­ci se zasazu­je přede­vším ředitel­ka OHK Ing. Pečnerová

 

OHK LOUNY

V uplynulém roce neby­la smlu­vní spolupráce s OHK Louny na vyšší úrovni. Pro­jevila se ve společné pub­lic­itě, a také zapo­jením OHK Louny do přípravy pro­jek­tových žádostí členů eurore­gionu. Jed­na­lo se o bez­plat­né zpra­cov­ání pro­jek­tových žádostí do celore­pub­likového Pro­gra­mu rozvo­je venko­va, Oper­ačního pro­gra­mu Živ­ot­ního prostředí a pro­gramů přeshraniční spolupráce.

 

OHK CHOMUTOV

Pod vedením Ing. Ivany Košanové ve funkci ředitelky OHK Chomu­tov, která je i předsed­kyní komise pro hospodářství a tur­is­tiku Eurore­gionu Krušno­hoří se vzá­jem­ná spolupráce výrazně zin­ten­zivňu­je. Společně byly real­i­zovány malé pro­jek­ty tech­nické vzdělanos­ti mládeže, prezen­tace tech­nick­ých oborů a v našem eurore­gionu je v součas­né době real­i­zován velký pro­jekt Lab­o­ra, který real­izu­je OHK Chomu­tov se svým part­nerem, Wirtschafts­förderung Erzge­bi­grge s jed­natelem M. Lißkem. Ten­to pro­jekt byl jako vzorový před­staven na německ­ém velvys­lanectví. Oba part­neři pro náš eurore­gionu real­i­zo­vali již mno­ho hospodářských pro­jek­tů a jsou výz­nam­ní aktéři Mon­tan­re­gionu Krušno­hoří.

 

 • Spolupráce s Kra­jsk­ou agrární komorou

I v roce 2019 bylo zajištěno průběžné infor­mování o situaci v zeměděl­ství v Sasku a ČR. Zás­luhou spolupráce eurore­gionu s Kra­jsk­ou agrární komorou docháze­lo k pravidel­né výměně infor­ma­cí. Na zák­ladě smlou­vy s Kra­jsk­ou agrární komorou pokračo­vala nejen vzá­jem­ná výmě­na infor­ma­cí, ale přede­vším doš­lo k propo­jení zeměděl­ské komise eurore­gionu s okres­ní­mi agrární­mi komora­mi.

V roce 2019 byla čin­nost zeměděl­ské komise nato­lik provázá­na s agrární komorou, že jejich společné akce jsou pop­sány v bodě zeměděl­ská komise.

 

 • Spolupráce s des­ti­nační­mi agen­tu­ra­mi

Obě des­ti­nační agen­tu­ry působící v našem eurore­gionu do něho vstoupi­ly.

Des­ti­nační agen­tu­ra Krušné hory spolu s eurore­gionem působí ve sdružení SPO-NA, společně jsme real­i­zo­vali řadu pro­jek­tů a její ředitel­ka Eva Maříková je členk­ou komise pro hospodářství a tur­is­tiku, navíc i členk­ou redakční rady.

Des­ti­nační agen­tu­ra Dol­ní Poohří real­i­zo­vala také řadu přeshraničních pro­jek­tů ve spoluprá­ci s eurore­gionem a s jeho pod­porou. Vel­mi klad­ný ohlas měl např. přeshraniční pro­jekt Pivní stez­ka. Na vyh­lášení výsled­ků celore­pub­likové soutěže Tur­ist­propag v Lysé nad Labem získala Des­ti­nační agen­tu­ra Dol­ní Poohří dvě ocenění — 3. mís­to v kat­e­gorii tur­i­stický průvod­ce a Zvlášt­ní cenu měs­ta Lysá nad Labem za propa­gační mater­iál Putování s Ohřink­ou aneb zábavné výle­ty po hradech, zám­cích a kostelích zaměřený na rodiny s dět­mi.

Kon­cem roku 2018 byla odvolá­na ředitel­ka Des­ti­nační agen­tu­ry Dol­ní Poohří Libuše Novot­ná Poko­rná a na její mís­to bylo vyh­lášeno výběrové řízení, ve kterém zvítězil Lukáš Pich­lík.

 

 • Spolupráce s Eurore­gionem Labe

Spolupráce s Eurore­gionem Labe pokračo­vala i v uplynulém roce úspěšně. Vel­mi inten­zivní byla výmě­na zkušenos­tí z přípravy a real­izace Fon­du malých pro­jek­tů.  Společně byly real­i­zovány sportovní hry obou eurore­gionů.  Oba eurore­giony se účast­ni­ly svých společných akcí a akcí Ústeck­ého kra­je, provázaly své poža­davky na fun­gování a pokračování Fon­du malých pro­jek­tů a společně s kra­jem připravo­valy společný post­up v Mon­i­torovacím výboru pro­gra­mu pro­gram Inter­reg V‑A

 

 • Spolupráce s Euregiem Egren­sis

V loňském roce se prohloubi­la spolupráce s tím­to eurore­gionem v oblasti společného regionál­ního plánování a v mediál­ní spoluprá­ci. Po návštěvě jed­natele na val­né hro­madě Eure­gia v Chodově a jed­natelky Beaty Eben­höh v sídle německé části Markred­witz doš­lo k dohodě o přípravě společného velkého pro­jek­tu. Jeho náplní by mělo být vydávání společného zpravo­da­je, vytvoření společné rozvo­jové strate­gie, založení komisí v Egren­sisu a jazyková ofen­zi­va. Bohužel ten­to pro­jekt, podaný Euregiem Egren­sis nebyl schválen

 

Spolupráce s poslan­ci a min­is­ter­stvy

Spolupráce s poslan­ci v min­ulém období po vol­bách do Par­la­men­tu ČR zatím nepokraču­je v opti­mál­ní míře, ačko­liv jich z naše­ho eurore­gionu pochází mno­ho.

Tradičně vel­mi dobrá je spolupráce eurore­gionů s MMR ČR. Zás­luhou toho­to min­is­ter­st­va je s eurore­giony nadále počítáno jak v rozhodovacích grémiích velkých pro­jek­tů, tak se správou Fon­du malých pro­jek­tů, který se stal vel­mi uzná­vaným a oblíbeným nástro­jem přeshraniční spolupráce. Zás­tup­ci českých eurore­gionů mají díky akcím MMR ČR dostatečný pros­tor pro prospěš­nou výměnu zkušenos­tí. Ředi­tel odboru přeshraniční spolupráce Dr. Jiří Horáček infor­moval radu eurore­gionu v Oseku o přípravě nového pro­gra­mu.

 

8. Jednatelství

Jed­na­tel­ství pra­co­v­a­lo v roce 2019 v tom­to složení:

 • jed­na­tel Mgr. Fran­tišek Bína od 1. 1. 1995 (na částečný úvazek od 1993)
 • Mar­ti­na Ďur­díková od 1. 5. 2005 — pro­jek­tová koordiná­tor­ka
 • Petra Konečná od 28. 8. 2009 — finanční man­ažer­ka

 

Pro jed­na­tel­ství eurore­gionu byla v uplynulém roce nejdůležitější real­izace správy a admin­is­tra­tivy Fon­du malých pro­jek­tů v tom­to pro­gramovém období.

Eurore­gion nadále i v tom­to roce využí­val kon­to ve Sparkasse Marien­berg.

Jed­na­tel­ství plni­lo nejen své admin­is­tra­tivní úkoly, ale zapo­jo­va­lo se též aktivně do přeshraniční spolupráce obcí, firem a škol.

Spolupráce s německ­ou částí eurore­gionu je po celkové změně per­son­álu na saské straně korek­t­ní. Na německé straně eurore­gionu v součas­né době pracu­jí tyto pra­cov­nice:

 • Veroni­ka Jahn — jed­natel­ka
 • Ger­it Straube — finanční man­ažer­ka
 • Tereza Fork­er — pro­jek­tová koordiná­tor­ka

 

 

9. Vývoj členské základny

Během roku 2019 doz­nala člen­ská zák­lad­na těch­to změn:

nový člen: SUE s.r.o. Most.

 

Vys­toupení:

 • SŠT Most
 • Aso­ci­ace Most
 • Obec Holedeč
 • Inte­gro
 • GVÚ Most (ztrá­ta právní sub­jek­tiv­i­ty)

70 obcí a 37 orga­ni­za­cí                                                                                                        

 

 

10. Rada Euroregionu Krušnohoří

Rada se scházela v roce 2019 zpravid­la jed­nou za měsíc a vždy jed­nala na jiném místě

 

Kadaň 25.1.

Mís­tostaros­ta Kadaně, člen Rady Eurore­gionu Krušno­hoří Mgr. Jan Losenický, vybral k jed­nání Fran­tiškán­ský klášter. Pozvání při­jali hosté, kteří jsou s čin­nos­tí eurore­gionu aktuál­ně provázáni. Zás­tupce člen­ské společnos­ti Celio výkon­ný ředi­tel Zděnek Hubáček seznámil radu se změ­na­mi v jejím vedení a doporučil, by člen­em rady toho­to sdružení zůstal i nadále Antonín Beneš, který v ní získal velké zkušenos­ti. Nová starost­ka Jirko­va, Mgr. Dari­na Kováčová, před­stavi­la změny ve vedení Jirko­va a seznámi­la radu eurore­gionu s návrhem Měst­ské rady Jirkov na své člen­ství v Radě Eurore­gionu Krušno­hoří. Rada ji koop­to­vala do konání val­né hro­mady, která o člen­ství v radě rozhodne. Ing. Jiří Hájek, ředi­tel firem­ní komu­nikace Unipetrolu PK Orlen, před­stavil dosavad­ní obrovské inves­tice do rozvo­je pod­niku a do ochrany živ­ot­ního prostředí, ale i se záměry společnos­ti do budouc­na. Unipetrol založil nadaci, pod­poru­jící stu­den­ty for­mou stipendií, což rada vysoce oce­ni­la. V rozsáh­lé diskusi o prob­lem­at­ice stížnos­tí na zápach na saské straně vys­toupili Dr. Jiří Roth, Mgr. Fran­tišek Bína, Radovan Šaba­ta a Ing. Moni­ka Zeman. Jiří Hájek oce­nil přeshraniční působení eurore­gionu a přis­lí­bil ji pod­porovat. Unipetrol doplní komisi pro živ­ot­ní prostředí a redakční radu Eurore­gionu Krušno­hoří.  Důležitým bodem byla přípra­va Lokál­ního řídícího výboru Fon­du malých pro­jek­tů, který eurore­gion spravu­je.  Celkem bylo podáno 13 pro­jek­tů, 8 saských a 5 českých. Pro­jek­tové žádosti byly po reg­is­traci předány přís­lušným odborným komisím k posouzení a jejich stanoviska obdrželi člen­ové Lokál­ního řídícího výboru před zasedáním.

Změny po komunál­ních vol­bách doz­naly i odborné komise eurore­gionu. Do komise pro muzea a kul­turní památky byla zvole­na Marké­ta Houd­ková z Jirko­va, do komise pro kul­tu­ru a mládež Ing. Marcela Dvořáková, mís­tostarost­ka Bíliny, a Ing. Jiří Macháček staros­ta Oseku.

Rada se také již před­běžně zabý­vala val­nou hro­madou. Bylo rozhod­nu­to, že se uskuteční se 26. břez­na 2019 na zámku Čer­vený Hrádek. Mgr. Bína infor­moval o jed­nání s gen­erál­ní konzulk­ou v Drážďanech JUDr. Marké­tou Meiss­nerovou a o možnos­ti její návštěvy Eurore­gionu Krušno­hoří v Mostě. Mgr. Jan Papare­ga navrhl za mís­to jed­nání mosteck­ou rad­ni­ci 22. 2. 2019.

Po zasedání rady násle­dovala podrob­ná exkurze v klášteře s průvod­cem, která ve členech rady zanecha­la hluboký dojem.

 

 

Žatec 1. 3.

Žate­cký mís­tostaros­ta, člen Rady Eurore­gionu Krušno­hoří Jaroslav Špič­ka, připrav­il její zasedání 1. břez­na v Galerii Sladov­na Žatec. Rada se po zprávě o čin­nos­ti jed­na­tel­ství podrob­ně seznámi­la s podaný­mi pro­jek­ty do Lokál­ního řídícího výboru a se stanovisky svých odborných komisí, se který­mi se shod­la. Nejdůležitějším bodem však byla přípra­va val­né hro­mady. Rada dlouze disku­to­vala o navrženém pro­gra­mu a po změnách v pořadí pod­stat­ných bodů ho schválila. Připrav­i­la také vol­by nové rady. Zprávu o hospo­daření sdružení a návrh rozpoč­tu na rok 2019 před­nese Ing. Karel Hon­zl, mís­tostaros­ta Pod­bořan. Revizní komise bude na val­né hro­madě doplně­na. Rada poté jed­no­myslně zvo­lila Mgr. Micha­la Souku­pa, ředitele Oblast­ního muzea Most člen­em komise pro kul­tu­ru a mládež. Důvo­dem bylo spo­jení mostecké galerie s muzeem. Ing. Petra Konečná před­stavi­la za velkého záj­mu návrh nových inter­ne­tových stránek české části eurore­gionu, které odpoví­da­jí novým poža­davkům a lépe navazu­jí na stránky jeho německé části. Rada je poz­i­tivně oce­ni­la. Na závěr jed­nání se všich­ni člen­ové rady zúčast­nili exkurze v galerii, kter­ou Jaroslav Špič­ka zasvě­ceně komen­to­val.

 

 

Osek 26. 4.

Pro jed­nání rady 26. dub­na navrhli Ing. Jiří Hlin­ka a staros­ta Oseku Ing. Macháček Společen­ské cen­trum v Oseku. Pozvánku na zasedání rady při­jal i RNDr. Jiří Horáček, ředi­tel Odboru evrop­ské územ­ní spolupráce MMR ČR, garant pro­gra­mu přeshraniční spolupráce pro velké i malé pro­jek­ty. S naším eurore­gionem spolupracu­je Dr. Horáček od samého počátku, velk­ou měrou pod­pořil jeho první kroky a byl nám vždy oporou. Na jed­nání v Oseku seznámil čle­ny rady s aktuál­ní situ­ací v přípravě nového pro­gra­mu na pod­poru přeshraniční spolupráce a vel­mi zasvě­ceně zod­poví­dal dotazy ohled­ně navrho­vaného Evrop­ského sesku­pení pro územ­ní spoluprá­ci. Před­pok­ládá se založení společného právního sub­jek­tu, který by spravo­val Fond malých pro­jek­tů. Rada pověři­la předse­du a jed­natele, aby k tomu získali další potřeb­né pod­kla­dy a připrav­ili jed­nání s ostat­ní­mi eurore­giony a Ústeck­ým kra­jem.  Rada pod tak­tovk­ou svého nového předsedy Ing. Vozky, který se vel­mi rych­le v prob­lem­at­ice eurore­gionu zori­en­to­val, klad­ně zhod­noti­la val­nou hro­madu na Čer­veném Hrád­ku, seznámi­la se s před­ložený­mi pro­jek­ty ve Fon­du malých pro­jek­tů a pro­jed­nala další možnos­ti vydávání svého dvo­j­jazyčného zpravo­da­je Info­press.

Na závěr násle­dovala exkurze ve společen­ském cen­tru.

 

 

Mez­i­boří 17. 5.

Na rad­ni­ci v Mez­i­boří se rada seznámi­la s real­iza­cí Fon­du malých pro­jek­tů a s přípravou nového pro­gramového období. Opět vyjádři­la nespoko­jenost s krá­cením dotací na opako­vané malé pro­jek­ty a uloži­la jed­nateli jed­nat o nich se zás­tup­ci MMR ČR. Podrob­ně pro­jed­nala pak 22 pro­jek­tových žádostí do Lokál­ního řídícího výboru a na zák­ladě stanovisek odborných komisí je doporuči­la k při­jetí. Na jed­nání rady se před­stavi­la nová zás­tup­kyně člen­ské společnos­ti ČEZ v Eurore­gionu Krušno­hoří Soňa Holingerová.

Člen­ové před­chozí rady eurore­gionu se 23. 10. 2015 seznámili na exkurzi s mod­ern­i­zo­vanou úprav­nou vody v Mez­i­boří a nyní měli možnost ji opět navštívit spolu s nový­mi čle­ny rady. Na podrob­né exkurzi oce­nili inves­ti­ci do její přes­tav­by v celkovém finančním obje­mu 238,5 mil­ionů Kč, s kon­cepcí dalšího rozvo­je a seznámili se na místě i s provozem. Pit­ná voda z úpravny vod v Mez­i­boří patří dlouhodobě k nejk­val­it­nějším v České repub­lice. Jako před­stavitelé samo­správ jsou člen­ové rady dobře obezná­meni s prob­lematik­ou pit­né vody a oceňu­jí přínos této mod­erní čis­tičky pit­né vody. A občané poz­i­tivně hod­notí, že obce převzaly Severočesk­ou vodáren­sk­ou společnost.

 

Louny 28. 6.

Mgr. Pavel Jan­da, nynější staros­ta Loun, výz­nam­ný člen rady Eurore­gionu Krušno­hoří poz­val radu na jed­nání v nově zrekon­struo­vaném Pavilonu A na Výs­tavišti Louny. Jeho novou roli jako součásti úspěšné loun­ské kni­hovny před­stavi­la její ředitel­ka, Mgr. Dag­mar Kučerová a poté Mgr. Pavel Jan­da seznámil za velkého záj­mu čle­ny rady s rozvo­jem Loun.  Rada se pak na svém zasedání seznámi­la s výsled­ky rozhodování Lokál­ního řídícího výboru Fon­du malých pro­jek­tů Eurore­gionu Krušno­hoří. Prostřed­ky na české straně jsou již téměř vyčer­pány, ale rada inten­zivně hledá další možnos­ti, jak v přeshraniční spoluprá­ci pokračo­vat z jiných zdro­jů. Důležité je vydávání zpravo­da­je Info­press, práce odborných komisí a pri­or­it­ní pro­jek­ty eurore­gion, mezi nimi tře­ba soutěž mladých hasičů, sportovní hry, a další pro­jek­ty, vedoucí k vzá­jem­né­mu setkávání lidí. Důležitým bodem jed­nání byla přípra­va nového pro­gra­mu na pod­poru přeshraniční spolupráce. Člen­ové eurore­gionu budou o ni pravidel­ně infor­mováni a budou se opět podílet na stanovení pri­or­it a na jeho pro­ce­duře. Také letos se připravu­je Cena Eurore­gionu Krušno­hoří za vynika­jící přeshraniční spoluprá­ci. Rada aktu­al­i­zo­vala její stanovy a vyz­vala čle­ny i oby­vatele eurore­gionu, aby své návrhy předali do 15. září do jed­na­tel­ství Eurore­gionu Krušno­hoří. Cenu poté pro­jed­naly odborné komise eurore­gionu a rada před­nes­la návrh na společném jed­nání grémií obou částí eurore­gionu v listopadu ve Freiber­gu.

 

Pod­bořany 30. 8.

V hotelu Národ­ní dům pro­jed­nala rada přípravu nového pro­gra­mu, zajištění pře­chod­né období a přípravu zasedání Lokál­ního řídícího výboru, Rada pověři­la Mgr. Piš­toru a Ing. Vozku, aby dojed­nali ter­mín s odpověd­ný­mi zás­tup­ci MMR ČR ohled­ně možnos­ti získat prostřed­ky z jiných nevyužitých pro­gramů, pro­tože na české straně jsou prostřed­ky Fon­du malých pro­jek­tů vyčer­pány. Pro­jed­nat by chtěli také situaci eurore­gionu do zahá­jení nového pro­gra­mu. Rada s uspoko­jením při­jala zprávu, že Fond malých pro­jek­tů bude zachován, a že neb­ude zapotře­bí vytvářet společ­nou přeshraniční struk­tu­ru. Rada podrob­ně pro­jed­nala čtyři navržené pro­jek­ty a po připomínkách je doporuči­la k při­jetí. Na pro­gra­mu byla také Cena Eurore­gionu Krušno­hoří za vynika­jící přeshraniční spoluprá­ci. Prob­lém nastává s vydáváním dvo­j­jazyčného zpravo­da­je Info­press. Eure­gio Egren­sis mělo být žadatelem velkého pro­jek­tu, ve kterém jsme měli být pro­jek­tovým part­nerem. Obsa­ho­vat měl kromě mediál­ní spolupráce i rozvo­jovou strate­gii a další aktiv­i­ty, ale nebyl schválen. V dalším období již ale prostřed­ky na velké pro­jek­ty k dis­pozi­ci neb­u­dou. V jed­na­tel­ství eurore­gionu na saské straně doš­lo k zásad­ním změnám, vešk­erý per­son­ál je zcela nový, a pro­to se do přípravy Info­pres­su neza­po­ju­je, nepo­važu­je ho za pri­or­itu. Rada flex­i­bil­ně rozhod­la vydá­vat Info­press pouze na webových stránkách a v pří­padě, že německá strana neb­ude spolupra­co­v­at, jen v české verzi.

Na jed­nání při­jal pozvání zak­lá­da­jící člen Eurore­gionu Krušno­hoří, někde­jší staros­ta Pod­bořan a také poslanec Par­la­men­tu ČR Ing. Josef Čerňan­ský, který rád zavzpomí­nal na počátky sdružení. Na závěr provedl oblíbený člen rady, staros­ta Pod­bořan Mgr. Radek Reindl, účast­níky jed­nání areálem zde­jšího well­ness a fit­ness cen­tra.

 

Infor­mační cen­trum Flá­je 27. 9.

Rada podrob­ně ana­ly­zo­vala výsled­ky rozhodování o malých pro­jek­tech v Lokál­ního řídícího výboru a o velkých v Mon­i­torovacím výboru a dlouho disku­to­vala o přípravě nového pro­gra­mu. K porozumění pro­ce­dury přípravy toho­to pro­gra­mu určeného na pod­poru přeshraniční spolupráce výrazně přis­pěla i návště­va nového předsedy Eurore­gionu Krušno­hoří Ing. Vozky s jed­natelem Mgr. Bínou na Min­is­ter­stvu pro míst­ní rozvoj ČR, kde se jim plně věno­vali náměstek min­is­tra pro míst­ní rozvoj Zdeněk Semorád, RNDr. Jiří Horáček, ředi­tel Odboru evrop­ské územ­ní spolupráce MMR ČR a jeho zás­tupce Ing. Mar­tin Buršík. Rada by přesto chtěla dosáh­nout toho, aby se dotace na opako­vané pro­jek­ty pro malé obce nekráti­ly a nezvyšo­val se jim vlast­ní podíl. Důležitým bodem jed­nání byl návrh na udělení Ceny za vynika­jící přeshraniční spoluprá­ci. Celkem bylo do českého jed­na­tel­ství doručeno sedm návrhů. Podle pravidel Ceny návrhy pře­dem pro­jed­ná komise pro kul­tu­ru a mládež a předá své stanovisko radě. Rada se jed­no­myslně shod­la navrhnout společné­mu grémiu za česk­ou stranu Petra Čer­venku, staros­tu Mez­i­boří, za přík­lad­nou spoluprá­ci part­ner­ských obcí a prá­ci v eurore­gionu. Na saské straně byl navržen Uwe Schulze ze spolku pro památkovou péči Vere­in Denkmalpflege Weipert e.V.

Rada schválila také změny v zeměděl­ské komisi a zvo­lila předse­dou této aktivní komise Ing. Romana Honzí­ka, vědeck­ého pra­cov­ní­ka z Výzkum­ného ústavu ros­tlin­né výro­by v.v.i. Chomu­tov. Závěr jed­nání patřil prezentaci stát­ního pod­niku Povodí Ohře, dlou­ho­letého part­nera naše­ho eurore­gionu, kter­ou vel­mi poutavě před­nesl Ing. Motlík. Pak už násle­dovala zají­mavá exkurze v přehrad­ní hrázi.

 

Tře­bívlice 25. 10.  

Nový předse­da Eurore­gionu Krušno­hoří Ing. Vlas­tim­il Voz­ka oce­nil zás­luhy svého před­chůd­ce Ing.  Jiřího Hlinky, pro­tože ze strany hostů na jed­nání rady zazněla slo­va chvá­ly na prá­ci jed­na­tel­ství. Hos­ti­tel, staros­ta Tře­bívlic Mgr. Tomáš Rolf i hosté z okol­ních obcí a měst zde také před­stavili své aktiv­i­ty a přeshraniční spoluprá­ci.

Rada v Tře­bívlicích se seznámi­la s před­ložený­mi pro­jek­ty ve Fon­du malých pro­jek­tů a uloži­la odborným komisím připrav­it k nim stanoviska. Seznámi­la se také s výsled­ky zasedání Aso­ci­ace evrop­ských eurore­gionů v Drážďanech a s přípravou nového pro­gra­mu. Pro­ce­dury k němu byly již úda­jně prove­de­ny, zbývá rozhod­nout o přidělení finančních prostřed­ků. Na česko-saské hrani­ci ale dochází v přípravě pro­gra­mu ke zpoždění. Radě byl před­ložen návrh Mem­o­ran­da o vzá­jem­né spoluprá­ci v oblasti živ­ot­ního prostředí, zpra­co­v­ané OHK Most. Rada své rozhod­nutí odloži­la a předala mem­o­ran­dum k pro­jed­nání v komisi živ­ot­ního prostředí eurore­gionu. Podrob­ně se rada také připrav­i­la na zasedání společného grémia eurore­gionu 28. 11. 2019 ve Freiber­gu.

 

Freiberg 18. 11.

Na společném jed­nání Rady Eurore­gionu Krušno­hoří a Před­staven­st­va Eurore­gionu Erzge­birge ve Freiber­gu byly uděle­ny dvě Ceny Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge za vynika­jící přeshraniční spoluprá­ci. Získali ji Petr Čer­ven­ka staros­ta Mez­i­boří a Uwe Schulze, předse­da sdružení Vere­in Denkmalpflege Weipert e.V. Společné grémi­um eurore­gionu ale pro­jed­na­lo na tom­to svém před­vánočním setkání také zprávy jed­na­tel­ství v Mostě a Freiber­gu o čin­nos­ti za min­ulý rok, o zasedání členů Pra­cov­ní skupiny evrop­ských regionů (AGEG) v Drážďanech a seznámi­lo se real­iza­cí Fon­du malých pro­jek­tů a s přípravou nového pro­gra­mu. Zají­mavá byla prezen­tace měs­ta Freiber­gu, které si mohli účast­ní­ci po jed­nání prohléd­nout a navštívit freiber­ský trh.  V nefor­mál­ních rozhovorech se dosavad­ní dobré vztahy účast­níků ještě více prohloubi­ly.

 

 

11. Úkoly Euroregionu Krušnohoří pro rok 2020

Nejdůležitějším úkolem pro rok 2020 zůstává real­izace pro­gra­mu na pod­poru přeshraniční spolupráce, jak pro velké pro­jek­ty, tak i pro Fond malých pro­jek­tů. Pro nás je důležitým úkolem udržet nadále Fond malých pro­jek­tů v režii eurore­gionů i v novém pro­gra­mu po roce 2020.

 • Pro další per­spek­tivu eurore­gionu je důležitá rozvo­jová strate­gie, do které v loňském roce již připrav­i­ly konkrét­ní téma­ta jed­notlivé komise, a která by měla zapra­co­v­at do kon­cep­tu vybraná agen­tu­ra. Pro­jekt bude podán v novém pro­gramovém období.
 • Společné komise se budou v roce 2020 zabý­vat přípravou nového pro­gra­mu, stanoví své pri­or­i­ty a budou nadále spolupra­co­v­at v přípravě rozvo­jové strate­gie. Komise připraví rovněž námě­ty smyslu­plných společných pro­jek­tů a nadále budou předá­vat odborná stanoviska k před­klá­daným pro­jek­tům Lokál­ní­mu řídící­mu výboru i do Mon­i­torovacího výboru.
 • Eurore­gion bude prezen­to­vat prá­ci a výsled­ky Mon­i­torovacího výboru s prezen­tací velkých pro­jek­ty na svých stránkách, pokud budou pro­jek­ty ještě schval­ovány.
 • Pri­ori­ta eurore­gionu, práce s veře­jnos­tí – mediál­ní spolupráce bude spočí­vat na prezentaci výs­tupů eval­u­ace pro­gra­mu a v prezentaci přípravy nového pro­gra­mu. K tomu jsou již využívány inter­ne­tové stránky eurore­gionu a face­book. Pro vydávání dvo­j­jazyčného zpravo­da­je Info­press je zásad­ní jeho pokračování for­mou pro­jek­tu, který může být však podán jen v pří­padě spolupráce se sask­ou stra­nou, pro kter­ou v součas­né době není pri­or­i­tou. Nadále chceme pub­liko­vat part­ner­ské pro­jek­ty, a spolu s naši­mi mediál­ní­mi part­nery jim zajišťo­vat prezentaci. Kromě využívání možnos­tí pub­lic­i­ty v novém pro­gra­mu bychom chtěli také využí­vat prezentaci spon­zorů, kterým nabíd­neme pros­tor na našich inter­ne­tových stránkách.
 • V oblasti dopravy zůstává nadále pri­ori­ta pro­jek­tu čtyřproudové rychlost­ní sil­nice Pra­ha – Chem­nitz a zvýšení kapac­i­ty sil­niční přeshraniční nák­lad­ní i osob­ní dopravy. Náš člen, Česko­jiřetín­ský spolek, bude spolu s eurore­gionem nadále vyví­jet ini­cia­tivu na dostavbu chy­bějící 7 km železnice Molda­da – Rehe­feld. Je již před­jed­náno, že jed­nání budou pokračo­vat i v roce 2020 na saské i české straně za účasti odborníků a výz­nam­ných poli­tiků. Dalším úkolem je pod­chytit námě­ty oby­va­tel pro rozvoj osob­ní dopravy a rozšíření přeshraničních auto­busových linek.
 • V oblasti živ­ot­ního prostředí zůstává pri­or­i­tou čis­to­ta zdro­jů pit­né vody v Krušných horách. Další pri­or­i­tou jsou pro­tipovodňová opatření a mon­i­tor­ing stavu vod. V oblasti čis­to­ty ovz­duší zůstává úkolem přede­vším v rám­ci naší komise pro živ­ot­ní prostředí přis­pí­vat k objek­tivní­mu hod­no­cení stavu ovz­duší v Krušno­hoří a nadále zprostřed­ková­vat setkávání odborníků a oby­va­tel z obou částí eurore­gionu. Využí­vat budeme výsled­ky analýz z real­i­zo­vaného velkého pro­jek­tu OdCom. V prob­lem­at­ice znečišťování ovz­duší chceme nadále spolupra­co­v­at se saský­mi občan­ský­mi ini­cia­ti­va­mi. Důležitým úkolem zůstává nadále společné kon­cepční řešení odpadového hospodářství s využitím stá­va­jících kapac­it na obou stranách hran­ice, výmě­na infor­ma­cí o využívání odpad­ních surovin k jejich zhod­no­cení a setkávání českých a saských odborníků. V rám­ci velkého pro­jek­tu VODAMIN II dojde v roce 2020 ke shrnutí výsled­ků stavu důl­ních vod po ukončení těž­by hnědého uhlí.
 • V oblasti kul­tu­ry a škol­ství chceme nadále usilo­vat o společné pro­jek­ty posilu­jící iden­ti­tu obou částí eurore­gionu, společné vzdělá­vací aktiv­i­ty a vzá­jem­nou prezentaci obou částí eurore­gionu. V roce 2020 chceme real­i­zo­vat tradiční advent­ní kon­cert v Pos­tolo­prtech a rec­i­proční výs­tavu českých uměl­ců v Sasku.
 • Po aktu­al­izaci sociál­ního atla­su, který zmapo­val sub­jek­ty v sociál­ní oblasti a který vytvořil potřeb­nou zák­lad­nu, je dalším úkolem zpřís­tup­nit ho široké veře­jnos­ti. V sociál­ní prob­lem­at­ice se chceme zaměřit na prob­lematiku dro­gov­ých závis­lostí a sociál­ního bydlení.
 • Nadále chceme hrát důleži­tou roli v Aso­ciaci eurore­gionů ČR. Přede­vším se chceme zaměřit v tom­to roce na přípravu nového pro­gra­mu na pod­poru přeshraniční spolupráce po roce 2020.
 • Je tře­ba nadále pod­porovat sport v eurore­gionu. Po loňských úspěšných sportovních hrách dvou eurore­gionů, Krušno­hoří a Labe, připravu­je naše sportovní komise se sportovní komisí Eurore­gionu Labe pokračování společných sportovních her, s větším důrazem na setkávání dětí a nově připravu­jí oba eurore­giony zim­ní sportovní hry.
 • Trvalým úkolem zůstává propa­gace kul­turní kra­jiny Krušno­hoří jako kul­turní památky lid­st­va na sez­na­mu UNESCO. Po zápisu na sez­nam UNESCO v roce 2019 se chceme zaměřit na jeho pub­lic­i­tu a pod­poru navazu­jících pro­jek­tů.
 • Nejdůležitějším úkolem zůstává prohlubování naší dosavad­ní prospěšné spolupráce s kra­jem, včet­ně zapo­jení komunál­ních poli­tiků, poslanců a sená­torů.