Životní komise v Zooparku v Chomutově

Dne 22.9.2020 se sešla česko-německá komise pro živ­ot­ní prostředí v Zooparku v Chomu­tově a kromě for­mál­ního pro­jed­nání pro­gra­mu u stolu, jsme měli ten­tokrát možnost prohléd­nout si výsled­ky pro­jek­tu Hand­made Nature — Real­izace prak­tick­ých opatření ochrany přírody na pod­poru bio­di­verz­i­ty kul­turní kra­jiny Krušných hor – Erzge­birge pří­mo v terénu. Nejvíce zau­jal čle­ny komise kaš­tanový sad, který  pochází z druhé poloviny 17. sto­letí a je jeden z nejvýz­nam­nějších sadů v České repub­lice, jak počtem tak i stářím kaš­tanovníků.  Je nej­sev­erněji položeným plodícím sadem kaš­tanovníku jedlého v celé Evropě. S pěs­továním jedlých kaš­tanů začali jezuité, kteří byli do Chomu­to­va povoláni roku 1595 Jiřím Popelem z Lobkovic.
Dře­vo kaš­tanovníků je těžké, pevné, tvrdé, pružné a houžev­naté. Používá se pro hrubší nebo venkovní truh­lářské práce. Posky­tu­je nek­val­it­ní pali­vo, ale výtečné dřevěné uhlí.
V rám­ci toho­to pro­jek­tu real­izu­je také Zoopark v chránění kra­jin­né oblasti Fichtel­berg opatření pro zachování zmi­je obec­né. Pro zachování toho­to zají­mavého živočišného druhu v Krušných horách bude nut­né vyvi­nout značné úsilí.

Více o pro­jek­tu:
https://www.sn-cz2020.eu/cz/projekte/gefoerderte_projekte/Handmade-Nature.jsp
http://www.naturschutzzentrum-erzgebirge.de/naturschutz/aktuelle-projekte/handmade-nature/

Zoovláček Amál­ka poté převe­zl čle­ny komise do Skanzenu Stará ves, kde jsme pro­jed­nali s velkým zájmem  násle­du­jící téma­ta:

  1. Česko mění kli­ma

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13557595840-cesko-resi-klima/220562220300002

- pořad ČT, odvysílaný a natočený v Ústeck­ém kra­ji

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13572331754-kapka-vody/

- obsa­hově se pořad věnu­je prob­lem­at­ice adap­tace na kli­mat­ick­ou změnu a vzdělávání v otázce ochrany vody.

  1. Česko-Saská infor­mační plat­for­ma pro sběr, sdílení a analýzu dat o lužické pop­u­laci vlků (OWADIS)

Vzh­le­dem k vývo­ji epi­demi­o­log­ické situ­ace v ČR bude kon­fer­ence zruše­na a nahrazena prezen­tací výsled­ků pro­jek­tu ve for­mě písem­ného repor­tu a komen­to­vané online před­nášky.

Vešk­eré infor­ma­ce ke kon­fer­en­ci, resp. náhrad­ní­mu řešení naleznete i na stránce https://owad.fzp.czu.cz/konference

  1. Aktuál­ní infor­ma­ce z redakční skupiny pro přípravu Pro­gra­mu spolupráce 2021–2027 INTERREG VI

- https://www.sn-cz2020.eu/cz/foerderprogramm/neue_f/basisseite_54.jsp

V závěru jed­nání jsme se rozloučili s dlou­ho­letým předse­dou komise panem Pae­Dr. Jiřím Rothem. Je to celostát­ně uzná­vaný odborník v oboru mykolo­gie, lek­tor a pub­licista v přírodověd­ném oboru, vynika­jící ped­a­gog, bývalý člen škol­ských rad zák­lad­ních škol, komisí, výborů zas­tupi­tel­st­va a rady měs­ta Chomu­to­va. Pře­jeme panu Rothovi pevné zdraví a budeme velice rádi, pokud nás pan Roth bude navštěvo­vat v rám­ci komise jako čest­ný host.

Zoopark Chomu­tov je člen­em naše­ho eurore­gionu a velice nás těší, že v závěru jed­nání nás osob­ně přiví­ta­la ředitel­ka paní Bc. Věra Fryčová, které jsme poděko­vali za stylové zázemí a možnost zde jed­nat.

Příští jed­nání komise je před­běžně plánováno na 8.12.2020 a hlavním tématem budou vlci v Krušných horách.

Ing. Vlas­tim­il Voz­ka, předse­da eurore­gionu
Pae­Dr. Jiří Roth