Malý pohraniční styk neomezeně dále možný — platí od 2.11.2020

Saské sociál­ní min­is­ter­st­vo uprav­i­lo saská karan­tén­ní pravid­la pro ces­tu­jící ze zahraničních rizikových oblastí. Zák­la­dem je spolková vzorová vyh­láš­ka. Nová vyh­láš­ka platí od 2. do 30. listopadu 2020. Oso­by, které při­jíždějí do Sas­ka ze zahraničí a v posled­ních deseti dnech se v libo­vol­nou chvíli zdržo­valy v rizikové oblasti (podle zařazení Insti­tu­tu Rober­ta Kocha), se musí neprodleně na dobu 10 dnů (dříve 14 dnů) po svém přices­tování zdržo­vat stále ve svém bytě. Domácí karan­té­na může být ukonče­na nejdříve po 5 dnech neg­a­tivním testem na koron­avirus. Testování může být prove­de­no nejdříve pět dní po pří­jez­du.

Saská vlá­da důrazně doporuču­je neuskutečňo­vat ces­ty, které nej­sou nezbyt­ně nut­né.

Nová vyh­láš­ka mění výjimky z domácí karan­tény. Malý pohraniční styk, např. za účelem nákupů nebo tankování, je od toho­to okamžiku možný až na 24 hodin v obou směrech bez karan­tény. Obec­ně jsou z karan­tény vyj­mu­ty navíc tyto oso­by:

- Oso­by, které při­jíždějí za účelem návštěvy příbuzných prvního stup­ně, manžela nebo part­nera s nímž neži­jí ve společné domác­nos­ti nebo na zák­ladě stří­davé rodičovské péče.

- Oso­by, které žijí v Sasku a do zahraniční rizikové oblasti z nezbyt­ných důvodů ces­tu­jí za účelem výkonu zaměst­nání, stu­dia nebo vzdělání a pravidel­ně se ale­spoň jed­nou týd­ně vrace­jí do svého bydliště (pendleři).

- Oso­by, které bydlí v zahraniční rizikové oblasti a pravidel­ně ces­tu­jí do Sas­ka za účelem výkonu zaměst­nání, stu­dia nebo vzdělání a ale­spoň jed­nou týd­ně se vrace­jí do svého bydliště (pendleři).

- Oso­by (mimo pendlery), které při­jíždějí do Sas­ka na omezenou dobu max. 72 hodin z nezbyt­ných důvodů sou­vise­jících s výkonem jejich zaměst­nání, stu­dia nebo vzdělání nebo se po tuto dobu zdržo­valy v rizikové oblasti (např. obchod­ní­ci).

- Zaměst­nan­ci ve zdravot­nictví pro neod­klad­né zdravot­ní ošetření (např. v sou­vis­losti s trans­plan­tací).

- Zaměst­nan­ci v oblasti přeshraniční dopravy (např. řidiči nák­lad­ních aut a piloti).

Z karan­tény jsou vyj­mu­ty i tyto oso­by, ale za pod­mínky před­ložení neg­a­tivního korona tes­tu, který nes­mí být starší 48 hodin:

- Oso­by, jejichž čin­nost je nezbyt­ná pro právní styk, zas­tupi­tel­st­va, popř. orgány EU, diplo­mat­ické styky a správu.

- Oso­by, jejichž čin­nost je nezbyt­ná pro fun­gování zdravot­nictví.

- Oso­by, které při­jíždějí z důvo­du návštěvy příbuzných ve 2. stup­ni.

- Oso­by, které při­jíždějí z důvo­du neod­klad­ného lékařského ošetření.

Níže link na ochran­nou vyh­lášku:

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/2020_10_30_SaechsCoronaSchutzVO.pdf

a na karan­tén­ní vyh­lášku:

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SaechsCoronaQuarantaeneVO-20201030.pdf

Dne 31.10.2020 vyda­lo min­is­ter­st­vo tiskovou zprávu, vztahu­jící se pří­mo k malé­mu pohraniční­mu styku:

https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/242406

Zdroj: https://www.mzv.cz/dresden/cz/zpravy_a_udalosti/maly_pohranicni_styk_neomezene_dale.html