Projektová manažerka ELKE ZEPAK a její současná aktivita

26.8.2020 jsme s radostí přiví­tali  v naší kanceláři pro mno­hé zná­mou, býval­ou pro­jek­tovou man­ažerku Eurore­gionu Erzge­birge, ELKE ZEPAK. V německé části eurore­gionu pra­co­v­ala 11 let. Nyní se věnu­je prá­ci v sasko-českých pro­jek­tech a před­stavi­la nám nauč­nou stezku OBJEVITELSKÁ TÚRA RAŠELINIŠTĚM. Jed­ná se o nauč­nou stezku, která bude zcela obnove­na na podz­im 2020, je finan­co­v­aná z Evrop­ské unie, Fon­du pro regionál­ní rozvoj t.j. velkého přeshraničního pro­jek­tu SN-CZ “Moore­vi­tal 2018 — pokračování ochrany rašelin­išť v Krušných horách”. Stezku obnovu­je koop­er­ační part­ner pro­jek­tu účelový svazek Přírod­ní park “Erzgebirge/Vogtland” a otevření stezky je plánováno na konec září 2020.
Rašelin­iště Sten­gel­haide leží ve střed­ní části Krušných hor mezi osada­mi Reitzen­haim a Kühn­haide, v blízkosti české stát­ní hran­ice.
Více infor­ma­cí o stezce budeme s radostí sdílet!
Těšíme se na další spoluprá­ci!
Elke Zepak