Další výzva: Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Min­is­ter­st­vo pro míst­ní rozvoj vyh­lási­lo další výzvu Pod­pro­gra­mu „Demo­lice budov v sociál­ně vyloučených lokalitách“. Pod­pro­gram je zaměřen na pod­poru demolic budov v obcích s rizikem vzniku sociál­ně vyloučené lokali­ty . Demo­lice objek­tu bude násle­dová­na celkovou revi­tal­iza­cí pros­toru, včet­ně možné výs­tav­by objek­tu, který bude sloužit jiné­mu účelu než sociál­ní­mu bydlení. Cílem pod­pro­gra­mu je připrav­it území tak, aby jej bylo možné znovu plno­hod­not­ně využít v dalším rozvo­ji obce a zamez­it tak vzniku oblastí se sociál­ní seg­re­gací.

Zdroj: http://www.hsr-uk.cz/dalsi-vyzva-demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach/?fbclid=IwAR2Wg66-5PI00m1Bxy_8z04eVIANPvt8vq_tggF5gkBfnyCoDH65JeqSMJo