Hospodářská komise v technologicky orientovaném startupovém a servisním středisku (GDZ) Annaberg

V závěru týdne dne 3.9. 2020 zasedala naše odborná přeshraniční komise. Hospodářsk­ou komisi poz­val na jed­nání její saský předse­da Matthias Lißke do Tech­nolo­gieori­en­tiertes Grün­der- und Dien­stleis­tungszen­trum (GDZ) Annaberg ww.wfe- erzgebirge.de/de/GDZ_Annaberg_1219.html
Situ­ace v Annaber­gu se sta­bi­lizu­je. Školy fun­gu­jí v nor­mál­ním režimu a pláno­vané akce jako vánoční trhy, hor­nické průvody a sportovní utkání se nezruši­ly.
Podrob­ně jsme pro­jed­nali navržená téma­ta:
COVID 19 – vliv na real­izaci stá­va­jících pro­jek­tů a přeshraniční výmě­na infor­ma­cí v sou­vis­losti s opatření­mi pro­ti pan­demii
Pod­po­ra pod­nikání a svě­tové dědictví
Hod­no­cení pro­jek­tové žádosti
0797-SN-17.08.2020 Česko-německé krušno­horské tratě
Aktuál­ní infor­ma­ce z redakční skupiny pro přípravu Pro­gra­mu spolupráce 2021–2027 INTERREG VI
Pro­jek­tová žádost 0797-SN-17.08.2020 Česko-německé krušno­horské tratě, byla doporuče­na ke schválení i touto komisí, neboť rozšíření pově­domí o trati č. 137 Chomu­tov — Vejprty a Mol­davské dráze Most — Freiberg má i hospodářský a tur­i­stický poten­ciál.
V diskuzi se člen­ové shodli na tom, že opatření pro­ti COVID — 19 ovlivni­la nejen pra­cov­ní, ale i kaž­do­den­ní živ­ot členů komise. V přeshraničních pro­jek­tech bylo tře­ba při­j­mout a nahlásit mno­ho orga­ni­za­čních změn. A výmě­na infor­ma­cí v době uza­vření
schen­gen­ského pros­toru fun­go­vala dobře.
Přehled aktuál­ně real­i­zo­vaných pro­jek­tů, které byly komisi před­stave­ny:
Pro­jekt ” Štěstí na svě­tovém dědictví ”
Dov­olená v Mon­tan­re­gionu Krušné hory / Krušno­hoří
Svě­tové dědictví kam­paně s Cheshire
Expe­ri­ence Mon­tan­re­gion Erzge­birge / Krušno­hoří vir­tuál­ně
CSRNETERZ 2.0
Uví­tací cen­trum Krušno­hoří
Chytré kom­poz­i­ty Krušné hory
Chytrá kole­jnice-kam­pus
RECOmine
LABORA
Lab­o­raczech
Důležité je, že chceme spolupra­co­v­at a pod­porovat i nadále pro­jek­ty a přeshraniční ini­cia­tivy v celém eurore­gionu. Jaké ale konkrét­ní dopady krize bude mít, můžeme vyhod­notit na kon­ci roku 2020…
My se těšíme na další jed­nání hospodářské komise, které se uskuteční 12.11.2020, ten­tokrát na české straně.