Euroregiony se připravují na nové dotační období 2021–2027 INTERREG VI A

Když nám součas­né situ­ace neu­možni­la se setkat s kol­e­gy v eurore­gionech na české straně, uspořá­dal Eurore­gion Nisa vir­tuál­ní jed­nání české části k přípravě nového dotačního období.
V úvo­du jsme si opět vyměnili zkušenos­ti na téma Covid ‑19, jeho dopady na Fond malých pro­jek­tů, real­izace pro­jek­tů a orga­ni­za­ční opatření v chodu sekre­tar­iátů.
Mgr. Ondřej Havlíček nám před­stavil výsled­ky jed­nání z posled­ní bina­cionál­ní redakční skupiny, jejíž čle­ny jsou vedle Řídícího a Národ­ního orgánu jak zás­tup­ci saských min­is­ter­stev, českých kra­jů a obchod­ních a sociál­ních part­ner­ských insti­tucí, tak zás­tup­ci eurore­gionů obou zemí.
Hlavním tématem ale byly ten­tokrát ZJEDNODUŠENÉ VÝDAJE. Shodli jsme na tom, že pri­or­i­tou všech eurore­gionů je možnost uplatňo­vat v nad­cháze­jícím období zjednodušené výda­je tak, aby doš­lo k odle­hčení admis­tra­tivní zátěže pro žadatele.
Náš jed­not­ný návrh bude před­staven německ­ým eurore­gionům na videokon­fer­en­ci POHRANIČÍ SPOJUJE, které je plánováno dne 10.11.2020.
V závěru jed­nání nám byla před­stave­na prezen­tace MMR IROP 2021 — 2027 a fondy, ovlivňu­jící přípravu:
  REACT-EU
Cca 1 mld. EUR do IROP 2014 – 2020 (nová pri­or­it­ní osa; nut­nost témat v reak­ci na násled­ky COVID-19; v součas­né době se o nich vyjed­nává s EK — UV č. 811/202

RRF (Fond Obnovy)
Cca 7,3 mld. EUR na „reform­ní téma­ta“ (dotace&půjčky); řídí MPO; v součas­né době probíhá přípra­va Národ­ního plánu obnovy
JTF (Fond spravedlivé trans­for­ma­ce)
Cca 1,6 mld. EUR pro „uhel­né regiony“; přípra­va tzv. plánů a mech­a­nis­mu trans­for­ma­ce (MMR); imple­men­tace prostřed­nictvím samostat­ného OP (bude řídit MŽP)
Podrob­něji na https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021–2027.

Těšíme se další kon­struk­tivní jed­nání a děku­jeme Eurore­gion Nisa za pro­fe­sionál­ní orga­ni­zaci a přípravu.