Euroregiony jednají s Ministerstvem pro místní rozvoj

Dne 2.2.2021 jsme pokračo­vali v jed­nání k přípravě přeshraničních pro­gramů 2021+ se zaměřením na Fond malých pro­jek­tů. Schůz­ka byla plánová­na s paní min­istryní Klárou Dostálovou, kter­ou na videokon­fer­en­ci nakonec zas­toupil Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek pro řízení Sekce evrop­ských a národ­ních pro­gramů a Ing. Mar­tin Buršík, zás­tupce ředitele z Odboru evrop­ské územ­ní spolupráce. Eurore­giony před­stavi­ly:
  čin­nost FMP 2014–2021 a zkušenos­ti ze součas­ného období a možnos­ti zjednodušení v budoucím období na saské, bavorské, rak­ouské, sloven­ské i pol­ské hrani­ci
  Aso­ciaci evrop­ských hraničních regionů AGEG
  Aso­ciaci eurore­gionů ČR AEČR
Role eurore­gionů by měla být v pro­gramech Inter­reg 2021+ dle vyjádření MMR zachová­na v podob­ném stá­va­jícím režimu.
O vývo­ji vyjed­návání Vás budeme průběžně infor­mo­vat, jelikož jsme už dnes napláno­vali další setkání s výmě­nou zkušenos­tí v
druhé půlce úno­ra.