Euroregiony o možnosti spolupráce na společné platformě ASOCIACE EUROREGIONŮ

Dnes jsme se opět sešli se vše­mi eurore­giony, aby­chom pokračo­vali ve spoluprá­ci a výměně zkušenos­tí podél celé české hran­ice. Jed­nání orga­ni­zo­val Eurore­gion Nisa a tím­to děku­jeme panu Ondře­ji Havlíčkovi za vedení a přípravu jed­nání.
Máme mno­ho společných témat a pro­to hlavním bodem jed­nání bylo vytvoření Aso­ci­ace eurore­gionů ČR. Shodli jsme se, že zkusíme nejprve vari­antu vol­ného sesku­pení bez právní formy.
  Pro­gram naše­ho jed­nání pokračo­val s násle­du­jící­mi body :
  • Aso­ci­ace eurore­gionů ČR (možnos­ti spolupráce a založení)
  • FMP 2021–2027 (jak se připravu­jeme na jed­notlivých hran­icích, výzvy a příleži­tosti příštího období)
  • FMP 2014–2020 (součas­né zkušenos­ti s real­iza­cí, prob­lémy u běžících pro­jek­tů kvůli COVID, zkušenos­ti s oběžným/online zasedání Lokál­ního řídícího výboru apod.)

V dalším jed­nání budeme pokračo­vat v první polov­ině dub­na a již nyní máme téma­ta, která jsme nestih­li pro­jed­nat a námě­ty nové️. Budeme Vás o všech rádi infor­mo­vat.