Bilaterální sportovní komise se dnes sešla na virtuální platformě WebEx 

Součas­ná situ­ace nám stále neu­možňu­je scházet se s naši­mi odborný­mi komise­mi, které jsou pro přeshraniční spoluprá­ci klíčové. Pro­to jsme se rozhodli pořá­dat pos­tup­ně všech­ny odborné komise Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge ale­spoň videokon­fer­enčně.
Člen­ové sportovní komise si tak dnes mohli živě jako první vyměnit názo­ry na sportovní pro­jek­ty a vydat společné doporuču­jící stanovisko pro čle­ny Lokál­ního řídícího výboru, kteří budou tyto pro­jek­ty hod­notit v 10. oběžném řízení. Pro­jek­ty jsou zaměřené na česko-německé tur­na­je v led­ním hoke­ji pro děti a mládež mezi hoke­jový­mi klu­by Young Crash­ers — Eishock­ey­nach­wuchs Chem­nitz a Piráti Chomu­tov.
Členům komise jsme také před­stavili aktuál­ní Stav real­izace Fon­du malých pro­jek­tů.
  Německá strana má k dis­pozi­ci aktuál­ně pro malé pro­jek­ty do 15 000,00 EUR pod­pory cca. 170 000,00 EUR.
Velký zájem vzbudi­ly infor­ma­ce o přípravě nového pro­gramového období 2021+. Po sezná­mení s návrhem nového cen­trál­ního mod­elu fun­gování FMP a společným neg­a­tivním stanoviskem všech česko-saských eurore­gionů, člen­ové komise jed­no­myslně pod­pořili ini­cia­tivu eurore­gionu ve vyjed­návání v zachování stá­va­jícího sys­té­mu, který umožňu­je plně zacho­vat výhody decen­tral­i­zo­vaného řízení fondů malých pro­jek­tů a prin­cipu region­al­i­ty při schval­ování pro­jek­tů.

Všem členům komise děku­jeme za příspěvky, názo­ry, stanoviska a kon­struk­tivní debatu.