Aktualizace podmínek pro cestování do Saska

Podmínky pro pendlery a cestující se na saské straně nemění

Sasko tak i nadále umožňu­je svým občanům ces­tu do rizikové oblasti včet­ně ČR na 48 hodin bez nut­nos­ti dispono­vat neg­a­tivním testem či setr­vat v karan­téně. Tato výjim­ka se však netýká soukromých cest za kul­tur­ou, sportovním utkáním, veře­j­nou slavnos­tí či podobou vol­nočasovou aktiv­i­tou.
  Každý, kdo při­jíždí do Sas­ka z rizikové oblasti, tedy i České repub­liky, na déle než 24 hodin, je povi­nen ode­brat se pří­mou ces­tou do 14denní karan­tény, nebo dispono­vat neg­a­tivním výsled­kem tes­tu na SARS-CoV 2, který nebyl prove­den dříve než 48 hodin před vstu­pem do Němec­ka.
  Oso­by při­jíždějící do Sas­ka z Čes­ka na méně než 24 hodin nepotře­bu­jí absolvo­vat test na SARS-CoV 2, nemusí ani setr­vat v karan­téně.
  Výsled­ky testů pořízených v ČR jsou v Německu akcep­továny. Atest musí být v německ­ém či anglick­ém jazyce. Všem držitelům neg­a­tivního tes­tu doporuču­jeme jej po 14 dnů ucho­vat pro pří­pad­nou namátkovou kon­trolu ze strany německ­ých orgánů.
  V celém Německu platí mimo jiné výjim­ka pro tranz­it a pro pra­cov­níky mez­inárod­ní logis­tiky. Pozor, tato výjim­ka se nevz­tahu­je na ces­tu na letiště v Drážďanech a v Lip­sku. Ces­ta za účelem odle­tu není považová­na za tranz­it.