Foto: ČTK

Nové saské nařízení od 17.11.2020/PŘESHRANIČNÍ STYK

 Nové saské pod­mínky vstupu do Svo­bod­ného stá­tu Sasko, s plat­nos­tí od zítra 17.11.2020!
  Od zítře­jšího dne bude dle nového saského nařízení možné vstoupit do Sas­ka na max. 12 h, a to pouze ze závažného důvo­du. Ces­ty nes­mí sloužit k nákup­ní tur­is­tice, návštěvě sportovních akcí, kul­turních akcí a veře­jných slavnos­tí.
  Výjimky z opatření nadále tvoří: návštěvy rodiny 1. stup­ně, part­nera — neži­jícího ve ste­jné domác­nos­ti, tranz­it, lékař, péče o dítě, pendleři, stu­den­ti a žáci, i oso­by, které ces­tu­jí za výkonem práce a eko­nom­ické čin­nos­ti.
12 h platí nyní, dle nového saského nařízení, i pro ces­ty ze Svo­bod­ného stá­tu Sas­ka do České repub­liky. A to se ste­jný­mi pod­mínka­mi, jak již je výše zmíněno.