Kulturní komise v Böttcherfabrik v Pobershau

Eurore­gion pokračo­val ve své čin­nos­ti zasedáním česko-německé komise v bývalé dře­vařské továrně Böttcher­fab­rik v Pober­shau https://www.marienberg.de/kultur-tourismus/museen-und-schaubergwerke/ausstellungen-boettcherfabrik/ pod vedením německé předsed­kyně Con­stanze Ulbricht dne 2.9.2020.
V úvo­du jed­nání jsme si prohlédli his­torick­ou zámečnick­ou díl­nu Ersnta Wit­ti­ga. Zají­mavé je, že větši­na vybavení je stále funkční.
Samot­né jed­nání probíha­lo v pro­s­torech, kde je vys­taveno celoživ­ot­ní dílo umělce Krušných hor Maxe Christopha s více než 100 obrazy kří­dou, ole­jem a další­mi malířský­mi tech­nika­mi.
Na pro­gra­mu poté byly tyto body:
  1. COVID 19 – vliv na real­izaci pro­jek­tů a přeshraniční výmě­na infor­ma­cí
  2. Aktuál­ní infor­ma­ce z redakční skupiny pro přípravu Pro­gra­mu spolupráce 2021–2027 INTERREG
  3. Cena Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge 2020
  4. Hod­no­cení pro­jek­tových žádostí
  5. Pro­jekt 0803.00-SN Tajem­né Krušno­hoří — dom­nělá reali­ta

Komisi jsme před­stavili letošní návrhy na CENU EUROREGIONU Krušnohoří/Erzgebirge. Pří­jem nom­i­nací končí 15.9.2020. Komise navrhne poté českého a německ­ého kan­didá­ta Radě Eurore­gionu Krušno­hoří a Před­staven­stvu Eurore­gionu Erzge­birge. Slavnos­tí vyh­lášení proběhne 26.11.2020 na společné česko-německé radě.
Komise také hod­noti­la 6 pro­jek­tových žádostí, které byly doporuče­ny ke schválení.
Hostem komise byl výt­varník Mar­tin Tomášek, který bude kurá­torem výs­tavy českých uměl­ců, která se bude konat v tom­to výjimečném pros­toru. Název výs­tavy “Tajem­né Krušno­hoří – dom­nělá reali­ta” staví uměleck­ou tvor­bu ve společném Krušno­hoří do stře­do­bo­du. Pro větší část saských Krušno­hor­ců je objevování českých stylů něčím tajem­ným, ste­jně tak naopak. Pro­to se vzá­jem­ně setka­jí uměl­ci a milovní­ci umění obou národů a poz­na­jí tak tal­en­ty od sousedů. V pří­padě schválení pro­jek­tu bude výs­ta­va zahá­je­na dne 23.4.2021.
Příští jed­nání komise je plánováno na 11.11.2020 v Pos­tolo­prtech.