19. Lokální řídící výbor zasedal 16.9.2020 v Mostě

19. Lokál­ní řídící výbor Eurore­gionu Krušnohoří/Erzge­birge  schválil  na svém 19. zasedání všech 7 pro­jek­tových žádostí z Fon­du malých pro­jek­tů v celkové výši dotace 85 617,05 EUR.
Všech­ny pro­jek­ty byly pro­jed­nány v odborných komisích a všech­ny byly doporuče­ny k hlasování bez připomínek.

Český  pro­jekt byl schválen jako náhrad­ní.  Žada­tel pro­jekt real­izu­je na vlast­ní riziko. Prostřed­ky mohou být vypla­ce­ny pouze do výše disponi­bil­ních úspor FMP (zpět­ný tok), s ohle­dem na pořadí náhrad­ních pro­jek­tů.

Jsme velice rádi, že jsme mohli pro­jed­nat podané pro­jek­tové žádosti osob­ně s čle­ny výboru v rám­ci řád­ného zasedání.

Děku­jeme tím­to všem členům za jejich OSOBNÍ účast a kon­struk­tivní jed­nání!

O akcích v rám­ci pro­jek­tů Vás budeme rádi a průběžně infor­mo­vat.

Příští jed­nání výboru se uskuteční 25.11.2020 ve Freiber­gu. Podá­vat žádosti můžete do 14.10. 2020

Tab­ul­ka schválených pro­jek­tů ke stažení zde: Schválené pro­jek­ty LŘV 16.09.2020_Euroregion Krušno­hoříErze­birge