Vzniká spolupráce mezi Teplicemi a Freibergem

Zás­tup­ci měst Teplice a Freiberg zahájili diskuse o širší spoluprá­ci. Tématem je znovupropo­jení Mol­davské a Freiber­ské dráhy i velký kul­turní pro­jekt na příští rok.

Zdroj: https://teplicky.denik.cz/ctenar-reporter/vznika-spoluprace-mezi-teplicemi-a-freibergem-20200831.html?fbclid=IwAR0J9XNh9Yna2YF3DrbU7_MZ0INYcG7TUzIGQudv1ipF480MFHsfqrnjcps
Zás­tupce primá­to­ra měs­ta Freiberg Steve Johannes Itter­sha­gen
primá­tor měs­ta Teplice Hynek Han­za
Kul­turní pro­jekt bude v pří­padě schválení pod­pořen také prostřed­nictvím Fon­du malých pro­jek­tů, který spravu­jeme spolu s
Eurore­gion Erzge­birge e.V.
O pro­jek­tu se bude hlaso­vat na jed­nání Lokál­ního řídícího výboru dne 16.9.2020 v Mostě.
V rám­ci pro­jek­tu bude znovu ožive­na mimořád­ná zpěvohra (opera) „Bergmönch“ autorů z Čech a Sas­ka — Jose­fa Wol­fra­ma (1789 – 1839; staros­ta měs­ta Teplice) a Kar­la Boromea von Miltitz (1781 — 1845; bás­ník, skla­da­tel a autor libret z Drážďan), a to po téměř 200 letech.
Hudeb­ní dílo o hornících a postavách z krušno­horských pověstí bude nově nas­tu­dováno a uve­de­no. V rám­ci toho­to pro­jek­tu proběh­nou čtyři nová uve­dení – v rod­ném měs­ta díla – Teplicích, dále v Marien­ber­gu, v diva­dle měs­ta Freiberg a na zámku Jezeří. Nové uve­dení bude prezen­továno v kon­tex­tu zápisu Hor­nické kra­jiny Krušno­hoří / Erzge­birge na sez­nam svě­tového kul­turního dědictví UNSECO.
Žadatelem jeBal­dauf Vil­la a pro­jek­tovým part­nerem na české straně Česko­jiřetín­ský spolek / Geor­gen­dor­fer Vere­in.