Rada Euroregionu Krušnohoří dne 30.10.2020 PER ROLLAM

  Na zák­ladě dnešního osob­ního jed­nání s předse­dou eurore­gionu Ing. Vlas­tim­i­lem Vozk­ou jsme se rozhodli pláno­vanou Radu Eurore­gionu Krušno­hoří dne 30.10.2020 uskutečnit for­mou PER ROLLAM.
Pro­gram rady v oběžném řízení:
1. Zprá­va o čin­nos­ti jed­na­tel­ství
2. Per­son­ál­ní změny v německé části jed­na­tel­ství
3. Přípra­va LŘV 25.11.2020 Freiberg
4. Aktuál­ní infor­ma­ce z redakční skupiny pro přípravu Pro­gra­mu spolupráce 2021–2027 INTERREG VI – návrh zjednodušených paušálů FMP
5. Cena EUROREGINU KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE 2020 – orga­ni­zace
6. Přípra­va česko-německé rady 26.11.2020 Litvínov — pro­gram
Všem Vám i vašim rod­inám a blízkým pře­jeme hod­ně zdraví, sil a opti­mis­mu!