Společnost BES s.r.o. členská firma euroregionu

Mirek Kurucz na odchodu?

Jed­na z prvních člen­ských firem Eurore­gionu Krušno­hoří, společnost BES, https://www.bes-chomutov.cz/o‑firme/ byla založe­na v r. 1992 jako obchod­ní fir­ma. V r. 1994 se sta­la logi­stick­ou fir­mou a začala se spe­cial­i­zo­vat na přepravu syp­kých hmot a před­stavu­je dodnes vzor vynika­jící hospodářské přeshraniční spolupráce. V součas­né době má fir­ma vozový park s celkem 25 souprava­mi, které splňu­jí nejpřís­nější evrop­ské normy. Používá tahače MAN, DAF a návěsové cis­terny Feld­binder. Vozový park řídí kval­i­fiko­vaní dis­pečeři, kteří zajišťu­jí rych­lý servis s indi­viduál­ním přís­tu­pem ke každé­mu zákazníkovi.
V roce 1996, kdy byl dočas­ně uza­vřen hraniční pře­chod v Hoře Sv. Šebestiá­na a znes­nad­ně­na přeshraniční dopra­va, Eurore­gion Krušno­hoří a společnost BES společně usilo­valy o náhrad­ní řešení; navrhováno bylo provi­zorní otevření zamýšleného pře­chodu Mníšek/Deutscheinsiedel, které ale německá obec nepo­vo­lila. Doš­lo tehdy ale ale­spoň k předčas­né­mu otevření pře­chodu v Hoře Sv. Kateřiny. Oba part­neři se společně zasloužili o zvýšení prů­chod­nos­ti hran­ic, o rych­le­jší cel­ní odbavování a zjednodušení regionál­ní dopravy. Společné úsilí vyústi­lo do vstupu společnos­ti BES do Eurore­gionu Krušno­hoří a její maji­tel a jed­na­tel Miroslav Kurucz byl zvolen do dopravní komise a zod­pověd­ně se také zapo­jil do hod­no­cených pro­jek­tů přeshraniční spolupráce.
Dopravní komise vznikla hned na počátku čin­nos­ti eurore­gionu v roce 1995 a dlouho ji vedl staros­ta Nové Vsi Antonín Blažek, nyní ji vede staros­ta Dubí Ing. Pípal. První­mi úkoly komise bylo již zmíněné zvýšení prů­chod­nos­ti hran­ic a regionál­ní dopra­va, ale nejvíce zapotře­bí byly na počátku nové hraniční pře­chody. Celých 11 let ved­la komise boj o otevření pře­chodu na Mníšku. Nedo­ceně­na je zás­luha této komise při výs­tavbě obch­vatu Marien­ber­gu a Chomu­to­va s výs­tavbou sil­nice Kří­mov — Hora Sv. Šebestiá­na. Komise společně nedo­pusti­la zdržení ani odklad a neusta­la v tlaku na vlády obou států.
Celou dobu komise pod­porovala myšlenku propo­jení železnice Mol­da­va-Rehe­feld. Necha­la zpra­co­v­at něko­lik studií, přis­pěla k vypra­cov­ání obsáh­le­jších mar­ketinkových studií a pod­poři­la studii proveditel­nos­ti.
O splnění úkolů se zasloužil i Miroslav Kurucz, který se bohužel ze zdravot­ních důvodů rozhodl prá­ci v komisi omez­it. A co by úspěšná člen­ská fir­ma Eurore­gionu Krušno­hoří BES ke své­mu další­mu rozvo­ji potře­bo­vala? Mirek má jas­no – potře­bu­je dis­pečery se znalostí němčiny.
Na obr. Miroslav Kurucz, jed­natel­ka Eurore­gionu Krušno­hoří Ing. Petra Konečná a bývalý jed­na­tel Eurore­gionu Krušno­hoří a autor článku Mgr. Fran­tišek Bína
Na obrázku může být: 3 people, table a indoor