Literatura spojuje pohraničí

Nové detektivní příběhy Stíny nad Krušnými horami na místech světového dědictví

Kul­turní zařízení kul(T)our Betrieb des Erzge­birgskreis­es Bal­dauf Vil­la https://www.baldauf-villa.de/contact.html a její vedoucí paní Con­stanze Ulbricht real­izu­je prostřed­nictvím Fon­du malých pro­jek­tů, který Eurore­gion Krušnohoří/Erzgebirge v rám­ci pro­gra­mu Přeshraniční spolupráce Inter­reg VI A 2021 ‑2027 spravu­je, pro­jekt Hudeb­ní krim­inál­ní literární putování „Sta­lo se v Krušných horách“ s českým pro­jek­tovým part­nerem, Společnos­tí Hen­driky Muk­de­n­ové z Karlových Varů.  Úspěšně navazu­jí na pod­pořené pro­jek­ty “Literární putování “Stíny nad Krušný­mi hora­mi I‑II“ s českým pro­jek­tovým part­nerem Nadací St. Joachim.
Bal­dauf Vil­la tak nabízí již řadu let skuteč­nou plat­for­mu pro stále ros­toucí počet krušno­horských autorů a hob­by autorů, kde mohou tito autoři široké veře­jnos­ti prezen­to­vat sebe i své práce. Při tom se orga­nizá­toři od nepaměti zaměřu­jí na trvalé sbližování českých a německ­ých autorů.
Krušno­horské krim­inál­ní příběhy z předešlých pro­jek­tů byly na zastávkách literárního putování ve společném pohraničí stře­dem záj­mu a byly prezen­továny autorem a dvě­ma předčí­ta­jící­mi. Spo­jení lit­er­atu­ry, hud­by, prostředí a kul­turního zážitku bylo u lidí na obou stranách hran­ic vel­mi pop­ulární a setka­lo se s velkým ohlasem.
Dne 6. čer­vence 2019 při­ja­lo UNESCO na sez­nam svě­tového dědictví Hor­nický region Erzgebirge/Krušnohoří – mon­tán­ní kra­jinu rozví­je­jící se na obou stranách česko-saské hran­ice od 11. sto­letí.  Od prvního stříbra v roce 1168 se v Krušných horách nepřetržitě těži­lo až do roku 1990.
Pro­to ve zna­mení získání tit­u­lu svě­tového dědictví se autoři detek­tivních příběhů v Krušných horách zaměřili na všech 22 česko-saských kom­po­nen­tů a povíd­ky se odehrá­va­jí vždy na jed­nom místě svě­tového dědictví.
O hor­nick­ém regionu Krušných hor  v Unesco se dozvíte na  http://montanregion.cz/cs/. 
Společné česko-německé literární pro­jek­ty s nespeci­fick­ou cílovou skupinou mají zároveň nevyčís­litel­nou hod­no­tu. Krim­inál­ní povíd­ky z českého a saského Krušno­hoří, nap­sané dvou­jazyčně, dosahu­jí záli­by u každého člově­ka, který si je vědom tradic a zároveň je otevřený svě­tu. Pub­likum je prostřed­nictvím prezen­tace 22 míst svě­tového kul­turního dědictví v rám­ci krim­inál­ního literárního putování inspirováno k tomu, aby tato mís­ta samo navštívi­lo, prozk­ouma­lo a poz­na­lo.
Měst­ská oblast Marien­ber­gu se stane dne 4.6.2021 hudeb­ním jevištěm krim­inál­ního literárního putování, kdy o sobě bude hov­ořit všech 22 krušno­horských míst svě­tového kul­turního dědictví. Fotok­lub Marien­berg pře­dem navštíví všech­na mís­ta svě­tového kul­turního dědictví a v rám­ci pro­jek­tu pro kaž­dou z 22 literárních zastávek vytvoří portrét na plát­no, který bude sloužit jako kulisa na zastávkách s prezen­tací detek­tivních příběhů a kul­turním doprovo­dem.
Do té doby Vám doporuču­jeme přečíst si kni­hu Stíny nad Krušný­mi hora­mi Nové detek­tivní příběhy, kter­ou si můžete objed­nat zde: https://www.baldauf-villa.de/31-buch/13-schatten-%C3%BCber-dem-erzgebirge.html nebo kon­tak­tu­jte naší kancelář.