Německo prodlužuje lockdown do 10. ledna 2021

Německo prod­lužu­je částečný lock­down až do 10. led­na. Oznámi­la to kan­cléř­ka Angela Merkelová po středečním jed­nání s min­istry spolkových zemí.

Šéf ústavu Institutu Roberta Kocha pro kontrolu a prevenci nemocí Lothar Wieler

Šéf ústavu Insti­tu­tu Rober­ta Kocha pro kon­trolu a pre­ven­ci nemocí Lothar Wiel­er Foto: Pool, Reuters

„V zásadě zůstává stav takový, jaký je,“ řekla Merkelová. To zna­mená, že nadále zůs­tanou uza­vřené kavárny, restau­race a bary, nefun­gu­jí divad­la muzea a další vol­nočasové aktiv­i­ty. Obchody zůstá­va­jí otevřené za dodržení přís­ných hygien­ick­ých pod­mínek, to samé platí pro služ­by, jako napřík­lad kadeřnictví.

„Virus nezná hran­ice ani čas,“ prohlásil Lothar Wiel­er, šéf ústavu pro kon­trolu a pre­ven­ci nemocí s názvem Insti­tut Rober­ta Kocha (RKI). Opatření má napo­mo­ci ochránit rizikové skupiny, který­mi jsou přede­vším senioři. V Německu podle jeho slov patří do skupiny ohrožených 30 mil­ionů lidí.
Počet úmrtí stále ros­te. „Vidíme, že větši­na lidí, kteří zemřou v sou­vis­losti s covi­dem-19, jsou starší 70 let,“ říká Ute Rexrothová z insti­tu­tu. Těžký průběh nákazy mohou mít i mladší lidé, je to podle ní ale méně časté než u nakažených starších lidí. Počet ohnisek nákazy v domovech důchod­ců a pečo­va­tel­ských zařízeních je podle ní ste­jně vysoký jako na jaře.

Více v článku: https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/nemecko-prodluzuje-lockdown-do-10-ledna-40344112?fbclid=IwAR0W74M926s-NePJ3JlDn4Nxu36bUfxHUbTkJH2iHKj7ZxDAu50kY6Ie4hE#utm_source=facebook&utm_medium=sharebt&utm_campaign=web