Rada jednala poprvé v novém roce videokonferenčně

Rada dne 29.1.2021 jed­nala poprvé vir­tuál­ně. A i za tuto příleži­tost jsme byli velice rádi. Vir­tuál­ně jsme pro­brali všech­ny body pro­gra­mu a měli jsme možnost si vyměnit a vyslech­nout názo­ry k jed­notlivým tématům.
zprá­va o čin­nos­ti eurore­gionu
stav Fon­du malých pro­jek­tů 2014–2020
přípra­va nového pro­gramového období 2021+
návrh nového mod­elu FMP
Všem členům rady děku­jeme za čas, kon­struk­tivní jed­nání a pro­fe­sionál­ní připo­jení.