Sdělení projektovým partnerům ke krizi COVID-19

Po létě, kdy přeshraničním kon­tak­tům téměř nic nebráni­lo, se s podz­imem bohužel opět
vráti­la omezení možnos­tí ces­tování a setkávání se ve spo­ji­tosti s pan­demií koron­aviru.
Zave­dená pre­ven­tivní a ochran­ná opatření opět kom­p­liku­jí real­izaci Pro­gra­mu spolupráce
Česko – Sasko 2014–2020.
Jsme si vědo­mi toho, že momen­tál­ní situ­ace může narušit i průběh Vaše­ho pro­jek­tu. Pro­to
Vám chceme před­stavit možnos­ti, jak dopady omezení na Váš pro­jekt zmír­nit.
Můžete kdykoli kon­tak­to­vat Společný sekre­tar­iát (kontakt@sn-cz2020.eu), resp. přís­lušného
národ­ního kon­trolo­ra. Kaž­dou situaci posoudíme indi­viduál­ně a na zák­ladě vzá­jem­né dohody
nalezneme řešení.
1 Obec­ná pravid­la
Níže uve­dená opatření nepřed­stavu­jí žád­nou změnu stá­va­jícího právního rám­ce pro real­izaci
pro­jek­tů spolupráce, který je defi­nován ve Smlou­vě o poskyt­nutí dotace, Společném
real­iza­čním doku­men­tu, v pravi­dlech pro zadávání zakázek a v rel­e­vant­ních nařízeních
Evrop­ské unie.
Opatření slouží pouze ke zmírnění neg­a­tivních dopadů krize COVID-19 na real­izaci
pro­gra­mu.
Pokud chcete tato opatření využít, je tře­ba, abyste věro­hod­ně pop­sali a zdoku­men­to­vali
dopady omezení sou­vise­jících s koron­avirem na situaci ve Vašem pro­jek­tu. Z doku­men­tace
musí být patrné, že jste nemohli zamez­it vzniku nák­ladů a že jste vědomě pod­nikli vše pro to,
abyste se vzniklým nák­ladům vyh­nuli nebo je ale­spoň min­i­mal­i­zo­vali. Přís­luš­nou
doku­mentaci přede­jte spolu s vyúč­továním výda­jů své­mu kon­trolorovi (SAB nebo CRR). Při
hod­no­cení stavu věci se bude v prvé řadě přih­lížet k úspěšnos­ti pro­jek­tu jako celku. K tomu
patří uskutečnění aktiv­it, dosažení pro­jek­tových cílů a výsled­ků pro­jek­tu (indiká­torů).
2 Real­izace pro­jek­tových aktiv­it
— Pro aktiv­i­ty, které se z důvo­du aktuál­ních omezení nemo­hou konat v pláno­vané for­mě,
využi­jte alter­na­tivní for­má­ty (např. videokon­fer­ence, hybrid­ní akce, e‑Learning atd.)
Smysl a účel aktiv­it je přit­om tře­ba dodržet. Změnu for­má­tu akce s námi prosím pře­dem
dohod­něte (s SAB nebo s CRR).
— Pro aktiv­i­ty, které se z objek­tivních důvodů nemo­hou konat v alter­na­tivní podobě, resp.
ve schválené době real­izace pro­jek­tu, nalezneme společně indi­viduál­ní řešení.
— Pokud jsou nut­né celkové změny pro­jek­tu, musí je LP oznámit SAB před kon­cem doby
real­izace pro­jek­tu.
O změnách, které nema­jí zásad­ní dopad na dosažení pro­jek­tových cílů (např. odložení
akcí na pozdější ter­mín, změ­na for­má­tu akce, prod­loužení doby real­izace pro­jek­tu za
účelem real­izace napláno­vaných aktiv­it), rozho­du­je přís­lušný orgán (SAB nebo CRR).
O zásad­ních změnách, jako např. o navýšení prostřed­ků nebo o změnách pro­jek­tových
aktiv­it, které mají vliv na dosažení pro­jek­tových cílů, rozho­du­je Mon­i­torovací výbor.
3 Způ­so­bilost výda­jů na pro­jek­tové aktiv­i­ty
— Pokud Vám vznikly nák­la­dy na real­izaci pro­jek­tových aktiv­it, které nemohly být kvůli
koron­avi­rovým opatřením zcela nebo z části zre­al­i­zovány (jako např. plat­ba náj­mu za
pros­to­ry i přes zruše­nou akci, ces­tovní nák­la­dy, nemožnost refun­dace již zapla­cených
účast­nick­ých poplatků ze strany pořa­datele, stornovací poplatky), můžete na tyto výda­je
obdržet dotaci.
V pří­padě, že Vám byly vzniklé nák­la­dy pro­pla­ce­ny či vyrovnány jinou ces­tou (např.
pojištěním, příspěvkem v rám­ci tzv. kurzarbeitu atd.), je tře­ba tuto skutečnost oznámit
kon­trolorovi (SAB nebo CRR). Způ­so­bilé nák­la­dy pak budou sníže­ny o částku
poskyt­nutou třetí stra­nou.
— Výda­je vzniklé v sou­vis­losti s real­iza­cí pro­jek­tových aktiv­it v alter­na­tivním for­má­tu (např.
pořízení tech­niky pro konání online schůzek či e‑learningu apod.), mohou být uznány
jako způ­so­bilé, pokud je patrný zře­jmý přínos k naplnění cílů pro­jek­tu a není pře­saže­na
celková výše způ­so­bilých nák­ladů dle Smlou­vy o poskyt­nutí dotace. Nezbyt­nost vzniklých
výda­jů je tře­ba dostatečně zdoku­men­to­vat a odůvod­nit. Na bodu 2, druhé odrážce se
tím­to však nic nemění.
— Výda­je za pořízené pro­duk­ty či služ­by (např. vybavení, dárky nebo soutěžní ceny)
původ­ně pláno­vané pro pro­jek­tové aktiv­i­ty, které žada­tel nyní pro pro­jekt nevyuži­je, ale
které může využít později na jinou aktiv­i­tu mimo pro­jekt, jsou nezpů­so­bilé.
—  Při vyúč­tování osob­ních nák­ladů za období, během kterých jsou v plat­nos­ti koron­avi­rová
omezení, věnu­jte prosím zvlášt­ní pozornost popisu obsahu pro­jek­tových aktiv­it
v mon­i­torovací zprávě. Vyh­nete se tak násled­ným dotazům a pří­pad­ným sankcím.
4 Lhů­ty pro kon­trolu
— Infor­mu­jte svého kon­trolo­ra (SAB nebo CRR), pokud nejste schop­ni dodržet stanovené
lhů­ty. Kon­trolor s Vámi dojed­ná nový ter­mín.
— V pří­padě, že urgent­ně potře­bu­jete vypla­cení prostřed­ků, oznamte to své­mu kon­trolorovi.
Kon­tro­la Vámi před­ložené soupisky bude v rám­ci možnos­tí časově uspíše­na, pří­pad­ně
dostanete možnost před­ložit dodateč­nou Žádost o plat­bu mimo dom­lu­vený
har­mono­gram.
5 Fond malých pro­jek­tů
Pro pří­jem­ce v rám­ci malých pro­jek­tů platí obdob­ná ustanovení jako ve výše uve­dených
odstavcích 1 až 4, přičemž jed­notlivá hlášení a infor­ma­ce musí být před­lože­ny přís­lušné­mu
eurore­gionu. V pří­padě dalších dotazů doporuču­jeme spo­jit se s přís­lušným pro­jek­tovým
sekre­tar­iátem Vaše­ho eurore­gionu.

Zdroj: https://www.sn-cz2020.eu/media/de_cs/aktuelles/CZ_Mitteilung_an_PT_Covid-19_HERBST.pdf