Stop koronaturistům z Česka, žádají Němci. Přes zákazy sem Češi dál jezdí nakupovat.

Saský pre­miér Michael Kretschmer žádá, aby lidé kvůli pan­demii nemo­ci covid-19 nejezdili nakupo­vat, tanko­vat a lyžo­vat do České repub­liky. Prohlásil také, že zem­ské úřady budou důsled­něji kon­trolo­vat dodržování povin­né karan­tény. Sasko rovněž požádá spolkovou policii o častější namátkové kon­troly na pomezí s Českem a Polskem, aby si posvíti­lo na Čechy a Poláky, kteří sem jezdí nakupo­vat.
Němci požadují přísnější kontroly na hranicích s Českem. Vadí jim, že navzdory zákazům a špatné epidemiologické situaci v ČR k nim jezdí Češi dále na nákupy.
Něm­ci požadu­jí přís­nější kon­troly na hran­icích s Českem. Vadí jim, že navz­do­ry zákazům a špat­né epi­demi­o­log­ické situaci v ČR k nim jezdí Češi dále na nákupy. | Foto: Reuters

Ačko­liv jsou přeshraniční ces­ty za nákupy jsou zakázané, něk­teří lidé ale omezení nere­spek­tu­jí. Sasko v úterý kvůli vážné epi­demické situaci rozhod­lo o dalším zpřís­nění hygien­ick­ých pod­mínek.

Kdo do Čes­ka odjede, bude po návratu muset podle Kretschmera nejméně do dese­ti­den­ní karan­tény. “Toto pravid­lo budeme vymáhat,” řekl po ponděl­ním jed­nání se zás­tup­ci hospodářských odvětví. Saský pre­miér k dodržování pravidel vyz­val Sasy v době, kdy německá média včet­ně nejčtenějšího deníku Bild poukazu­jí na to, že do Sas­ka za nákupy stále jezdí Češi, ačkoli takové ces­ty již nej­sou pov­olené.

Stop koronaturistům z Česka

“Zas­tavte konečně ‘korona­tur­isty’,” vyzývá Bild v článku, kde upo­zorňu­je na nedostatečné kon­troly na hran­icích s Českem. “Zatím­co Sasům je pov­oleno pohy­bo­vat se jen v okruhu 15 kilo­metrů, nakupu­jící tur­isté z České repub­liky jezdí zcela nekon­trolo­vaně přes hran­ice,” píše list a upo­zorňu­je, že ačko­liv Češi měli nejhorší koron­avi­rové sta­tis­tiky na světě, hran­ice zůsta­la otevřená nejen pro dojíždějící, ale i pro nakupu­jící. Zákaz přišel až 17. listopadu, stále však chy­bí hraniční kon­troly. Češi toho využí­va­jí a při­jíždějí za nákupy dál.

Saská vlá­da chce navíc požá­dat spolkovou policii, která má na starosti ostrahu hran­ic, aby na pomezí s Českem a Polskem prováděla častější namátkové kon­troly. Pokud spolková poli­cie zjistí pří­pady možné porušení karan­tén­ních pravidel, poku­ty neudělu­je, ale předává infor­ma­ce hygieně. Spolková poli­cie ČTK sdělila, že poku­ty v této oblasti jsou v pravo­mo­ci zem­ských úřadů, tedy i míst­ní hygieny.

Sasko si nyní v poč­tu nových pří­padů na 100 000 oby­va­tel během sed­mi dní vede z celého Němec­ka nejhůře. Podle sta­tis­tiky Insti­tu­tu Rober­ta Kocha (RKI) je v Sasku 319 nových pří­padů na 100 000 oby­va­tel během sed­mi dní. V žád­né jiné německé zemi ten­to ukaza­tel nepře­sahu­je hod­no­tu dvou set. Dva saské okresy, Budyšín a Saské Švý­carsko-Východ­ní Krušno­hoří, které hraničí s Českem, hlásí přes 500 nových pří­padů na 100 000 oby­va­tel během sed­mi dní.

Koronavirus v Německu

Lipsko, koronavirus-demonstrace

Nákaza koron­avirem se v Německu s 83 mil­iony oby­va­tel v uplynulých 24 hod­inách potvrdi­la podle RKI u 14 054 lidí a dalších 423 osob s onemoc­něním covid-19 zemře­lo. V Sasku, kde žijí čtyři mil­iony lidí, za pondělí přiby­lo 1469 nových pří­padů a dalších 15 lidí zemře­lo na kom­p­likace sou­vise­jící s infekcí.

Kvůli dra­mat­ické situaci se Sasko rozhod­lo ještě více zpřís­nit stá­va­jící omezení. Již nyní je v Sasku omezen vol­ný pohyb za sportem a procházka­mi do vzdálenos­ti 15 kilo­metrů od bydliště v těch okresech, které vykazu­jí více než 200 nových pří­padů na 100 000 oby­va­tel během sed­mi dni. Takových okresů je v Sasku větši­na včet­ně metro­pole Drážďan. Omezeny je v těch­to okresech také prodej a konzu­mace alko­holu na veře­jnos­ti.

Mezi v úterý ohlášená nová opatření, která vstoupí v plat­nost v pondělí, patří uza­vření škol a školek. Od pondělí 14. pros­ince se tak školá­ci budou podob­ně jako na jaře učit z domo­va. Zavřou se také obchody, které nen­abíze­jí zboží kaž­do­den­ní potře­by. Prodej vánočních stromků je ale pov­olen, fun­go­vat mohou i kadeřnictví.

V Sasku bude rovněž zpřís­něno chys­tané uvol­nění mezi Váno­ce­mi a Novým rokem. Uvol­nění, kdy se bude moci v soukromí sejít až deset lidí z vícero domác­nos­tí, bude platit jen od 23. do 27. pros­ince. Součas­né pravid­lo setkávání lim­i­tu­je na pět lidí z nejvýše dvou domác­nos­tí.

Ačkoli se saská vlá­da nedo­hod­la na zákazu demon­strací, pláno­vaný sobot­ní protest v Drážďanech pro­ti karan­tén­ním opatřením byl v úterý rad­nicí zapovězen. Rad­nice to zdůvod­ni­la složi­tou epi­demick­ou situ­ací. Na akci, kter­ou svola­lo hnutí Quer­denken (Nekon­venční myšlení), se podle lis­tu Säch­sis­che Zeitung chys­tali i čeští radikálové. Hnutí se pro­ti pos­to­ji drážďan­ské rad­nice chce bránit soud­ní ces­tou.

Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/sasky-premier-varoval-pred-nakupy-a-lyzovanim-v-cesku-hrozi/r~36302aee395511eb80e60cc47ab5f122/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.lptag&dop_ab_variant=null