V 9. oběžném řízení bylo schváleno 5 česko-německých projektů

Lokál­ní řídící výbor v oběžném řízení schválil 5 česko-německ­ých pro­jek­tů.
V sou­vis­losti s aktuál­ní koron­avi­rovou situ­ací neby­lo možné uspořá­dat řád­né zasedání 20. Lokál­ního řídícího výboru Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge, pláno­vané dne 25.11.2020 ve Freiber­gu. Člen­ové výboru pro­to bodovali a hlaso­vali pro pro­jek­ty for­mou 9. oběžného řízení.
Schváleno bylo všech 5 podaných pro­jek­tových žádostí:
Fond malých prostřed­ků na české straně je již vyčer­pán, schval­o­vat pro­jek­ty lze jako náhrad­ní.
Eurore­gion Erzge­birge má k dis­pozi­ci stále ve fon­du cca. 140 000 EUR.
Příští zasedání výboru je pláno­vané na 03.03.2021 v Mostě.
Podá­vat žádosti můžete nejpozději do 20.01.2021.