Rada jednala na CELIU, a.s.

Dne 25.9.2020 se sešla Rada Eurore­gionu Krušno­hoří na svém jed­nání ve fir­mě Celio a.s., který je před­ní český výrobce a doda­va­tel tuhých alter­na­tivních paliv a spe­cial­izu­je se na eko­log­ické využití odpadu, recyk­laci, ener­get­ické využití a odstranění všech druhů odpadů. Celio, a.s. je člen­em naše­ho eurore­gionu.

V úvo­du jed­nání nám pan Radek Exn­er, ředi­tel společnos­ti a člen rady, fir­mu for­mou krátké prezen­tace před­stavil.
Člen­ové rady pod vedením předsedy eurore­gionu Ing. Vlas­tim­i­la Vozky pro­jed­nali násle­du­jící body:

  1. Zprá­va o čin­nos­ti jed­na­tel­ství
  2. Infor­ma­ce o čin­nos­ti komisí za uplynulé období a aktuál­ní změny
  3. Výsled­ky Lokál­ního řídícího výboru dne 16.9.2020
  4. Aktuál­ní infor­ma­ce z redakční skupiny pro přípravu Pro­gra­mu spolupráce 2021–2027 INTERREG VI
  5. Cena EUROREGINU KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE 2020
  6. Přípra­va česko-německé rady

V závěru jed­nání měli člen­ové rady možnost přímé exkurze.
Příští jed­nání rady je naplánováno na 30.10.2020 v Mostě.