PODPORA ROZVOJE REGIONŮ 2021- MMR VYHLAŠUJE NOVÉ VÝZVY

Min­is­ter­st­vo pro míst­ní rozvoj vyh­lašu­je s účin­nos­tí ke dni 12. říj­na 2020 výzvy k před­kládání žádostí do pro­gra­mu Pod­po­ra rozvo­je regionů 2019+ na rok 2021 v pod­pro­gramech Pod­po­ra obnovy a rozvo­je venko­va, Pod­po­ra obcí s 3 001 – 10 000 oby­vateli a Pod­po­ra obcí s více než 10 000 oby­vateli.

Více infor­ma­cí:

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2021

„Na rozvoj regionů, cestovního ruchu a bydlení jsou už připraveny 4,5 miliardy,“ říká ministryně Dostálová

Národ­ní dotace pro rok 2021 jsou připrave­ny. Prvním vyh­lášeným pro­gramem je „Pod­po­ra rozvo­je regionů 2019+“, pro který máme 3,011 mil­iardy korun. V dalších týd­nech budou násle­dovat pro­gramy na pod­poru ces­tovního ruchu a bydlení.

Více infor­ma­cí:

https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/na-rozvoj-regionu,-cestovniho-ruchu-a-bydleni-jso?fbclid=IwAR18Tvb4cxIs_s1IuA1vKI_XBNW89SQEjZQGHTgdci312tE84hYZN4WxFb0