Vítězem Sportovních her dvou Euroregionů 2020 se stal EUROREGION KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE

SPORTOVNÍ HRY DVOU EUROREGIONŮ 2020 Bíli­na 18.9.2020
Hry se sym­bol­icky po 5. letech vráti­ly zpět do Bíliny, kde to v roce 2016 všech­no zača­lo.
I přes nepřízeň okol­nos­tí se v pátek seš­lo v Bílině na 150 saských a českých mladých sportovců a jejich trenérů, aby sportovně změřili své sily.
Vzh­le­dem k plat­ným omezením v ČR se hry ten­tokráte kon­aly pouze ve třech zák­lad­ních sportech (fot­bal — chlap­ci, vole­jbal dívky a atleti­ka smíšená družst­va). V každém sportu nas­toupi­ly vždy čtyři týmy v tradičních barvách (tým Labe v mod­ré, tým Elbe v zelené, tým Krušno­hoří v čer­vené a tým Erzge­birge ve žluté).
Sportovce přiví­tal hejt­man Ústeck­ého kra­je Oldřich Bubeníček a starost­ka měs­ta Bíli­na paní Zuzana Schwarz Bařtipánová.
V 11:00 hod. se rozběh­ly za ideál­ního počasí jed­notlivé soutěže na sta­dionech FK Bíli­na, AK Bíli­na a v Zelené hale v Tyršově uli­ci.
Atleti­ka ukonči­la své soutěže (60 m, dál­ka, míček, štafe­ta 4x60, 800 m a štafe­ta 4x800 m) jako první. Násled­ně ukončil tur­naj fot­bal. Tradičně nejdelší pro­gram měl vole­jbal.
Výsled­ky:
Fot­bal
 1. tým Erzge­birge
 2. tým Labe
 3. tým Krušno­hoří
 4. tým Elbe
Atleti­ka
 1. tým Erzge­birge
 2. tým Krušno­hoří
 3. tým Labe
 4. tým Elbe
Vole­jbal
 1. tým Krušno­hoří
 2. tým Labe
 3. tým Elbe
 4. tým Erzge­birge
Celkovým vítězem v soubo­ji eurore­gionů se stal Eurore­gion Krušnohoří/Erzgebirge.