Německo se kvůli koronaviru uzavře. Nehledě na Vánoce.

Spolková repub­li­ka se jako celek v neděli dohod­la na tvrdém uza­vření celé země. Vymohla si to kan­cléř­ka Angela Merkelová, která min­ulý týden varovala, že bez omezení o Vánocích Německo čeká vlna tisíců úmrtí na covid. Byl to jeden z neje­mo­tivnějších pro­jevů, které kan­cléř­ka Angela Merkelová v Bun­destagu prones­la. Varovala v něm, aby se Něm­ci nes­nažili blížící se vánoční svátky poj­mout podob­ně jako v min­ulých letech. Tedy s tradiční­mi vánoční­mi trhy, svařákem a přede­vším setkáváním širokých rodin, večírků a návštěv přá­tel a známých.
„Pokud se teď před Váno­ce­mi budeme setká­vat s mno­ha lid­mi, pak to budou posled­ní Vánoce s naši­mi prar­o­diči. Až příliš pozdě si uvě­domíme, že jsme něco neměli dělat,“ uved­la kan­cléř­ka. A vyz­vala k celkové­mu omezení živ­ota v Německu, aby se sníži­lo množství kon­tak­tů a tím i nebezpečí přeno­su nákazy. „Je to obtížné, pro­tože vím, kolik lásky bylo vloženo do postavení stánků se svařeným vínem a vafle­mi. Pokud je však cena, kter­ou za ni platíme, 590 úmrtí den­ně, je to pro mě nepři­jatel­né,“ uved­la Merkelová. dra­mat­ick­ou výzvu pře­tavi­la Merkelová ve skutky, když v neděli dokáza­la během pouhých dvou hodin přesvědčit pre­miéry všech šest­nác­ti spolkových zemí, aby souh­lasili s dra­stick­ý­mi omezení­mi.

Ta budou platit od středy po celé vánoční a novoroční svátky až do 10. led­na, kdy by se po vol­ných dnech měli Něm­ci vrátit do práce, a pokud to situ­ace umožní, i do škol. Do té doby budou zavře­ny školy, firmy dostaly příkaz zajis­tit v možných pří­padech prá­ci  z domo­va. Také obchody, s výjimk­ou těch, které jsou nezbyt­né ke kaž­do­den­ní­mu živ­o­tu, jako jsou potraviny, lékárny,  drogerie, optiky a trafiky, budou od středy uza­vře­ny.

Bez ohňostrojů

Soukromá setkání budou omezena na pět lidí ze dvou různých domác­nos­tí plus děti, s výjimk­ou Vánoc mezi 24.–26. pros­incem. Naopak žád­né výjimky neb­u­dou na Sil­ves­tra a Nový rok, kde bude platit jak zákaz novoročních ohňostro­jů, tak pití alko­holu na veře­jnos­ti.

Německé noviny to včera komen­to­valy větši­nou slovy, že nic jiného se nyní nedá dělat. „Německo uza­vírá týden před Ště­drým dnem veře­jný živ­ot. Stále více lidí umírá na covid-19 a žád­ný poli­tik na sebe nechce vzít odpověd­nost za zhroucení zdravot­nictví. V této situaci je lock­down na místě a nemá žád­nou alter­na­tivu,“ nap­sal napřík­lad deník Neue Osnabrück­er Zeitung.

Autor: Luboš Pala­ta