Muzejní komise se sešla v Krušnohorském muzeu v Annabergu

Zasedání odborných přeshraničních komisí Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge pokraču­jí.

7.9.2020 jed­nala muze­jní komise v Krušno­horském muzeu v Annaber­gu a měla na pro­gra­mu tyto body:

  • Hod­no­cení pro­jek­tové žádosti 0803.00-SN Tajem­né Krušno­hoří – dom­nělá reali­ta
Pro­jek­tovým záměrem je ten­tokrát před­stavit uměleck­ou tvor­bu českých uměl­ců z Krušných hor. V pří­padě schválení pro­jek­tu bude výs­ta­va zahá­je­na dne 23.4.2021 v bývalé dře­vařské továrně Böttcher­fab­rik v Pober­shau. Jed­ná se o navazu­jící pro­jekt, uměl­ci ze Sas­ka vys­tavo­vali svá díla v rám­ci pro­jek­tu Výs­ta­va saských uměl­ců Eurore­gionu Krušno­hoří v Mostě “Hraniční ces­ta” již v roce 2016 v Galerii výt­varného umění v Mostě, ve výs­tavním sále gotick­ého kostela Nanebevzetí Pan­ny Marie.
Pro­jekt byl komisí jed­no­myslně doporučen.
  • Pod­mínky provozu muzeí v době pan­demie COVID 19 – přeshraniční výmě­na infor­ma­cí
Koron­avi­rové období má svůj dopad i na muze­jnictví. Muzea se řídí režimem opatřeních, vydaných přís­lušným státem. Kromě hygien­ick­ých nároků a povin­nos­tí nošení roušek nad 100 osob, bylo např. nut­né se online objed­ná­vat na prohlíd­ky. Neg­a­tivním dopa­dem bylo také zrušení pláno­vaných akcí s vysok­ou návštěvnos­tí. V době karan­tény ale muzea zprostřed­ková­vala vir­tuál­ní prohlíd­ky výs­tav a expoz­icí, které naše obě strany eurore­gionu sdíle­ly na Face­booku.
Co ale v součas­nos­ti nejvíce chy­bí, jsou hro­mad­né auto­busové zájezdy a škol­ní skupiny, které zejmé­na na podz­im zaplňo­valy muzea na obou stranách hran­ice.
  • Muze­jní záměry ve společném Krušnohoří/Erzgebirge
Člen­ové komise se po před­stavení jed­notlivých pro­jek­tů a výs­tav svých orga­ni­za­cí shodli na tom, že výzvou pro rok 2021 by mohla být společná dig­itál­ní prezen­tace.
Příští jed­nání komise je plánováno dne 23.11.2020 v Oblast­ním muzeu v Mostě, kde budeme mít možnost si prohléd­nout díla, která neby­la vidět desítky let a to v rám­ci pro­jek­tu Umění pozd­ního stře­dověku v hor­nické oblasti Krušno­hoří. Ten­to pro­jekt začal real­i­zo­vat Ústecký kraj. Pro­jek­tový­mi part­nery jsou Oblast­ní muzeum a galerie v Mostě a Hochschule für Bildende Kun­st, Dres­den
Více o pro­jek­tu: https://www.muzeummost.cz/cz/umeni-pozdniho-stredoveku-v-hornicke-oblasti-krusnohori.
Předse­da saské části komise a ředi­tel Krušno­horského muzea v Annaber­gu Wolf­gang Blaschke čle­ny komise provedl aktuál­ní výs­tavou a na úplný závěr jsme s ním osob­ně sfárali do 500 let starého dolu “Im Gößn­er”, vyzbro­jeni hel­mou a pláštěnk­ou . Úžas­ný zážitek. Původ­ní důl „Im Gößn­er“ je svě­tovým dědictvím! DOPORUČUJEME! Po dohodě je prohlíd­ka v návštěvním dole možná v češt­ině.