Saská pravidla pro příjezd z ČR

Níže uvádíme saská pravid­la pro ces­tování z ČR do Sas­ka. Upo­zorňu­jeme, že ces­tu­jící při­jíždějící ze Sas­ka do ČR musí součas­ně respek­to­vat i pravid­la stanovená česk­ou vlá­dou — viz náš článek

Německo na ces­to­va­tel­ském semaforu od 16. 11. 2020 čer­ve­nou zemí | Gen­erál­ní konzulát České repub­liky Drážďany (mzv.cz)Oso­by při­jíždějící z ČR, která je v tuto chvíli považová­na Německ­em za vysoce rizikovou oblast, mají povin­nost nas­toupit okamžitě po pří­jez­du do dese­ti­den­ní domácí karan­tény. Zároveň jsou povin­ny před­ložit přís­lušné hygien­ické stani­ci (Gesund­heit­samt) neg­a­tivní PCR či anti­gen­ní test, který byl prove­den do 48 hodin před pří­jez­dem v ČR. Domácí karan­té­na může být ukonče­na, v pří­padě prvního tes­tu s neg­a­tivním výsled­kem, nejdříve po 5 dnech absolvováním dalšího neg­a­tivního tes­tu na koron­avirus.

Od 24.1.2021 se zpřís­ni­ly pod­mínky vstupu pendlerů do Sas­ka. Ti jsou povin­ni absolvo­vat 2x týd­ně PCR či anti­gen­ní test na koron­avirus. Akcep­továny jsou také testy z ČR, a to i anti­gen­ní. Českým zaměst­nancům pracu­jícím Sasku je umožněn vst­up do země i bez tes­tu — musí jej však absolvo­vat bezprostřed­ně po vstupu a nut­ně před nás­tu­pem do práce. Pendleři musí mít s sebou při pře­chodu hran­ic pra­cov­ní smlou­vu.

Od 28. 1. 2021 nej­sou již z povin­nos­ti testování ani karan­tény vyňaty oso­by, které v min­u­losti prodělaly kovid ani oso­by, jež absolvo­valy očkování.

Odkaz na sez­nam testo­vacích míst v Česku a něk­terých testo­vacích míst v Sasku naleznete níže. Od 1. 2. 2021 bude ČR posky­to­vat občanům pojištěným v ČR anti­gen­ní test zdar­ma jed­nou za 3 dny.

Zdroj: https://www.mzv.cz/dresden/cz/covid_19/maly_pohranicni_styk_neomezene_dale.html?fbclid=IwAR3Za84xFcsOjuTGb-vcNhrkuobfh8U7yacQMi-obJ6Uz1WXx3xTdniq3Js