Německo zpřísňuje opatření pro cestování. Lidé by neměli jezdit ani za příbuznými

Od pondělí také neb­ude možné uby­tování v hotelových zařízeních v pří­padě tur­i­stick­ých cest. Uby­tování v hotelových zařízeních bude možné pouze v pří­padě pracovních/služebních cest nebo v pří­padě exis­tence jiného závažného důvo­du.

Spolkový min­istr vni­tra Horst See­hofer sdělil, že dojde k posílení závo­jového pátrání (do vzdálenos­ti 30 km od hran­ice) za účelem kon­troly dodržování opatření u ces­tu­jících, při­jíždějících z rizikových oblastí (tedy i ČR). Toto opatření vychází z dohody uza­vřené mezi spolkem a spolkový­mi země­mi.

Spolková vlá­da schválila návrh zákona, který mj. obsahu­je povin­nost dig­itál­ní reg­is­trace za účelem lep­šího mon­i­toringu u ces­tu­jících při­jíždějících z rizikových oblastí. Oso­by, které ces­tu­jí bez závažného důvo­du do rizikové oblast, neob­drží po návratu finanční kom­pen­zace v sou­vis­losti s povin­nou karan­té­nou.

Zdroj: http://www.e‑mostecko.cz/zpravy/most/155192-nemecko-zprisnuje-opatreni-pro-cestovani-lide-by-nemeli-jezdit-ani-za-pribuznymi?fbclid=IwAR1g5b2ilK0Wn-Q5LHd_7FZPRx_hf9fxCDA95AcokFR4piEa2av1bMuq94s