Zaměření prostředků z REACT-EU bylo schváleno Monitorovacím výborem IROP

Dne 14. led­na 2021 byla Mon­i­torovacím výborem IROP schvále­na revize Pro­gramového doku­men­tu IROP ve verzi 2.0. Jed­ná se o pod­stat­nou revizi Pro­gramového doku­men­tu IROP, která do stá­va­jících speci­fick­ých cílů včleňu­je 2 nové speci­fické cíle v sou­vis­losti s dodatečně poskyt­nutý­mi finanční­mi prostřed­ky z Evrop­ské unie prostřed­nictvím nového investičního nástro­je REACT-EU na pomoc s bojem pro­ti pan­demii covid-19 a zvýšení odol­nos­ti pro­ti obdob­ným hrozbám.
Mimořád­né dodatečné zdro­je, určené na pomoc při pod­poře zotavení z krize v sou­vis­losti s pan­demií covid-19 a přípravě eko­log­ick­ého, dig­itál­ního a odol­ného oživení hospodářství v EU, byly České repub­lice přiděle­ny pro rok 2020 ve výši cca 21,7 mld. Kč dle aktuál­ního kurzu CZK/EUR.
Nový­mi speci­fick­ý­mi cíli (SC) jsou:
SC 6.1 REACT-EU
SC 7.1 Tech­nická pomoc – REACT-EU
Ve speci­fick­ém cíli 6.1 budou pod­poře­ny násle­du­jící oblasti: zdravot­nictví, inte­grovaný záchran­ný sys­tém a sociál­ní infra­struk­tu­ra se zvýše­nou ener­get­ick­ou účin­nos­tí.
Speci­fický cíl 7.1 je určen na tzv. tech­nick­ou pomoc – aktiv­i­ty sou­vise­jící s admin­is­trací pro­jek­tů a propa­gací výsled­ků pro­jek­tů pod­pořených z REACT-EU.