Euroregiony se společně podílejí na přípravě nového programu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko 2021–2027

Euroregiony na česko-saské hranici se společně aktivně podílejí na funkčním nastavení modelu fungování Fondu malých projektů.

Již v min­ulém roce proběh­la vir­tuál­ní jed­nání mezi eurore­giony, která při­nes­la společný návrh vyka­zování zjednodušených paušál­ních výda­jů ve FMP.
Ten­to návrh bude pod­kla­dem spolu s návrhem imple­men­tační struk­tu­ry Fon­du malých pro­jek­tů v budoucím česko-saském pro­gra­mu Inter­reg 2021–2027 pro další jed­nání. Právě pro­jed­nání společné poz­ice k návrhu mod­elu fun­gování FMP bylo před­mětem včere­jšího vir­tuál­ního setkání českých eurore­gionů. Jed­natelé a předse­dové eurore­gionů reago­v­ali na video rozhovor na téma FMP dne 2.12.2020, kde byl Řídícím orgánem a Národ­ním orgánem pro­gra­mu před­staven návrh nového mod­elu fun­gování fon­du.
Návrh společného stanoviska, ve kterém všech­ny české eurore­giony pod­poru­jí zachování součas­ného sys­té­mu fun­gování Fon­du malých pro­jek­tů, bude před­ložen také saským eurore­gionům, aby­chom po připomínkách a doplnění před­ložili na příští jed­nání v druhé polov­ině led­na 2021 s Národ­ním orgánem a Řídícím orgánem ten­to společný návrh spolu s odbornou analý­zou k pro­jed­nání za všech­ny dotčené české a saské eurore­giony.
Dle schváleného speci­fick­ého cíle jsou malé pro­jek­ty zařazeny do cíle poli­tiky Lep­ší sprá­va Inter­reg pod speci­fick­ým cílem Budování vzá­jem­né důvěry, zejmé­na pod­porou akcí mezi lid­mi. Tab­ulku všech schválených cílů pro budoucí pro­gram najdete na http://euroreg.cz/?page_id=4150. V této sek­ci budeme průběžně doplňo­vat aktuál­ní infor­ma­ce k pro­gra­mu.
Děku­jeme tím­to Eurore­gionu Nisa za přípravu pod­kladů a orga­ni­zaci jed­nání. Shodli jsme se také na tom, že bychom si infor­ma­ce a zkušenos­ti napříč eurore­giony chtěli vyměňo­vat častěji, byť jen dočas­ně video for­mou. Rádi bychom, až to daná situ­ace dovolí, uspořá­dali společné setkání.
Eurore­gion Krušno­hoří zas­tupo­val předse­da Ing. Vlas­tim­il Voz­ka