Novou jednatelkou v Euroregionu Erzgebirge se stala Elke Zepak

Velice nás těší, že můžeme od 4.1.2021 přiví­tat zpátky v Eurore­gionu Erzge­birge paní Elku Zepak, kter­ou jste znali jako dlou­ho­le­tou pro­jek­tovou man­ažerku v našem německ­ém jed­na­tel­ství.
Paní Elke Zepak povede Eurore­gion Erzge­birge v nové roli jed­natelky.
My se těšíme na pokraču­jící spoluprá­ci v přá­tel­ské atmos­féře.
Brzy Vám před­stavíme naší společ­nou čin­nost a pláno­vané česko-německé pro­jek­ty .
Budeme Vás také průběžně infor­mo­vat o přípravě a spuštění nového Pro­gra­mu spolupráce 2021–2027 INTERREG VI A.
Přeshraniční spolupráce pokraču­je!
Německá strana má k dis­pozi­ci stále dotační prostřed­ky ve Fon­du malých pro­jek­tů. Pří­jem žádostí končí 20.1.2021.
Elke, držíme palce a grat­u­lu­jeme!
Všem jen to dobré v novém roce.
Tým Eurore­gionu Krušno­hoří
Nová jed­natel­ka
paní Elke Zepak