Sasové se k Čechům neobracejí zády, hranice nechají otevřené i v karanténě

Sasko během nad­cháze­jící listopadové celoněmecké karan­tény neomezí malý pohraniční styk s Českem a nadále umožní Čechům vst­up na své území bez koron­avi­rové tes­tu až na 24 hodin. Rozhod­nutí Sas­ka zna­mená, že lidé mohou nadále bez prob­lémů dojíždět přes hran­ice za prací, zapovězené nej­sou ani ces­ty za nákupy či tankováním.

Situaci na hraničním přechodu Boží Dar - Oberwiesenthal monitorují i kvůli...
Ilus­trační foto: Situaci na pře­chodu Boží Dar — Ober­wiesen­thal mon­i­toru­jí i kvůli možné­mu pohy­bu migrantů hlíd­ky německé poli­cie.
foto: Václav Šlauf, MAFRA

Celé Německo se od pondělí 2. listopadu kvůli prud­ké­mu nárůs­tu nových pří­padů koron­aviru uchýlí po zbytek měsíce do rozsáh­lé karan­tény, kdy budou uza­vřené restau­race, kina, divad­la nebo hote­ly pro tur­i­stické ces­ty, otevřené ale zůs­tanou obchody, školy a školky.

Vzh­le­dem k horšící se epi­demické situaci uvažo­vala podle deníku Säch­sis­che Zeitung saská min­istryně zdravot­nictví Petra Köp­pin­gová o zpřís­nění pod­mínek přeshraničního styku s Českem, ale saská vlá­da se proza­tím k tématu staví váhavě. Nespoko­jenost s návště­va­mi z České repub­liky, kter­ou Německo považu­je za epi­demicky rizikovou oblast, mez­itím na sociál­ních sítích vyjádři­la řada oby­va­tel Sas­ka.

Podle součas­ných pravidel musí lidé při ces­tě z rizikové oblasti v Německu nas­toupit do karan­tény, kter­ou mohou po pěti dnech ukončit neg­a­tivním koron­avi­rovým testem. Z této povin­nos­ti jsou vyj­mu­ti napřík­lad pendleři, kteří se ale v Bavorsku musí pravidel­ně podrobo­vat testům na koron­avir.

Sasko zachova­lo vol­nější post­up a dosud bez karan­tény či tes­tu umožňo­va­lo Čechům až 24hodinovou návštěvu, oby­vatelům Sas­ka pak povolo­va­lo pobyt v Česku až 48 hodin. Od pondělí se ale pod­mínky sjed­notí na 24 hod­inách.

Saské nařízení, které umožňu­je přeshraniční nákupy, nicméně opako­vaně zmiňu­je nut­nost dodržování hygien­ick­ých pravidel a také vyzývá ke zvážení nezbyt­nos­ti takových cest. „Post­up saské vlády lze chá­pat jako apel na osob­ní zod­pověd­nost německ­ých i našich občanů namís­to tvrdé reg­u­lace,“ sdělil ČTK český velvys­lanec v Německu Tomáš Kaf­ka.

Autoři: iDNES.czČTK