Pohraničí spojuje —výměna zkušeností euroregionů digitálně

Pláno­vaného setkání eurore­gionů dne 6.10.2020 v Drážďanech se náš eurore­gion účast­nil prostřed­nictvím on-line připo­jení spolu s Eurore­gionem Labe a Eurore­gionem Nisa na české straně.
EUREGIO EGRENSIS uspořá­dal videokon­fer­en­ci a my jsme si mohli s německ­ý­mi kol­e­gy vyměnit zkušenos­ti na německo-české a německo-pol­ské hrani­ci v těch­to oblastech:

  • Fond malých pro­jek­tů a dopad COVID 19 na real­izaci pro­jek­tů
  • Aktuál­ní stav přípravy nového pro­gra­mu 2021–2027
  • Zjednodušené paušá­ly pro FMP 2021–2027
  • Nové ini­cia­tivy našich eurore­gionů v přípravě výroční kon­fer­ence AEBR
  • Před­stavení zvlášt­ních přeshraničních pro­jek­tů z eurore­gionů
V příštím týd­nu nás čeká vir­tuál­ní schůz­ka českých eurore­gionů, aby­chom pro­jed­nali a podali společný návrh úpravy využití zjednodušených paušál­ních výda­jů, jehož pilot­ní podobu před­stavil Eurore­gion Nisa.
Děku­jeme EUREGIO EGRENSIS za orga­ni­zaci a možnost sdílet zkušenos­ti v příhraničí.