Německo schválilo výjimky pro přeshraniční styk, zpřísnění pravidel se nevztahuje na občany Ústeckého kraje

Německo na sez­nam rizikových oblastí nově zařadi­lo všech­ny kra­je ČR kromě Ústeck­ého a Moravskoslezského

Výjimky dostali pendleři, mez­inárod­ní dopra­va i lidé, kteří se přes Německo potře­bu­jí dostat domů. Dále jed­náme o tzv. malém pohraničním styku, tedy výjim­ce pro oby­vatele, kteří u hran­ic pří­mo bydlí,“ při­blížil šéf české diplo­ma­cie.

Zpřís­nění pravidel se také neb­ude vzta­ho­vat na občany Ústeck­ého a Moravskoslezského kra­je – ani v jed­nom z regionů za posled­ní týden nepřesáh­lo inci­denční čís­lo nákazy hrani­ci 50. Německé nařízení začíná platit okamžitě.

Zdroj: https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/cestovani_do_recka_bude_zrejme_s_testem.html

Sou­vise­jící články:

https://www.e15.cz/koronahelpdesk-e15/infografika-nemecko-zaradilo-temer-vsechny-ceske-kraje-mezi-rizikove-oblasti-1369084

https://www.lidovky.cz/svet/nemecko-uzavrene-hranice-nechce-ve-hre-jsou-testy-pro-pendlery.A200923_122149_ln_zahranici_libsm?