Hornický region je na seznamu Unesco. Stojí za návštěvu a nově nabízí i virtuální prohlídky

Propagu­jeme s E‑deníky.cz Mon­tan­re­gion Krušné Hory — Erzge­birge a pro­jekt VIRTUAL TOUR z Fon­du malých pro­jek­tů, který real­izu­je Pod­krušno­horské tech­nické muzeum s pro­jek­tovým part­nerem, městem Marien­berg.
Pro­jek­ty pod­poru­je EU, z Pro­gra­mu pod­pory přeshraniční spolupráce mezi Česk­ou repub­lik­ou a Svo­bod­ným státem Sasko 2014–2020

Hor­nický region Krušno­hoří není jen těžbou poz­na­me­naná kra­ji­na, ale kra­ji­na, která před­stavu­je mimořád­né kul­turní dědictví. Její nej­cen­nější části byly v čer­ven­ci letošního roku zap­sány na sez­nam svě­tového dědictví UNESCO. To přináší také pod­ně­ty k další­mu rozvo­ji toho­to regionu.

Mon­tan­re­gion Erzgebirge/Krušnohoří před­stavu­je kra­jinu Krušno­hoří jako jedineč­nou hor­nick­ou kra­jinu svě­tového výz­na­mu. Na webových stránkách Mon­tan­re­gion Erzgebirge/Krušnohoří http://montanregion.cz/cs/ se můžete blíže seznámit se vše­mi dvaad­vaceti oblast­mi, které se nyní nacháze­jí na sez­na­mu UNESCO. Sklá­da­jí se z 22 kom­po­nent (součástí), z nichž 17 se nachází na německé a pět na české straně, které společně reprezen­tu­jí his­toricky vytvoře­nou krušno­horsk­ou kul­turní kra­jinu.

„Mon­tan­re­gion Erzgebirge/Krušnohoří je jeden z těch nejúspěšnějších pro­jek­tů, který obě strany eurore­gionu úzce propo­ju­je. Když se o něm poprvé kon­cem devadesátých let zača­lo jed­nat, jen málok­do si uvě­domil jeho výz­nam. S první­mi před­stava­mi při­jeli v roce 1998 do Mostu za předsed­kyní komise pro muzea a kul­turní památky Eurore­gionu Krušno­hoří PhDr. Libuší Poko­rnou, která byla tehdy součas­ně i ředitelk­ou mosteck­ého muzea,dva výz­nam­ní pro­fe­soři freiber­ské Bergakademie, Dr. Roland Lad­wig a Dr. Hel­muth Albrecht.

První, kdo se se přípravy na české straně pak ujal, byla pak právě Libuše Poko­rná. Eurore­gion Krušno­hoří schválil první pro­jek­tové záměry a studie, na čet­ných pra­cov­ních setkáních se vymezi­lo území a obsa­hové zaměření. Velký pokrok v prosazení toho­to záměru bylo zapo­jení Ústeck­ého kra­je, který převzal admin­is­traci a celkovou real­izaci­na české straně.

Pro­jekt Stře­do­evrop­ská kul­turní kra­ji­na Mon­tan­re­gion Erzgebirge/Krušnohoří – ces­ta ke svě­tové­mu dědictví UNESCO podaly společně jako návrh na listinu svě­tového dědictví obě strany. Ústecký kraj byl pak žadatelem i pro­jek­tovým part­nerem dalších velkých i malých pro­jek­tů v pro­gra­mu na pod­poru přeshraniční spolupráce,“ sdělu­je Mgr. Fran­tišek Bína, bývalý jed­na­tel a zak­la­da­tel sdružení Eurore­gion Krušno­hoří.

Ofi­ciál­ní­mi part­nery pro­jek­tu se pak staly Ústecký kraj, Tech­nická uni­verzi­ta — Bergakademie Freiberg, Oblast­ní muzeum v Mostě a Spolek Mon­tan­re­gion Erzge­birge, e.V. z Freiber­gu. „Real­izace pro­jek­tu neby­la zdale­ka tak snad­ná, jak by se moh­lo zdát, trvala 20 let a bylo tře­ba překonat mno­ho nes­nází, doplňo­vat pro­jek­tovou žádost podle názoru a mno­hdy výtek ze strany komisařů UNESCO aSvě­tového výboru UNESCO.

Pro­jekt musel být dokonce přepra­cov­án a podán nový, až konečně6. čer­vence 2019 doš­lo k zápisu na sez­nam Svě­tového dědictví UNESCO. Schválením pro­jek­tu ale práce zdale­ka nekončí. Odvíjí se od něj celá řada dalších pro­jek­tů, které náš společný region budou prezen­to­vat a zcela jistě ho tur­i­sticky zatrak­tivní. Hor­nictví bylo nejen zdro­jem obživy jeho oby­va­tel, ale umožni­lo nebý­valý rozvoj i kul­tu­ry, jak dok­ladu­jí dochované nád­h­erné kul­turní památky v obou částech Krušno­hoří,“ dodává Fran­tišek Bína.

TIP REDAKCE: NAVŠTIVTE VIRTUÁLNĚ ŠTOLU

Navš­tivte vir­tuál­ně Štolu pan­ny Marie Pomoc­né díky pro­jek­tu Vir­tu­al tour – Krušné hory. Vir­tuál­ní prohlíd­ku připrav­i­lo v rám­ci pro­jek­tu z Fon­du malých pro­jek­tů Pod­krušno­horské tech­nické muzeum s pro­jek­tovým part­nerem městem Marienberg.Projekt byl pod­pořen z Fon­du malých pro­jek­tů, který Eurore­gion Krušno­hoří spravu­je v rám­ci Pro­gram na pod­poru přeshraniční spolupráce mezi Česk­ou repub­lik­ou a Svo­bod­ným státem Sasko 2014–2020.

Vir­tuál­ní prohlíd­ka Štoly pan­ny Marie Pomoc­né zde: https://my.matterport.com/show/?m=fYK3L5mdTBG.