Spolupráce s OHK Chomutov stvrzena SMLOUVOU

Vzá­jem­nou dlou­ho­le­tou spoluprá­ci stvrdil dnes předse­da Eurore­gionu Krušno­hoří Ing. Vlas­tim­il Voz­ka a předse­da před­staven­st­va Okres­ní hospodářské komory v Chomu­tově Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál PÍSEMNOU DOHODOU .
OHK Chomu­tov a Eurore­gion Krušno­hoří tím­to vzá­jem­ně deklaru­jí spoluprá­ci a podíl na společných pro­jek­tech a pod­pory pod­nika­tel­ských aktiv­it v okrese Chomu­tov.
Cílem naší spolupráce je vytvářet pod­mínky pro zvýšení hospodářské, kul­turní a sociál­ní úrovně oby­va­tel celého Eurore­gionu Krušno­hoří, včet­ně příhraniční saské části Erzge­birge.
Těšíme se na další spoluprá­ci, výzvy a námě­ty k jed­nání.