Regionální veletrh středního vzdělávání SOKRATES 1

  Aktu­al­izace příspěvku z OHK Most:
Vážení, z důvo­du vlád­ního nařízení jsme byli nuceni změnit for­mu pořádání veletrhu vzdělávání SOKRATES 1, o které vás budeme infor­mo­vat co nejdříve. Gen­erál­ním part­nerem je společnost CHEMINVEST s. r. o., další­mi part­nery jsou Sev­erní ener­get­ická a. s., Vršan­ská uhel­ná a. s., a Úřad práce České repub­liky, Kra­jská poboč­ka v Ústí nad Labem,
Kon­tak­t­ní pra­cov­iště Most.   Ing. Jiři­na Pečnerová a tým úřadu OHK Most
Okres­ní hospodářská komo­ra v Mostě, part­ner Eurore­gionu Krušno­hoří, ozna­mu­je, že z důvo­du nařízení vlády (nouzový stav) byl  změněn ter­mín konání akce SOKRATES 1 na dny 26. – 27. 1. 2021. V pří­padě, že vlá­da opět nouzový stav prod­louží, bude akce zruše­na. Další pláno­vaná akce SOKRATES 1 by měla proběh­nout stan­dard­ně na podz­im 7. – 8. 11. 2021.