Přeshraniční dopravní komise a železniční doprava

Člen­ové odborné dopravní komise z České repub­liky a Sas­ka se 1.9. 2020 mohli po dlouhé době opět osob­ně setkat a pro­jed­nat společná téma­ta. Jed­nání naší komise se ten­tokrát uskutečni­lo v Oblast­ní muzeum v Chomu­tově pod vedením českého předsedy Ing. Petra Pípala. Jed­nali jsme stylově, v před­náškovém sále doplněném o před­mě­ty s železniční tématik­ou a jako bonus na závěr jed­nání nás čekala prohlíd­ka s autorem výs­tavy https://www.muzeumchomutov.cz/vystavy-a-expozice/aktualni-vystavy-a-akce/prvnim-vlakem-do-chomutova-644_208cs.html PRVNÍM VLAKEM DO CHOMUTOVA . Vřele doporuču­jeme!
Hlavním tématem naše­ho jed­nání byla ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA/KRUŠNOHORSKÉ TRATĚ. V úvo­du při­jal pozvání Ing. Jan Kadlec z Chomu­to­va, dopravní inženýr ve výs­lužbě, který sep­sal kni­hu o vejprt­ské železni­ci “Krušno­horská železniční trať Chomu­tov-Vejprty”. Druhým hostem byl Ing. Petr Fišer z Mol­davská dráha / Teplický Sem­mer­ing / “Most — Freiberg” Česko­jiřetín­ský spolek / Geor­gen­dor­fer Vere­in, který nám před­stavil výsled­ky jed­nání o znovupropo­jení železniční tratě Moldava/Freiberg http://www.moldavska-zeleznice.cz/ . Ing. Petr Fišer zas­tupu­je v jed­nání o znovupropo­jení eurore­gion a byl navržen za čle­na komise, z čehož máme radost. Právě dopravní komise Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge s jeho předse­dou Ing. Petrem Pípalem ten­to přeshraniční pro­jekt od samého počátku ini­ci­u­je a pod­poru­je. Komise poté doporuči­la pro­jekt podaný do FMP Česko-německé krušno­horské tratě ke schválení. Pro­jekt má přis­pět k další­mu rozšíření pově­domí o těch­to dvou tratí.
V závěru jed­nání byli člen­ové komise infor­mováni o vývo­ji příprav Pro­gra­mu spolupráce 2021–2027 Inter­reg VI.
Děku­jeme Oblast­ní muzeum v Chomu­tově za možnost uspořá­dat komisi v jeho pros­torách, členům komise za účast a těšíme se na další jed­nání dne 2.11.2020.
Ing. Petr Pípal, český předse­da komise