Pohraničí spojuje. Euroregiony se připravují na nový Program spolupráce 2021–2027 INTERREG VI A

Pohraničí spo­ju­je. Eurore­giony se připravu­jí na nový Pro­gram spolupráce 2021–2027 INTERREG VI A
Dne 10.11. 2020 se uskutečni­la  videokon­fer­ence budoucí finan­cov­ání Fon­du malých pro­jek­tů. Eurore­giony na české i německé straně — Eurore­gion Erzge­birge, Eurore­gion Labe, EUREGIO EGRENSIS, Eurore­gion Nisa a Eurore­gion Elbe pro­jed­ná­valy hlavní avi­zo­vané téma, čímž byla meto­da využití zjednodušených paušál­ních výda­jů pro Fond malých pro­jek­tů a stanovení indiká­torů. České eurore­giony před­stavi­ly před­jed­naný návrh, který připrav­il Eurore­gion Nisa našim německ­ým kolegům. Společně jsme potom disku­to­vali o finál­ní podobě návrhu v jed­notlivých fázích od podání žádosti až po pro­pla­cení. Důraz je stále kladen na odle­hčení admin­is­tra­tivní zátěže pro žadatele a pře­sun těžiště kon­trol na mís­to real­izace malého pro­jek­tu.
Návrh bude před­ložen k pro­jed­nání řídící­mu a národ­ní­mu orgánu.
Mgr. Ondřej Havlíček z Eurore­gionu Nisa připrav­il také návrh rozdělení alokace na jed­notlivé speci­fické cíle. Tato prob­lemati­ka bude před­mětem jed­nání na dalším setkání redakční skupiny pro pro­gramové období 2021–2027. Tab­ul­ka byla rozes­lá­na radě naše­ho eurore­gionu k návrhům alokace.