Historickou Hřebenovou cestu znovu objevují nadšenci ze spolku Krušnohorská hřebenovka

1. červ­na 2019 založili Jan Bělohlávek, Radek Hrdlič­ka a Radek Bělohlávek spolek Krušno­horská hřeben­ov­ka. Před­cházel tomu nákup dobových map a průvod­ců, vytyčení trasy his­torické Hřeben­ové ces­ty v součas­ných mapách a něko­lik průzkum­ných výprav na mís­ta, kde již ces­ty dávno nej­sou vyz­načené.

Násle­dova­lo rozdělení krušno­horské části Hřeben­ové ces­ty na den­ní úseky s ohle­dem na možnos­ti uby­tování a max­imál­ní délku jed­no­ho úseku 30 kilo­metrů.

Zájem o his­torii starých cest probudili ve členech spolku Milan „Pekky“ Bouš­ka a Milan „Fred“ Pištěk se svo­jí Vyvezenou výs­tavou His­torické dálkové tur­i­stické trasy. Více infor­ma­cí získáte na jejich stránkách: kammweg.cz a severnipolabi.cz.

Zdroj:
https://sever.rozhlas.cz/historickou-hrebenovou-cestu-znovu-objevuji-nadsenci-ze-spolku-krusnohorska-8352646?fbclid=IwAR0RopSDje_B9Ss3lR_uJPQIlUAjfv9UQv6NfFRk4XwB-_kDq6HJf5gv0_I