Zasedání rady na platformě WebEx

Dne 5.3.2021  jsme opět využili možnost videokon­fer­enčního jed­nání a pravidel­né zasedání rady jsme uspořá­dali na plat­for­mě WebEx.
Na pro­gra­mu byly násle­du­jící body:
zprá­va o čin­nos­ti jed­na­tel­ství
výsled­ky hospo­daření za rok 2020 a návrh rozpoč­tu 2021
přípra­va val­né hro­mady čer­ven 2021
pro­gram česko-německé rady  videokon­fer­ence dne 26.3.2021
Cena Eurore­gionu 2020  náhrad­ní slavnos­t­ní předání proběhne dne 25.7.2021 na Zámku Jezeří u příleži­tosti uve­dení znovuoživené hor­nické opery Bergmönch
rada vyjádři­la souh­las s člen­stvím v Aso­ciaci Eurore­gionů ČR for­mou vol­ného sesku­pení bez právní formy na zák­ladě mem­o­ran­da
rada eurore­gionu se na pod­nět předsedy Ing. Vlas­tim­i­la Vozky zabý­vala v bodě Různé prob­lematik­ou „konz­er­vace dráhy“ a vyjádři­la zásad­ní nesouh­las se záměrem vložit prin­cip „konz­er­vace dráhy“ do zákona. Toto stanovisko bylo předáno Svazu měst a obcí České repub­liky a Kra­jské­mu úřadu Ústeck­ého kra­je.
  rada zvo­lila nového čle­na eurore­gionu Asis­tenční cen­trum, a.s. http://www.asistencnicentrum.cz/
Všem členům děku­jeme za kon­struk­tivní jed­nání v přá­tel­ské atmos­féře. 23.4.2021 bude pokračo­vat další jed­nání rady.