Sasko je připravené pomoci Ústeckému kraji s péčí o pacienty s těžkým průběhem covidu-19

Ústecký kraj už má zam­lu­vené tři hote­ly pro pacien­ty s lehčím průběhem nemo­ci covid-19. Mají sloužit jako zálo­ha po naplnění nemoc­nic v kra­ji. V pří­padě nedostatku akut­ních lůžek je připravené kra­ji pomo­ci i soused­ní Sasko.

Sasko nabíd­lo kra­ji výpo­moc s hos­pi­tal­iza­cí pacien­tů ve vážném stavu na tzv. akut­ních lůžkách.

„Máme urči­tou nabíd­ku ze saské strany, že by mohli být naši paci­en­ti umístěni v nemoc­nicích na akut­ních lůžkách, pokud by se tam samozře­jmě situ­ace výrazně nezhorši­la. Momen­tál­ně je tam ale situ­ace mno­hem lep­ší než u nás. Podle prvních jed­nání, pokud by k tomu doš­lo, tak by byla pravděpodob­ně péče částečně hrazena naši­mi zdravot­ní­mi pojišťov­na­mi a částečně sask­ou vlá­dou,“ infor­moval hejt­man Oldřich Bubeníček z KSČM.

Pokud by se naplni­la lůž­ka v nemoc­nicích v regionu, má kraj zajištěné i tři hote­ly, kam by se pře­sunuli paci­en­ti s mírnějším průběhem nákazy coro­n­avirem.

„Jed­no zařízení je v Teplicích, druhé v Mostě, další v Chomu­tově. Pod­mínk­ou těch­to zařízení bylo min­imál­ně 100 lůžek, aby tam byla prádel­na a aby tam byla zajiště­na možnost stravování, tedy aby tam byla kuchyň,“ doplnil Bubeníček.

V poho­tovosti je zároveň bývalý zámek v Hliňanech na Ústecku, kde by měli být v karan­téně lidé bez domo­va. V posled­ních dnech tam měla chari­ta jed­nu klien­tku.

Zdroj:https://sever.rozhlas.cz/sasko-je-pripravene-pomoci-usteckemu-kraji-s-peci-o-pacienty-s-tezkym-prubehem-8340354?fbclid=IwAR18Tvb4cxIs_s1IuA1vKI_XBNW89SQEjZQGHTgdci312tE84hYZN4WxFb0