Komise krizového managementu zasedala ve společném centru Vejprty/Bärenstein

Lep­ší mís­to pro zasedání česko-německé  komise pro kri­zový man­age­ment dne 8.9.2020 jsme si nemohli vybrat. Starost­ka měs­ta Vejprt Jit­ka Gav­dunová a staros­ta obce Bären­stein Sil­vio Wag­n­er nás poz­vali do společného cen­tra na souměstí obou měst, které bylo vybu­dováno v rám­ci společného pro­jek­tu z Pro­gra­mu Cíl 3 na pod­poru přeshraniční spolupráce mezi Svo­bod­ným státem Sasko a Česká repub­li­ka.
Vejprty leží v nad­mořské výšce od 748 do 846 metrů a s německ­ou obcí Bären­stein opticky tvoří jeden celek rozdělený pouze hraničním potokem Pola­va.
Pro zají­mavost, obec Bären­stein má ste­jné jméno jako hora Bären­stein (nad­mořská výš­ka 898 m n.m.)
Na pro­gra­mu jsme měli násle­du­jící body:
  • Infor­ma­ce z jed­nání o budoucím přeshraničním popla­chovém a výjezd­ním řádu Vejprty/Bärenstein
  • Aktuál­ní infor­ma­ce z redakční skupiny pro přípravu Pro­gra­mu spolupráce 2021–2027 INTERREG VI
  • Tradiční česko-německá hasičská soutěž 2021

Předse­da české části komise Ing. Jiří Hlin­ka zakončil kon­struk­tivní jed­nání poděkováním za aktivní účast všem členům komise. V jed­nání na německé straně budeme pokračo­vat dne 20.11.2020. I my děku­jeme za aktivní příst­up všech členů komise, měs­tu Vejprty a obci Bären­stein.