Pokračujeme ve společné práci/Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge opět spolu, tentokrát na české straně

Před kon­cem prázd­nin 11.8. 2020 jsme přiví­tali německé kol­e­gy z Eurore­gion Erzge­birge e.V. v naší kanceláři. Koor­di­načního jed­nání se zúčast­nil i předse­da české části eurore­gionu Ing. Vlas­tim­il Voz­ka. I přes vysok­ou teplo­tu jsme úspěšně pro­jed­nali všech­ny podané pro­jek­ty do jed­nání Lokál­ního řídícího výboru dne 16.9.2020, který se uskuteční ten­tokrát v Mostě.
Němečtí žadatelé podali 6 pro­jek­tů s celkovou výší dotace 67 213,00 EUR. Čeští žadatelé mohou podá­vat pro­jek­ty už jen pouze jako náhrad­ní, jelikož česká strana své dotační prostřed­ky již rozdělila. Pro­jek­ty se bude nyní zabý­vat sekre­tar­iát, po for­mál­ní a odborné kon­t­role budou pro­jek­ty pos­toupe­ny přís­lušným komisím, aby­chom obdrželi jejich odborná stanoviska a doporučení pro pro­jed­nání ve výboru.
Na pro­gra­mu byla i naše CENA EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE 2020. Návrhy při­jímáme do 15.9.2020.
Jsme rádi, že navz­do­ry koron­avi­rové krizi můžeme v naší společné prá­ci pokračo­vat a pod­porovat pro­jek­ty prostřed­nictvím Fon­du malých pro­jek­tů!