Koordinační jednání společného sekretariátu OPĚT online

Dnes jsme se rozhodli na zák­ladě vlád­ních opatření mís­to pláno­vaného pra­cov­ní setkání s naši­mi kol­e­gy v Eurore­gionu Erzge­birge ve Freiber­gu uspořá­dat ale­spoň vir­tuál­ní zasedání společného sekre­tar­iá­tu.
Pro­jed­nali jsem násle­du­jící body:
 1. Orga­ni­zace zasedání odborných komisí do konce roku 2020
  Pláno­vané ter­míny komisí v listopadu 2020 budou pře­sunuty .
 2. Lokál­ní řídící výbor 25.11. 2020 Freiberg
    Rozhodování o pro­jek­tech se uskuteční for­mou OBĚŽNÉHO ŘÍZENÍ.
 3. Česko-německá rada 26.11.2020 Zámek Valdšte­jnů, Litvínov
  O orga­ni­zaci zasedání a slavnos­t­ním předání CENY EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE budeme jed­nat s přís­lušný­mi předsedy vzh­le­dem k epi­demi­o­log­ick­é­mu vývo­ji.

  Aktuál­ní infor­ma­ce budeme sdílet na Face­booku a na našich stránkách www.euroreg.cz.
  Všem pře­jeme plno sil a opti­mis­mu!