Videokonference společného sekretariátu

Týden videokon­fer­encí pokračo­val 3.2.2021 jed­náním společného sekre­tar­iá­tu s naším part­nerem Eurore­gionem Erzge­birge.
Česká i německá část Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge s novou jed­natelk­ou paní Elke Zepak pro­jed­nala dnes přede­vším:
  přípravu a orga­ni­zaci Lokál­ního řídícího výboru dne 3.3.2021, který se bude po dom­lu­vě konat for­mou oběžného řízení, jelikož jsou podány 2 pro­jek­tové německé žádosti
   orga­ni­zaci zasedání odborných komisí, plánu­jeme komise pořá­dat ale­spoň videokon­fer­enčně, začínáme sportovní komisí, ve které budeme společně disku­to­vat o podaných pro­jek­tech se sportovním zaměřením
orga­ni­zaci společné česko-německé rady
předání Ceny Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge
Společný sekre­tar­iát je Vám k dis­pozi­ci stále na e‑mailu, tele­fonu a nabízíme možnost on-line konzul­tací v českém i německ­ém jazyce.