Česká část sociální komise na výjezdním zasedání

Brodec, jed­na z nej­menších obcí naše­ho eurore­gionu, se výz­nam­ně zap­sala do jeho his­to­rie. Již v roce 1996 zde Rada Eurore­gionu Krušno­hoří při­jala deklaraci, že chce převzít Fond malých pro­jek­tů na pod­poru drob­né přeshraniční spolupráce, což se také podaři­lo. Jed­nala zde komise kri­zového man­age­men­tu a něko­likrát tu také zasedala redakční rada Info­pres­su, dvo­j­jazyčného zpravo­da­je Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge.¨

A 28. 8. 2020 zde jed­nala sociál­ní komise. Česk­ou část sociál­ní komise  poz­val na Brodec bývalý dlou­ho­letý jed­na­tel eurore­gionu Mgr. Fran­tišek Bína. Člen­ové komise na výjezd­ním zasedání vybrali společná téma­ta k pro­jed­nání se sask­ou stra­nou, které se plánu­je v první půlce listopadu 2020. Budeme vybírat z témat jako jsou:

  1. Bydlení přede­vším Hous­ing Frst
  2. Sociál­ní bydlení
  3. Hos­pic
  4. Opa­tro­vnictví
  5. Práce s veře­jnos­tí

Téma­ta s návrhy ter­mínů před­neseme německé straně a budeme se těšit na společné jed­nání, které plánu­jeme během listopadu 2020.

Mgr. Fran­tišek Bína